Ze­kić: Oče­ki­vao sam ma­lo atrak­tiv­ni­jeg su­par­ni­ka od Aus­tri­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (G. Đu­ka­rić)

Bi­la je to ve­li­ka noć za Zo­ra­na Ze­ki­ća, naj­ve­ća u nje­go­voj tre­ner­skoj ka­ri­je­ri, naj­ve­ća u 70 godina du­goj po­vi­jes­ti Osi­je­ka. Vre­me­na za pre­tje­ra­no slav­lje u Grad­skom vr­tu ni­je bi­lo. Ždri­jeb je ju­čer u play-of­fu kva­li­fi­ka­ci­ja za Europ­sku li­gu spo­jio Osi­jek s beč­kom Aus­tri­jom. S ob­zi­rom na os­ta­le po­ten­ci­jal­ne pro­tiv­ni­ke, ku­gli­ce su ovaj put bi­le nak­lo­nje­ne Osje­ča­ni­ma. – Is­kre­no, oče­ki­vao sam ma­lo atrak­tiv­ni­jeg pro­tiv­ni­ka jer mis­lim da bi nam ta­da bi­lo lak­še igra­ti – pr­ve su Ze­ki­će­ve re­ak­ci­je. Ska­uting idu­ćeg euro­su­par­ni­ka po­čeo je is­tog ča­sa. – Mo­ram bi­ti is­kren i re­ći ka­ko tre­nu­tač­no ne­mam pre­vi­še in­for­ma­ci­ja o sa­daš­njem sta­nju beč­ke Aus­tri­je. Znam da su je­dan od naj­ve­ćih aus­trij­skih klu­bo­va, ali u kak­voj su tre­nu­tač­no for­mi, ko­li­ko su ja­ki, ko­je su im sla­bos­ti, to će­mo tek pro­ana­li­zi­ra­ti – do­dao je. Aus­tri­ja ne blis­ta na star­tu se­zo­ne, u do­ma­ćem pr­vens­tvu iz­gu­bi­la je obje uvod­ne utak­mi­ce, dok su u 3. pret­ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja za Europ­sku li­gu na mi­ši­će proš­li ci­par­ski AEL Li­ma­ssol (0:0 u Be­ču, 2:1 u uz­vra­tu) i to na­kon što je pro­tiv­nik vi­še od sat vre­me­na bio s igra­čem ma­nje. Osi­jek pak ne kri­je ve­li­ke europ­ske am­bi­ci­je, na­kon PSV-a je mo­guć i po­vi­jes­ni pla­sman u sku­pi­nu Europ­ske li­ge. No, Ze­kić “sta­je na lop­tu”. – Znam ka­kav je naš men­ta­li­tet i da će na­kon na­še po­bje­de pro­tiv PSV-a bi­ti dos­ta pod­cje­nji­va­nja, ali ne bih vo­lio da se go­vo­ri ka­ko je ovo la­gan pro­tiv­nik. Ali ka­da smo već doš­li ovo­li­ko da­le­ko, na­pra­vit će­mo sve da uđe­mo u sku­pi­nu Europ­ske li­ge – po­ru­čio je. Ima sim­bo­li­ke u ovo­ljet­nom po­bjed­nič­kom mar­šu Eu­ro­pom, a pa­ra­le­le sa slav­nom je­se­ni 2000. ne­izos­tav­ne su. I ta­da je Osi­jek igrao u Be­ču, pro­tiv ja­kog Ra­pi­da s De­ja­nom Sa­vi­če­vi­ćem u mom­ča­di. I po­bi­je­dio...

Slav­lje na­pa­da­ča Eju­pi­ja s na­vi­ja­či­ma na­kon po­bje­de nad PSV-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.