Mo Fa­rah htio je bi­ti na­pa­dač Ar­se­na­la ili vr­hun­ski me­ha­ni­čar

Sve svo­je me­da­lje pros­la­vio je ple­som ko­ji su no­vi­na­ri pro­zva­li – Mo­bot

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net LONDON

Zbog ime­na Mo­ha­mad imao sam pro­ble­ma. Iako sam jed­nom na gra­ni­ci po­ka­zao zlat­ne me­da­lje, ni­su vje­ro­va­li da sam to ja, Mo Fa­rah

Ni­su slu­čaj­no Bri­tan­ci u ras­po­red pr­vog da­na Svjet­skog atlet­skog pr­vens­tva sta­vi­li utr­ku na 10.000 me­ta­ra. Opro­štaj­nu utr­ku na ovoj dis­tan­ci­ji le­gen­dar­nog Moa Fa­ra­ha, atle­ti­ča­ra ko­ji je u ka­ri­je­ri osvo­jio 28 me­da­lja, od če­ga 18 zlat­nih na ve­li­kim atlet­skim na­tje­ca­nji­ma. Na Igra­ma u Lon­do­nu i Ri­ju osva­jao je zlat­ne me­da­lje na 5000 i 10.000 me­ta­ra, na tri zad­nja svjet­ska pr­vens­tva osvo­jio je pet zlat­nih i jed­no sre­bro. Mo je dru­gi spor­taš u mo­der­noj po­vi­jes­ti Olim­pij­skih iga­ra, na­kon La­ssea Viréna, ko­ji je obra­nio nas­lo­ve na 5000 i 10.000 me­ta­ra.

Atle­ti­ka ga ni­je za­ni­ma­la

Ro­đen je u So­ma­li­ji 1983. go­di­ne, u gra­du Mo­ga­di­shuu. Pu­nim ime­nom Mo­ha­med Muk­tar Ja­ma Fa­rah, s osam godina do­se­lio se u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju gdje je kre­nuo u os­nov­nu ško­lu. Nje­gov atlet­ski ta­lent ot­krio je uči­telj tje­les­nog od­go­ja Alan Wat­kin­son. – Me­ne atle­ti­ka ni­je pre­vi­še za­ni­ma­la. Ma­štao sam da bu­dem des­no kri­lo no­go­met­nog klu­ba Ar­se­nal i, ako već ne bu­dem us­pio u spor­tu, da bu­dem vr­hun­ski me­ha­ni­čar – ka­že Mo Fa­rah. Po­bje­de, a sku­pio ih je pet, na škol­skim kro­so­vi­ma na­tje­ra­le su atlet­skog za­ljub­lje­ni­ka Ed­di­eja Ku­lu­kun­di­sa da pla­ti prav­ne tro­ško­ve ka­ko bi Mo do­bio bri­tan­sko dr­žav­ljans­tvo. Ko­li­ko je to bio do­bar po­tez, do­ka­zu­je či­nje­ni­ca da je Mo na Ju­ni­or­skom europ­skom pr­vens­tvu 2001. go­di­ne pos­tao pr­vak u utr­ci na 5000 me­ta­ra. Sve kas­ni­je je po­vi­jest jer je Mo pos­tao ne­po­bje­div na du­gim pru­ga­ma. – Neg­dje 2012. go­di­ne po­čeo sam pros­lav­lja­ti po­bje­de ple­som ko­ji su no­vi­na­ri od­mah pro­zva­li “Mo­bot”. In­s­pi­ra­ci­ja mi je bio ples glaz­be­ne sku­pi­ne Vil­la­ge Pe­ople – is­tak­nuo je Fa­rah. Mo ima bra­ta bli­zan­ca Ha­ssa­na ko­ji zbog bo­les­ti ni­je mo­gao pu­to­va­ti u London ka­da je Mo oti­šao s osam godina. Nji­hov otac os­ta­vio ga je kod jed­ne obi­te­lji u Dji­bo­uti­ju i, ka­da se na­kon ne­kog vre­me­na vra­tio po nje­ga, ni­je ga mo­gao pro­na­ći jer se ta obi­telj ne­ka­mo pre­se­li­la. Po­tra­ga je tra­ja­la 12 godina. Ha­ssan je danas te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski in­že­njer i ima pe­te­ro dje­ce. Mo se 2010. ože­nio du­go­go­diš­njom dje­voj­kom Ta­ni­jom Ne­il, a na svad­bi je bio niz atlet­skih zvi­jez­da po­put Pa­ule Rad­clif­fe i Ste­vea Cra­ma. Ka­da je pos­tao poz­nat, is­pu­ni­la mu se dje­čač­ka že­lja – do­bio je pri­li­ku odra­di­ti tre­ning s pr­vom mom­ča­di Ar­se­na­la, i to 2013. go­di­ne. Mo je ja­ko po­pu­la­ran i na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ima 1,5 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja na Twit­te­ru i 1,1 mi­li­jun pra­ti­te­lja na Fa­ce­bo­oku. U si­ječ­nju 2014. pre­se­lio se u SAD gdje ži­vi sa su­pru­gom i kće­ri. Proš­le go­di­ne za­ra­dio je od spon­zor­skih ugo­vo­ra 10 mi­li­ju­na fun­ti (84 mi­li­ju­na kuna, op.a.). Imao je sre­će i na igra­ma na sre­ću. On je pos­tao pr­va oso­ba ko­ja je do­bi­la kom­ple­tan jac­k­pot u ITV-ovu TV showu “Zhe Cu­be” ko­ji vo­di Phil­lip Sc­ho­fi­eld.

