O Pu­ti­no­vu utje­ca­ju na Trum­po­vu po­bje­du od­lu­čit će Ve­li­ka po­ro­ta

Is­tra­ži­telj Ro­bert Mu­el­ler za­uzeo je žeš­ći stav pre­ma is­tra­zi ko­ja bi mo­gla bi­ti kob­na za pred­sjed­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Ve­li­ka po­ro­ta omo­gu­ćit će is­tra­ži­te­lji­ma da sud­ski po­zo­vu sve oso­be ko­je su im ključ­ne pri­li­kom pri­kup­lja­nja do­ka­za Ber­nard Ka­ra­kaš Ci­je­la pri­ča oko is­tra­ge tvrd­nji ka­ko je na ame­rič­ke pred­sjed­nič­ke iz­bo­re utje­ca­la Ru­si­ja, i ka­ko je Trump ko­ris­tio us­lu­ge Krem­lja da bi od­nio po­bje­du na bi­ra­li­šti­ma do­bi­la je sa­da no­vu di­men­zi­ju. Na­ime, spe­ci­jal­ni is­tra­ži­telj Ro­bert Mu­el­ler od­lu­čio je Trum­pu za 200 da­na nje­go­ve vla­da­vi­ne pos­la­ti čes­tit­ku - an­ga­ži­rao je Ve­li­ku po­ro­tu ko­ja će od­lu­či­va­ti o dalj­njem ti­je­ku pos­tup­ka. U ame­rič­kom prav­nom sus­ta­vu Ve­li­ka po­ro­ta sas­tav­lje­na je od “čla­no­va jav­nos­ti” od­nos­no pro­sječ­nih ame­rič­kih gra­đa­na ko­ji u taj­nos­ti ču­ju i vi­de sve do­ka­ze ko­ji­ma ras­po­la­žu is­tra­ži­te­lji. Ve­li­ka po­ro­ta po­tom mo­že do­pus­ti­ti is­tra­ži­te­lju da iz­da sub­po­enu, od­nos­no sud­ski na­log za sas­lu­ša­nje bi­lo ko­me, uklju­ču­ju­ći i vi­so­ke duž­nos­ni­ke ad­mi­nis­tra­ci­je, pa čak i ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku. Ujed­no, Ve­li­ka po­ro­ta do­no­si od­lu­ku pos­to­ji li do­volj­no do­ka­za ko­ji bi oprav­da­li po­kre­ta­nje sud­skog pos­tup­ka, s tim da ne do­no­si od­lu­ku o kriv­nji ili ne­vi­nos­ti op­tu­že­nog. Ne­ko­li­ko je de­se­ta­ka Ve­li­kih po­ro­ta di­ljem SAD-a, a iako su tu­ži­te­lji iz ci­je­le dr­ža­ve u po­s­ljed­nje vri­je­me ko­ris­ti­li Ve­li­ke po­ro­te iz Vir­gi­ni­je, Mu­el­ler se ovaj pu­ta obra­tio Ve­li­koj po­ro­ti ko­ja se na­la­zi u Wa­shin­g­to­nu. Ne sa­mo da je to prak­tič­ni­je već je s ne­ki­ma od čla­no­va i pri­je su­ra­đi­vao pa ima nji­ho­vo po­vje­re­nje.

Za­tvo­re­no za jav­nost

Ka­ko je rad Ve­li­ke po­ro­te za­tvo­ren za jav­nost i pot­pu­no ta­jan, nit­ko osim sa­mog is­tra­ži­te­lja Mu­el­le­ra ne­će ima­ti pot­pu­ni uvid u nji­hov rad, no na­ga­đa se ka­ko će jed­no od bit­ni­jih pi­ta­nja o ko­jem će usko­ro od­lu­či­va­ti, bi­ti pi­ta­nje je li Do­nald Trump znao una­pri­jed za sas­tan­ke nje­go­va si­na s ru­skim od­vjet­ni­ci­ma. Ujed­no, od­lu­či­vat će i o pi­ta­nju je li pred­sjed­nik Trump ome­tao is­tra­gu ka­da je dao ot­kaz ne­ka­daš­njem di­rek­to­ru FBI-a Ja­me­su Co­meyu ko­ji je vo­dio pri­jaš­nju is­tra­gu oko ru­skog utje­ca­ja na ame­rič­ke iz­bo­re. Upra­vo na­kon ovog slu­ča­ja, ot­pu­šta­nja di­rek­to­ra vo­de­će si­gur­nos­ne agen­ci­je, Ro­bert Mu­el­ler, i sam ne­ka­daš­nji di­rek­tor FBI-a ime­no­van je po­seb­nim is­tra­ži­te­ljem i za­mje­ni­kom dr­žav­nog od­vjet­ni­ka pri Mi­nis­tar­stvu

