Neymar sam vri­je­di vi­še od ci­je­log na­šeg spor­ta u 2017.!

RH spor­tu da­je 2 mi­li­jar­de kuna, a Neyma­rov tran­sfer je 3,4 mi­li­jar­de

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ta­ta me prek­li­njao da os­ta­nem u Bar­ce­lo­ni, no valj­da će shva­ti­ti da že­lim no­ve iz­a­zo­ve. Za­to sam sti­gao u PSG, re­kao je ju­čer Neymar

Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska kroz fi­nan­ci­ra­nje s dr­žav­ne ra­zi­ne te kroz no­vac lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve, u sport go­diš­nje ulo­ži oko dvi­je mi­li­jar­de kuna. I taj no­vac ras­po­re­di se na čak 650.000 lju­di ko­ji se na or­ga­ni­zi­ra­noj ra­zi­ni ba­ve ne­kim spor­tom. A no­vac ve­ći od to­ga sa­mo u jed­nom da­nu po­tro­šio je PSG za do­vo­đe­nje Neyma­ra. Na ra­čun od­šte­te Barcelona će do­bi­ti 222 mi­li­ju­na eura, još 80 mi­li­ju­na PSG će mo­ra­ti pla­ti­ti po­re­za fran­cu­skoj dr­ža­vi, a u idu­ćih pet godina bra­zil­ski no­go­me­taš će do­bi­ti sa­mo za čis­tu pla­ću, bez bo­nu­sa, 150 mi­li­ju­na eura, što zna­či da je ukup­na vri­jed­nost tran­sfe­ra ba­rem 452 mi­li­ju­na eura, od­nos­no oko 3,4 mi­li­jar­de kuna. Zna­či, go­to­vo pa dvos­tru­ko vi­še ne­go što dr­ža­va go­diš­nje ulo­ži u hr­vat­ski sport.

Ovo vi­še ne­ma smis­la

– Neymar je igra­či­na, ali ovo je ap­surd, ni­je­dan no­go­me­taš ne mo­že vri­je­di­ti to­li­ko nov­ca. Sa­da će klu­bo­vi i za pro­sječ­ne igra­če tra­ži­ti 40-50 mi­li­ju­na eura – re­kao je ne­ki dan tre­ner Man­c­hes­ter Uni­te­da, ina­če uvi­jek ras­troš­ni Jo­se Mo­urin­ho. Ko­li­ko je no­go­met­no tr­ži­šte pos­ta­lo ap­surd­no i me­ga­lo­man­sko, naj­bo­lje ot­kri­va po­da­tak da je Neyma­rov su­na­rod­njak Ro­nal­do 1997. go­di­ne kao ta­daš­nji naj­bo­lji igrač svi­je­ta za 27 mi­li­ju­na eura pre­šao iz Bar­ce­lo­ne u In­ter. Ta­da je to bio naj­skup­lji no­go­met­ni tran­sfer u po­vi­jes­ti, a 20 godina kas­ni­je na­la­zi se tek na 211. mjes­tu.

Ni­sam do­šao glu­mi­ti zvi­jez­du

Neymar je ju­čer u Pa­ri­zu i služ­be­no pot­pi­sao pe­to­go­diš­nji ugo­vor s PSG-om, a nje­gov do­la­zak iz­a­zvao je ve­li­ku eufo­ri­ju me­đu na­vi­ja­či­ma pa­ri­škog klu­ba. Red za ula­zak u fan-shop, u ko­jem se od ju­čer pro­da­ju Neyma­ro­vi dre­so­vi, bio je dug čak 200 me­ta­ra. No Neymar je ju­čer na pred­stav­lja­nju po­ku­ša­vao glu­mi­ti skrom­nost. – Ni­sam ov­dje da bih bio zvi­jez­da. Ov­dje sam zbog no­vog iz­a­zo­va i no­vih tro­fe­ja. Že­lio sam ne­što ve­će, ve­ći iza­zov i za­to sam is­pred vas. To mi je mo­je sr­ce rek­lo. Sva­ki dan ga slu­šam, a ovog pu­ta rek­lo je PSG. Bra­zil­ski me­di­ji pi­sa­li su da se Neymar zbog od­la­ska iz Bar­ce­lo­ne po­sva­dio s ocem, što je Bra­zi­lac ju­čer dje­lo­mič­no i po­t­vr­dio. – Dru­gi put u ži­vo­tu ni­sam pos­lu­šao očev sa­vjet. Ta­ta, po­štu­jem i ra­zu­mi­jem tvo­je miš­lje­nje, no ja sam sam do­nio od­lu­ku, mo­lim te za po­dr­šku kao što si to uvi­jek i či­nio. Barcelona i Ka­ta­lo­ni­ja uvi­jek će bi­ti u mom sr­cu, no, po­nav­ljam, tre­bam no­ve iz­a­zo­ve. Pri­hva­tio sam po­nu­du PSG-a ka­ko bih po­mo­gao klu­bu da osva­ja nas­lo­ve o ko­ji­ma nji­ho­vi na­vi­ja­či sa­nja­ju. Moj plan za nas­ta­vak ka­ri­je­re je ja­ko hra­bar, svjes­tan sam to­ga, ali i spre­man na to – po­ru­čio je Neymar. Na kons­ta­ta­ci­ju da su na­vi­ja­či Bar­ce po­s­ljed­njih da­na pa­li­li nje­go­ve dre­so­ve Neymar je od­go­vo­rio mi­ro­lju­bi­vo. – Ži­vio sam ne­za­bo­rav­ne tre­nut­ke, ži­vio sam u gra­du ko­ji je vi­še od gra­da, Barcelona je bi­la moj dom. Obo­ža­vam Bar­ce­lo­nu i Ka­ta­lo­ni­ju, ali sa­da ću se kon­cen­tri­ra­ti sa­mo na us­pjeh svo­ga no­vo­ga klu­ba – za­klju­čio je Neymar te ot­krio da bi za PSG mo­gao de­bi­ti­ra­ti već danas, u 1. ko­lu fran­cu­skog pr­vens­tva pro­tiv Ami­en­sa.

Bar­ci je sje­lo 222 mi­li­ju­na €, PSG mo­ra pla­ti­ti i 80 mi­li­ju­na po­re­za te još Bra­zil­cu da­ti 150 mi­li­ju­na! Ni­sam do­šao zbog nov­ca, već zbog no­vih iz­a­zo­va. Pos­lu­šao sam svo­je sr­ce...

Zvi­jez­da Do­la­zak Neyma­ra iz­a­zvao je eufo­ri­ju me­đu PSG-ovim na­vi­ja­či­ma, red za Bra­zil­čev dres imao je 200 me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.