Ri­je­ka je do­bra, ali mi ući mo­ra­mo!

Dar­ko Ko­va­če­vić, šef ska­ut­ske skuž­be grč­kog pr­va­ka: Pra­ti­li smo već Ri­je­ku, ima sjaj­ne igra­če

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić

Vje­ru­je­mo u eki­pu na če­lu s tre­ne­rom Ke­kom. Već su vi­še pu­ta stva­ri ko­je su iz­gle­da­le ne­mo­gu­će pre­tva­ra­li u mo­gu­će, ka­že Ivan Man­ce

Ka­kav spek­takl! Da, su­par­nik je ve­lik, naj­ve­ći mo­gu­ći, ali hr­vat­ski pr­vak ne tre­ba drh­ta­ti, već ući u mit­ski dvo­boj pu­na sr­ca. Za tak­ve se utak­mi­ce ži­vi, igra i tre­ni­ra. Ri­je­ka je pos­tra­nik, ali da kre­ne­mo na­bra­ja­ti mom­ča­di u Eu­ro­pi ko­je bi bi­le fa­vo­ri­ti u pak­lu Pi­re­ja, ne bi­smo da­le­ko do­gu­ra­li. Grč­ki pr­vak Olym­pi­akos sma­zao je u 3. pret­ko­lu be­ograd­ski Par­ti­zan ri­je­šiv­ši glav­ni­nu pos­la na ne­ka­daš­njem sta­di­onu JNA (1:3). – Bi­li su još ma­lo nes­prem­ni u tom 3. pret­ko­lu, ali su is­kus­na i pra­va na­tje­ca­telj­ska mom­čad. Pu­no bo­lje su odi­gra­li u Be­ogra­du ne­go u Ate­ni gdje je sva­šta mo­glo bi­ti. Ov­dje su ri­je­ši­li pi­ta­nje pro­la­ska ta­ko što su iz če­ti­ri šu­ta na utak­mi­ci za­bi­li tri go­la, kaz­ni­li su baš sva­ku po­gre­šku. Na Ka­ra­iska­ki­su je Par­ti­zan bo­lje kre­nuo, imao i zi­cer, ali je Olym­pi­akos po­veo ta­ko što je gol­ma­nu Par­ti­za­na is­pa­la lop­ta iz ru­ku – ka­že Vla­di­mir Tom­ko­vić, no­vi­nar be­ograd­skog In­for­me­ra i du­go­go­diš­nji kro­ni­čar Par­ti­za­na. Po­kre­tač­ka sna­ga grč­kog pr­va­ka je 28-go­diš­nji bel­gij­ski ve­z­njak Va­dis Odjid­ja-Ofoe ko­jeg su po­čet­kom ovog lje­ta cr­ve­no-bi­je­li do­ve­li iz var­šav­ske Le­gi­je u tran­sfe­ru vri­jed­nom 2,5 mi­li­ju­na eura. Isku­san je i pr­vi na­pa­dač El Far­dou Ben Na­bo­uha­ne s Ko­mor­skog oto­čja – brz, sna­la­ž­ljiv, iz­nim­no opa­san čim do­bi­je ma­lo pros­to­ra. S njim će Elez i Žu­pa­rić ima­ti naj­vi­še pos­la. Jed­no je već sa­da si­gur­no – u Olym­pi­ako­su ne sa­mo da će se ja­ko do­bro pri­pre­mi­ti za Ri­je­ku ne­go već sa­da o njoj zna­ju ja­ko pu­no. Na­ime, Olym­pi­ako­sov je tre­ner Al­ba­nac Bes­nik Ha­si, ne­ka­daš­nji igrač Za­gre­ba i Sa­mo­bo­ra, 45-go­diš­nji struč­njak s hr­vat­skim dr­žav­ljans­tvom ko­ji od­lič­no go­vo­ri naš je­zik. Na­da­lje, šef ska­ut­ske služ­be grč­kog ve­li­ka­na ne­ka­daš­nji je sjaj­ni na­pa­dač Dar­ko Ko­va­če­vić ko­ji je u igrač­koj ka­ri­je­ri pro­šao Cr­ve­nu zvez­du, Shef­fi­eld Wed­ne­sday, Re­al So­ci­edad, Ju­ven­tus, La­zio i na kra­ju Olym­pi­akos. Us­pje­li smo ga do­bi­ti od­mah na­kon ždri­je­ba... – Ri­je­ka je do­bra eki­pa, no Olym­pi­akos je po­vi­jes­ni klub i mi se mo­ra­mo kva­li­fi­ci­ra­ti. Iako zna­mo da ne­će bi­ti la­ko. Zna­mo da hr­vat­ski pr­vak ima ja­ko do­bre igra­če, on­dje je Ve­šo­vić, Mi­šić, je li ta­ko? Za­tim Ris­tov­ski, Bra­da­rić... – kre­nuo je na­bra­ja­ti Ko­va­če­vić go­to­vo ci­je­lu start­nu pos­ta­vu Ke­ko­va sas­ta­va.