pra­vo­su­đa. Od to­ga je tre­nut­ka Mu­el­ler za sa­mog Trum­pa po­čeo pred­stav­lja­ti ve­lik pro­blem jer ga se ni­je mo­gao ri­je­ši­ti kao Co­meya, a za­bri­nu­tost u Bi­je­loj ku­ći sa­da je za­si­gur­no još i ve­ća jer je iz­vjes­no ka­ko is­tra­ga sa­da “češ­lja” unu­tar­nji krug Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je. Sam pred­sjed­nik Trump tvr­di ka­ko ga is­tra­ga ne bri­ne te ka­ko je ci­je­la pri­ča oko ru­skog upli­ta­nja u pred­sjed­nič­ke iz­bo­re us­tva­ri jed­na ve­li­ka pri­je­va­ra. No ner­vo­za je, una­toč svim ovim tvrd­nja­ma, pri­lič­no ve­li­ka. Do­nald Trump od­lu­čio je sto­ga oti­ći i na 17-dnev­ni go­diš­nji od­mor ko­ji će pro­ves­ti u golf-cen­tri­ma ko­je po­sje­du­je nje­go­va tvrt­ka. Ne bi to bi­lo ni­šta čud­no da se u vri­je­me dok se bo­rio za re­pu­bli­kan­sku no­mi­na­ci­ju, ni­je oš­tro kri­ti­zi­rao Oba­mu ka­da je oti­šao na go­diš­nji od­mor. – Ne idi na go­diš­nji. U če­mu je pro­blem? Ako ne uži­vaš u pos­lu ko­ji ra­diš, to zna­či da ra­diš po­gre­šan po­sao. Raz­miš­ljaj kao mi­li­jar­der – na­pi­sao je Trump u tvi­tu ko­ji je bio us­mje­ren pre­ma ta­daš­njem pred­sjed­ni­ku Oba­mi. Si­tu­aci­ja se sa­da ipak okre­nu­la, a Trump je ta­ko­đer po­seg­nuo za op­ci­jom da se “iz­gu­bi” iz Wa­shin­g­to­na na dva i pol tjed­na. I sam je priz­nao pri­je ne­kog vre­me­na ka­ko ni­je ni sa­njao da će pred­sjed­nič­ki po­sao bi­ti to­li­ko zah­tje­van i slo­žen, vje­ro­vao je ka­ko će sve ići pu­no lak­še. No oči­to se pre­va­rio. A to po­ka­zu­je i re­ka­pi­tu­la­ci­ja pr­vih 200 da­na ko­je je pro­veo na duž­nos­ti u Bi­je­loj ku­ći.

Sti­hij­ska ad­mi­nis­tra­ci­ja

Tih ne­što vi­še od šest mje­se­ci obi­lje­že­no je tur­bu­lent­nim zbi­va­nji­ma, po­li­tič­kim pro­ma­ša­ji­ma, skan­da­li­ma i či­nje­ni­com ka­ko ni u pola go­di­ne Trump ni­je us­pio sta­bi­li­zi­ra­ti “pos­lo­va­nje” Bi­je­le ku­će, od­nos­no us­tro­ji­ti or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja bez gre­ša­ka obav­lja svoj po­sao. Zid pre­ma Mek­si­ku ni­je po­čeo gra­di­ti iako je pom­poz­no pot­pi­sao pred­sjed­nič­ku od­lu­ku o po­čet­ku ra­do­va. Oba­ma­ca­re još uvi­jek pos­to­ji, iako je ovaj sus­tav Trump po­ku­ša­vao sru­ši­ti u ne­ko­li­ko na­vra­ta. Odra­dio je ci­je­li niz di­plo­mat­skih skan­da­la po­na­ša­ju­ći se po­put “slo­na u stak­la­ni” pr­vih ne­ko­li­ko mje­se­ci, dok je is­to­vre­me­no pos­tav­ljao i smje­nji­vao duž­nos­ni­ke go­to­vo sti­hij­ski. Pi­ta­nje je što će se do­go­di­ti s ad­mi­nis­tra­ci­jom, no is­tra­ga je sva­ka­ko do­dat­ni ja­ki udar.

Pre­ma Trum­po­vim ri­je­či­ma, ru­sko upli­ta­nje u iz­bo­re sa­mo je jed­na ve­li­ka pri­je­va­ra

Bi­jeg na go­diš­nji Dva i pol tjed­na Trump će pro­ves­ti na golf­te­re­ni­ma ko­ji su u vlas­niš­tvu nje­go­ve tvrt­ke

Po­ve­za­nost Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je s Ru­si­jom, od­nos­no nji­ho­ve ve­ze u vri­je­me pre­diz­bor­ne kam­pa­nje naj­te­že su i naj­oz­bilj­ni­je op­tuž­be ko­je sa­daš­nji pred­sjed­nik pro­la­zi. Pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma ana­li­ti­ča­ra, mo­gu­će je i da se po­kre­ne pos­tu­pak opo­zi­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.