Moj dio tek­s­ta te­ma­ti­zi­ra dje­tinj­stvo Ma­te Par­lo­va

Te­atar Uly­sses pri­pre­ma pred­sta­vu “Bu­đe­nje šam­pi­ona” u ko­joj je je­dan od auto­ra tek­s­ta i To­mis­lav Za­jec

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis.derk@ve­cer­nji.net

U mom slu­ča­ju do su­rad­nje je doš­lo na di­rek­tan po­ziv re­da­te­lja Alek­san­dra Šva­bi­ća. Doj­mio mi se nje­gov en­tu­zi­ja­zam i ener­gi­ja De­nis Derk Na­gra­đi­va­ni i hva­lje­ni hr­vat­ski dra­ma­ti­čar i knji­žev­nik To­mis­lav Za­jec je­dan je od če­ti­ri auto­ra tek­s­ta dra­me “Do­ru­čak šam­pi­ona” ko­ja će bi­ti pret­pre­mi­jer­no iz­ve­de­na na tvr­đa­vi Mi­nor na Ma­lom Bri­ju­nu 11. ko­lo­vo­za kao dio pro­gra­ma ka­za­li­šta Uly­sses i ko­pro­duk­ci­je s Bi­te­fom. Pred­sta­vu ko­ja se ba­vi ži­vo­tom slav­nog bok­sa­ča Ma­te Par­lo­va, ali zbog ne­pos­ti­za­nja do­go­vo­ra s nje­go­vim na­s­ljed­ni­ci­ma ni­je mo­gla no­si­ti nje­go­vo ime, re­ži­ra Pu­lja­nin Alek­san­dar Šva­bić. U umjet­nič­koj eki­pi su i Ma­ria Mar­r­ko­vić, Da­vor Sa­nvin­cen­ti, Da­mir Ur­ban, Sta­ša Zu­ro­vac, a glu­mač­ku eki­pu pre­dvo­ti Slav­ko Šti­mac. Uz is­kus­nog Za­je­ca, tekst za ovu dram­sku pra­izved­bu pot­pi­su­ju i Na­ta­ša Raj­ko­vić (ko­ja je i dra­ma­turg pred­sta­ve), Alek­san­dar Ra­di­vo­je­vić i Di­mi­tri­je Ko­ka­nov. Ka­ko je to pi­sa­ti dra­mu s još tri auto­ra, pi­ta­mo Za­je­ca?

Pi­sa­anje bez pri­ti­ska

– Za vri­je­me ra­da na svom di­je­lu tek­s­ta ni­sam osje­ćao pri­ti­sak zbog či­nje­ni­ce da i dru­gi au­to­ri ra­de na is­tom te­melj­nom ma­te­ri­ja­lu. Na­ime, svi smo do­bi­li toč­no odre­đe­ne za­dat­ke i mo­ti­ve te pot­pu­no slo­bo­du, ta­ko da se rad na ovom tek­s­tu ni­je raz­li­ko­vao od na­či­na na ko­ji ina­če pi­šem svo­je tek­s­to­ve – ve­li Za­jec. A ka­ko je uop­će doš­lo do nje­go­ve su­rad­nje s Uly­sses te­atrom ko­jeg us­pješ­no vo­di glu­mac i pjes­nik Ra­de Šer­be­dži­ja? – U mom slu­ča­ju, do su­rad­nje je doš­lo na di­rek­tan po­ziv re­da­te­lja Alek­san­dra Šva­bi­ća. Već na pr­vom sas­tan­ku s ob­zi­rom na to da se ni­smo pri­je poz­na­va­li, doj­mio me se nje­gov en­tu­zi­ja­zam i ener­gi­ja, ta­ko da ni­sam pu­no raz­miš­ljao o to­me da pri­hva­tim po­ziv za su­rad­njom – od­go­va­ra Za­jec. Ko­li­ko pak je nje­mu bli­ska sport­ska i to bok­sač­ka te­ma­ti­ka bu­du­ći da se u dra­mi “Bu­đe­nje šam­pi­ona” ra­di o ži­vo­tu naj­poz­na­ti­jeg i le­gen­dar­nog ju­gos­la­ven­skog bok­sa­ča Ma­te Par­lo­va? – Mo­ram priz­na­ti da ni­sam imao pre­vi­še zna­nja o bok­su, osim pre­ko či­nje­ni­ce da ne­ki od me­ni dra­žih sport­skih fil­mo­va te­ma­ti­zi­ra­ju upra­vo bo­ri­lač­ke spor­to­ve. Me­đu­tim, od ve­li­ke po­mo­ći su mi bi­li pri­je sve­ga do­ku­men­tar­ni fil­mo­vi ko­ji se ba­ve dje­com i mla­di­ma u svi­je­tu bo­ri­lač­kih spor­to­va i bok­sa – ve­li Za­jec. A da li je bi­lo po­treb­no mi­je­nja­ti tekst dra­me na­kon što obi­telj Ma­te Par­lo­va ni­je da­la do­zvo­lu za ko­ri­šte­nje nje­go­vog ime­na?