Ri­je­ka je do­bra... Ja­ko do­bra

Jes­te li već gle­da­li ne­kog od njih kao po­ten­ci­jal­no po­ja­ča­nje va­šeg sas­ta­va? – Pa ne bih o to­me, zna­te. Tak­ve su stva­ri pos­lov­na taj­na. Ali upoz­na­ti smo ite­ka­ko s nji­ho­vim kva­li­te­ta­ma. Zna­mo da su pos­ta­li pr­va­ci na­kon du­ge Di­na­mo­ve do­mi­na­ci­je i to pu­no go­vo­ri – re­kao je Ko­va­če­vić i okre­nuo se svo­joj mom­ča­di. – Ima­mo po­bjed­nič­ki duh. Za­do­volj­ni smo ka­ko smo proš­li Par­ti­zan. Ima­mo do­brog tre­ne­ra i već smo u pr­voj utak­mi­ci na­pra­vi­li pred­nost. Odi­gra­li smo ono­li­ko ko­li­ko je tre­ba­lo, na­rav­no da mo­že bo­lje. Za­do­volj­ni smo i tran­sfe­ri­ma ko­je smo os­tva­ri­li. Ko­li­ko ina­če pra­ti­te hr­vat­sko pr­vens­tvo, jes­te li upoz­na­ti s no­vim sta­di­onom na Ru­je­vi­ci, vru­ćim te­re­nom ko­ji je bio ve­li­ka sna­ga Ri­je­ke u šam­pi­on­skoj se­zo­ni? – Da, upoz­na­ti smo i s ti­me, no zna­te da je te­ško igra­ti i na Ka­ra­iska­ki­su jer su na­ši na­vi­ja­či naj­bo­lji u Eu­ro­pi. Zna­ju što zna­či igra­nje u Li­gi pr­va­ka, već je pro­tiv Par­ti­za­na bi­la vru­ća at­mo­sfe­ra. Po­nav­ljam, svjes­ni smo da je Ri­je­ka ja­ko, ja­ko do­bra eki­pa, ali tre­ner Ha­si poz­na­je na­še po­dru­čje i ne­će mu bi­ti pro­blem ana­li­zi­ra­ti igru su­par­ni­ka – re­kao je Ko­va­če­vić ko­jeg uz Hr­vat­sku ve­žu dva ve­li­ka pri­ja­telj­stva iz igrač­kih da­na. – O da, Igor Cvi­ta­no­vić i ja ve­li­ki smo pri­ja­te­lji iz da­na u San Se­bas­ti­anu, i s Tu­do­rom sam do­bar. Ve­se­lim se do­la­sku.

Pr­vi me­gak­lub na Ru­je­vi­ci

A što ka­žu na Kvar­ne­ru? Na Kan­tri­du su u du­goj eu­rop­skoj po­vi­jes­ti Ri­je­ke do­la­zi­li Re­al, Ju­ven­tus, Se­vil­la, Stut­t­gart, Lyon, Feye­no­ord... Olym­pi­akos je pr­vi me­gak­lub ko­ji do­la­zi na Ru­je­vi­cu. – Izvuk­li smo ja­kog pro­tiv­ni­ka, jed­nu od naj­tro­fej­ni­jih mom­ča­di u Eu­ro­pi. U sva­kom slu­ča­ju res­pek­ti­ra­mo su­par­ni­ka, ali ne bo­ji­mo se ni­ko­ga i vje­ru­je­mo u na­šu eki­pu na če­lu s tre­ne­rom Ma­tja­žom Ke­kom ko­ji su u već ne­ko­li­ko na­vra­ta stva­ri ko­je su iz­gle­da­le ne­mo­gu­će pre­tvo­ri­li u mo­gu­će. Ako že­liš u Li­gu pr­va­ka, lo­gič­no je da mo­raš po­bje­đi­va­ti naj­ja­če. Pre­os­ta­la nam je još jed­na ste­pe­ni­ca, uči­nit će­mo sve da os­tva­ri­mo taj us­pjeh – ka­že Ivan Man­ce, za­mje­nik sport­skog di­rek­to­ra Ri­je­ke. Dok je Ke­ka i ove eki­pe, Ri­je­ka ni­je bez šan­se. Ova je ge­ne­ra­ci­ja pro­mi­je­ni­la po­vi­jest klu­ba do­ni­jev­ši mu pr­vi nas­lov pr­va­ka dr­ža­ve. Ovim bi po­dvi­gom uve­li­ča­li i po­vi­jest na­šeg klup­skog no­go­me­ta.

NEL PAVLETIĆ/ PIXSELL

Na­kon Red Bull Sal­z­bur­ga još ve­ći iza­zov če­ka Gor­go­na i druš­tvo, spek­ta­ku­lar­ni dvo­boj pro­tiv grč­kog pr­va­ka Olym­pi­ako­sa

Tre­ner Bes­nik Ha­si ja­ko do­bro poz­na­je na­še po­dru­čje, ka­že Olym­pi­ako­sov šef ska­ut­ske služ­be Dar­ko Ko­va­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.