Pr­vi put bez tre­ne­ra

– Za­nim­lji­vo je ka­ko sam zbog ime­na Mo­ha­mad ne­ko­li­ko pu­ta imao pro­ble­ma na kon­tro­li pu­tov­ni­ca. Jed­nom su me sta­vi­li na stra­nu mis­le­ći da sam ne­ka­kav te­ro­rist. Po­ka­zao sam im zlat­ne me­da­lje iz Lon­do­na, ali sve­jed­no mi ni­su vje­ro­va­li da sam to ja, Mo Fa­rah – is­tak­nuo je sjaj­ni bri­tan­ski atle­ti­čar. Ka­da je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump pot­pi­sao iz­vr­š­ni na­log ko­ji pri­vre­me­no obus­tav­lja use­lja­va­nje stal­nih sta­nov­ni­ka SAD-a iz So­ma­li­je, Fa­rah je na svo­joj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci na­pi­sao: – Mo­rat ću re­ći svo­joj dje­ci da ta­ta mo­žda ne­će mo­ći do­ći ku­ći – is­tak­nuo je Fa­rah ko­ji je na Svjet­sko pr­vens­tvo u London do­šao bez svog tre­ne­ra. – Pr­vi put uz me­ne ne­će bi­ti moj tre­ner Al­ber­to Sa­la­zar. S ob­zi­rom na to da je tre­nu­tač­no pod is­tra­gom zbog jed­nog slu­ča­ja do­pin­ga, ni­sam ga že­lio do­ves­ti u po­zi­ci­ju da u Lon­do­nu mo­ra od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja o to­me, a i me­ni tre­ba mi­ra – is­tak­nuo je Mo. Bri­tan­ski no­vi­na­ri ovih da­na upra­vo zbog Sa­la­za­ra ni­su mo­gli do­ći u kon­takt sa Sir Mo­om Fa­ra­hom ko­ji je iz­bje­gao do­ći na služ­be­nu kon­fe­ren­ci­ju za me­di­je Bri­tan­skog atlet­skog sa­ve­za. Dok su nje­go­vi ko­le­ge od­go­va­ra­li na pi­ta­nja no­vi­na­ra, Mo je u su­sjed­noj pros­to­ri­ji imao sas­ta­nak sa spon­zo­ri­ma te­ni­si­ca ko­je će no­si­ti nje­go­vo ime.

Od spon­zor­skih ugo­vo­ra Fa­rah je proš­le go­di­ne za­ra­dio čak 10 mi­li­ju­na fun­ti Ka­da je pos­tao poz­nat, 2013. us­pio je odra­di­ti tre­ning s igra­či­ma omi­lje­nog Ar­se­na­la

Mo Fa­rah na kra­ju pu­ta na­kon što je na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma osvo­jio 18 zlat­nih me­da­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.