Sad ni Sken­der­beu ni­je la­gan pro­tiv­nik

Di­na­mo ih je dva­put po­bi­je­dio pri­je dvi­je go­di­ne i pre­ko njih ušao u Li­gu pr­va­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

Zbog na­mje­šta­nja Sken­der­beu je proš­le se­zo­ne iz­ba­čen iz Eu­ro­pe, a ove se­zo­ne proš­li su pre­ko tri su­par­ni­ka Na­smi­je­ši­li su se pred­stav­ni­ci Di­na­ma Zdrav­ko Ma­mić i Amra Pe­ter­nel u Nyo­nu kad su ku­gli­ce od­lu­či­le da će u play-off fa­zi kva­li­fi­ka­ci­ja za Europ­sku li­gu pla­vi igra­ti s al­ban­skim Sken­der­be­uom, jer po­ten­ci­jal­ni su­par­ni­ci bi­li su još Ro­sen­borg, ukra­jin­ska Olek­san­dri­ja, aus­trij­ski Al­tach, ma­ke­don­ski Var­dar i li­tav­ska Su­du­va.

Iz­ba­ci­li su Če­he, do­bri su

Pla­vi su već igra­li pro­tiv Sken­der­be­ua, pri­je dvi­je go­di­ne u play-of­fu Li­ge pr­va­ka i pre­ko njih se iz­bo­ri­li za sku­pi­nu, po­bje­dom 2:1 i 4:1. Ta­da se pr­va utak­mi­ca igra­la u El­ba­sa­ni­ju, So­uda­ni i u 93. ču­des­nim go­lom Pi­va­rić osi­gu­ra­li su pred­nost ko­ju su po­t­vr­di­li u Za­gre­bu s dva no­va po­got­ka So­uda­ni­ja ko­jem su se na po­pi­su stri­je­la­ca pri­klju­či­li Ta­ra­vel i Ho­džić. – Od ta­da su proš­le dvi­je go­di­ne, a dvi­je go­di­ne u no­go­me­tu pu­no zna­če, pu­no se to­ga pro­mi­je­ni u tom raz­dob­lju, pu­no se to­ga pro­mi­je­ni­lo i u Di­na­mu ta­ko da su te us­po­red­be de­pla­si­ra­ne – ka­zao je tre­ner Di­na­ma Mario Cvi­ta­no­vić ko­ji ni­je že­lio pu­no go­vo­ri­ti o su­par­ni­ku. – Uva­ža­va­mo sva­kog su­par­ni­ka, mo­ra­mo ih po­gle­da­ti pa će­mo vi­še zna­ti. Ra­di se o su­par­ni­ku ko­ji je pu­no pu­ta bio pr­vak Al­ba­ni­je, sad su iz­ba­ci­li če­šku Mla­du Bo­les­lav što zna­či da se ra­di o kva­li­tet­noj mom­ča­di. Tre­ba ih ci­je­ni­ti, ali mo­ra­mo gle­da­ti se­be da bi­smo bi­li što bo­lji, da bi nam bi­lo lak­še – ve­li Cvi­ta­no­vić.

Kaž­nje­ni s go­di­nu da­na

Ka­ko bi­lo, pla­vi su, bez ob­zi­ra na to što nji­ho­va igra ne uli­je­va baš ne­kak­vo po­vje­re­nje, fa­vo­ri­ti. – Ne mo­gu o to­me jer ih ni­sam gle­dao, raz­miš­ljam sa­mo o na­ma. Pri­če su jed­no, a te­ren ne­što dru­go – ka­zao je Cvi­ta­no­vić ko­ji je na­kon 0:0 u Nor­ve­škoj bio za­do­vo­ljan, čak za­do­volj­ni­ji tim uz­vra­tom ne­go s pr­vom utak­mi­com iako su se i u Nor­ve­škoj vi­dje­li broj­ni pro­pus­ti. S tak­vim gre­ška­ma pla­vih ni Sken­der­beu ne­će bi­ti la­ga­ni za­lo­gaj. – Na­ma je pr­vi cilj bio pro­laz pro­tiv Od­da, jas­no je da i u fa­zi na­pa­da i fa­zi obra­ne ima­mo mjes­ta za po­bolj­ša­nja, ali os­ta­jem pri tvrd­nji da sam za­do­volj­ni­ji ba­lan­som, na­šom pos­tav­kom pa i kon­tro­lom igre ne­go u pr­vom su­sre­tu. Sve što smo im da­li bi­le su in­di­vi­du­al­ne gre­ške i to mo­ra­mo po­pra­vi­ti – za­klju­čio je Mario Cvi­ta­no­vić. Sken­der­beu je na pu­tu do Di­na­ma mo­rao pre­sko­či­ti Sant Ju­li­ju iz An­do­re, ka­zah­s­tan­ski Ka­irat i sad če­šku Mla­du Bo­les­lav. Proš­le se­zo­ne Sken­der­beu ni­je igrao u Eu­ro­pi, iako je tre­bao. Iz­vu­kao je Fe­ren­cva­ros u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka, no te utak­mi­ce dru­gog pret­ko­la ni­su odi­gra­ne, jer Ue­fa je al­ban­sku mom­čad iz­ba­ci­la iz Eu­ro­pe zbog na­mje­šta­nja utak­mi­ca u do­ma­ćem pr­vens­tvu, a na­vod­no i u Eu­ro­pi.

Ne­ću o fa­vo­ri­ti­ma, ni­sam ih još ni gle­dao. Raz­miš­ljam sa­mo o na­ma i ka­ko da mi bu­de­mo bo­lji MARIO CVI­TA­NO­VIĆ tre­ner Di­na­ma

El Ar­bi Hil­lel So­uda­ni u dvi­je utak­mi­ce pri­je dvi­je go­di­ne za­bio je Sken­der­be­uu tri po­got­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.