Sport kao ka­ri­ka pri­pa­da­nja

– Ne znam za cje­li­nu, no moj dio tek­s­ta te­ma­ti­zi­ra dje­tinj­stvo Ma­te Par­lo­va, od­nos­no tre­nu­tak u ko­jem pri­doš­li­ca u ve­li­ki grad kao svo­je­vr­s­ni aut­saj­der po­či­nje pro­ma­tra­ti sport kao ka­ri­ku pri­pa­da­nja i sa­mo­os­tva­re­nja, što je za­pra­vo, uz ne­ke bi­ograf­ske ele­men­te, pri­lič­no uni­ver­zal­na pri­ča

Te­atar Uly­sses će “Bu­đe­nje šam­pi­ona” pre­mi­jen­ro iz­ves­ti 12. ko­lo­vo­za na tvr­đa­vi Mi­nor na Ma­lom Bri­ju­nu Pred­sta­va se tre­ba­la zva­ti “Ma­te Par­lov” ali o to­me ni­je pos­tig­nut do­go­vor s obi­te­lji

– ve­li Za­jec. A ko­li­ko su u hr­vat­skom su­vre­me­nom ka­za­liš­nom pros­to­ru uop­će čes­te na­rudž­be ka­za­liš­nih upra­va za dram­ske tek­s­to­ve? – U po­s­ljed­nje vri­je­me ka­za­li­šta sve češ­će an­ga­ži­ra­ju dram­ske pis­ce po po­zi­vu i na taj na­čin pro­ak­tiv­no kre­ira­ju re­per­to­ar. Mis­lim da je to za­is­ta ja­ko do­bro – ve­li Za­jec ko­ji ra­di na Akad­mi­ji dram­ske umjet­nos­ti u Za­gre­bu i ko­ji je s ve­li­kim us­pje­hom dra­ma­ti­zi­rao kom­plek­s­ni ro­man Kris­ti­ana No­va­ka “Čr­na ma­ti zem­lja” za Za­gre­bač­ko ka­za­li­šte mla­dih, a do­bio je i niz na­gra­da za svo­je dram­ske tek­s­to­ve.

U Be­ču će bi­ti iz­lo­žen i Por­tret umjet­ni­ko­ve su­pru­ge, rad sli­ka­ra Ro­ber­ta Au­era

se­ce­si­je i to na po­dru­čju sli­kar­stva, skul­p­tu­re i ar­hi­tek­tu­re. Pu­na če­ti­ri mje­se­ca pu­bli­ka će mo­ći us­po­re­di­ti dje­la Gus­ta­va Klim­ta, Ko­lo­ma­na Mo­se­ra i Kar­la Mol­la s dje­li­ma Vla­he Bu­kov­ca, To­mis­la­va Kriz­ma­na, Iva­na Me­š­tro­vi­ća i mno­gih dru­gih hr­vat­skih umjet­ni­ka. Za­nim­lji­ve su i us­po­red­be beč­ke i za­gre­bač­ke ar­hi­tek­tu­re, i to kroz os­tva­re­nja Ot­ta Wag­ne­ra, Jo­se­fa Hof­man­na i Adol­fa Lo­osa, ali i Vje­kos­la­va Bas­tla, Ala­da­ra Ba­ranya­ija ili Vik­to­ra Ko­va­či­ća. Iz­lož­ba po­ka­zu­je i us­pon no­ve ge­ne­ra­ci­je sli­ka­ri­ca. Ta­ko su An­to­ni­ja Kras­nik i Nas­ta Rojc uči­le sli­ka­ti u Be­ču, dok je slav­na hr­vat­ska sli­ka­ri­ca Sla­va Ra­škaj ta­ko­đer stva­ra­la pod utje­ca­jem beč­ke se­ce­si­je. Iz­lož­ba “Iza­zo­vi mo­der­ne” ba­vi se raz­dob­ljem Ge­sam­t­kuns­twer­ka ko­ji je imao ve­li­ki utje­caj i na sva­kod­nev­ni ži­vot imuć­ni­jih gra­đa­na, i to od in­te­ri­je­ra pa sve do ek­s­te­ri­je­ra, ali i na ra­zvoj gra­đan­skog druš­tva. Au­to­ri iz­lož­be pro­pi­tu­ju i mo­gu­će us­po­red­be iz­me­đu beč­ke za­vod­ni­ce Al­me Ma­hler i za­gre­bač­ke mi­lje­ni­ce Ljer­ke Šram, ali se ba­ve i raz­lo­zi­ma ve­li­kog us­pje­ha ko­ji je hr­vat­ski ki­par Ivan Me­š­tro­vić pos­ti­gao u Be­ču te mo­guć­noš­ću da su nje­go­ve beč­ke skul­p­tu­re odra­ža­va­le is­te tje­sko­be ko­je sa­dr­ža­va­ju i poz­na­te i sku­po­cje­ne Klim­to­ve sli­ke.

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

Pred­sta­va “Bu­đe­nje šam­pi­ona” in­s­pi­ri­ra­na je ži­vi­tom ve­li­kog bok­sa­ča Ma­te Par­lo­va ko­ji je Pu­li imao ka­fić

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

To­mis­lav Za­jec je­dan je od auto­ra tek­s­ta ko­ji re­ži­ra Alek­san­dar Šva­bić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.