$ / kuna 6,231

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Mi­ros­lav Ku­sku­no­vić

Po­treb­no je mi­je­nja­ti teh­no­lo­gi­je pro­izvod­nje, si­ja­ti ra­ni­je sor­te, osi­gu­ra­va­ti usje­ve i na­vod­nja­va­ti, upo­zo­ra­va Ma­ti­ja Br­lo­šić mi­sros­lav.ku­sku­no­vic@ve­cer­nji.net Ek­s­trem­no vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re ko­je su za­hva­ti­le Hr­vat­sku već uni­šta­va­ju naj­važ­ni­je je­sen­ske kul­tu­re – ku­ku­ruz, so­ju i še­ćer­nu re­pu. Struč­nja­ci is­ti­ču ka­ko bi, nas­ta­ve li se vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re i ne bu­de ki­še, pri­nos ku­ku­ru­za mo­gao bi­ti ma­nji i za vi­še od 30 pos­to. Er­nest Nad, vo­di­telj Od­sje­ka za po­ljo­pri­vre­du pri Žu­pa­nij­ske ko­mo­re Osi­jek ka­že ka­ko će na po­je­di­nim mi­kro­lo­ka­ci­ja­ma šte­te bi­ti i ve­će od onih iz 2012., ka­da su pri­no­si bi­li ma­nji 30-100 pos­to.

Spa­so­nos­na Mje­ra 5

– Svje­do­ci smo da su su­še pos­ta­le pra­vi­lo zbog če­ga je po­treb­no mi­je­nja­ti teh­no­lo­gi­je pro­izvod­nje, si­ja­ti ra­ni­je sor­te, osi­gu­ra­va­ti usje­ve i ra­di­ti na na­vod­nja­va­nju – ka­že pred­sjed­nik Hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re Ma­ti­ja Br­lo­šić. On i Nad, ape­li­ra­ju na je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, da na vri­je­me pro­gla­se ele­men­tar­nu ne­po­go­du, jer je to pre­du­vjet da po­ljo­pri­vred­ni­ci mo­gu apli­ci­ra­ti na Mje­ru 5 iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja, za ko­ji je na­tje­čaj objav­ljen, a na­pla­ti­ti se mo­gu oni ko­ji su ima­li šte­tu ve­ću od 30 pos­to. Ovak­ve vre­men­ske pri­li­ke ko­je ka­rak­te­ri­zi­ra ne­do­volj­na ko­li­či­na obo­ri­na u kom­bi­na­ci­ji s ek­s­trem­no vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma ne­po­volj­no dje­lu­ju i na rast i ra­zvoj še­ćer­ne re­pe. – Iako su ne­dos­ta­tak zim­ske vla­ge ko­ja je važ­na za re­pu, kao i ukup­na ko­li­či­na obo­ri­na, oče­ki­va­no tre­ba­li već na­pra­vi­ti ve­ću šte­tu, to se do sa­da ni­je do­go­di­lo jer je re­pa po­si­ja­na u op­ti­mal­nom ra­nom ro­ku či­me je us­pje­la for­mi­ra­ti dub­lji ko­ri­jen i ti­me mo­guć­nost ve­ćeg ko­ri­šte­nja vla­ge – ka­že pred­sjed­nik Upra­ve žu­panj­ske Sla­do­ra­ne Ivo Re­šić. Ko­li­či­na tre­nut­ne vla­ge u tlu i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.