Ni­ekerk: Ni­je bi­lo smis­la da na kra­ju Bol­tu oduz­mem zla­to

Usi­an Bolt iz­a­brao je London za kraj svo­je fan­tas­tič­ne ka­ri­je­re

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Krov­na eu­rop­ska no­go­met­na or­ga­ni­za­ci­ja Ue­fa u pe­tak je obja­vi­la uži po­pis naj­bo­ljih igra­ča Li­ge pr­va­ka i Europ­ske li­ge u proš­loj se­zo­ni na ko­jem je čak šest igra­ča Re­al Ma­dri­da, a me­đu nji­ma je i ka­pe­tan hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je Luka Mo­drić. Uoči iz­vla­če­nja sku­pi­na Li­ge pr­va­ka i Europ­ske li­ge 24. ko­lo­vo­za u Mo­na­cu doz­nat će­mo ime­na na­gra­đe­nih. Ap­so­lut­no naj­a­trak­tiv­ni­ja dis­ci­pli­na sva­kog atlet­skog na­tje­ca­nja utr­ka je na 100 me­ta­ra ko­ja se tr­či u su­bo­tu u 22.45 sa­ti (HRT 2) da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Ka­da je Carl Lewis tre­ći put za­re­dom osvo­jio nas­lov svjet­skog pr­va­ka na 100 me­ta­ra, svi su go­vo­ri­li da taj pot­hvat ne­će mo­ći nit­ko dos­ti­ći. No sa­mo de­set godina na­kon Lewi­so­ve tre­će kru­ne no­vi Ame­ri­ka­nac do­šao je do tri uzas­top­na slav­lja na 100 me­ta­ra – Ma­uri­ce Gre­ene. A Usa­in Bolt imat će ve­če­ras pri­li­ku pri­klju­či­ti se ovom dvoj­cu po bro­ju uzas­top­nih po­bje­da. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da Bolt već sa­da ima tri svjet­ska nas­lo­va, ali ne u ni­zu. Na­kon po­bje­de u Ber­li­nu 2009. go­di­ne, dvi­je go­di­ne kas­ni­je po­bi­je­dio je Bla­ke. Bolt ni­je ni za­vr­šio utr­ku jer je bio di­sk­va­li­fi­ci­ran zbog ne­pra­vil­nog star­ta.

Dva­na­est svjet­skih pr­va­ka

Ukup­no je 12 atle­ti­ča­ra osva­ja­lo nas­lo­ve svjet­skih pr­va­ka. Naj­us­pješ­ni­ji su bi­li ame­rič­ki sprin­te­ri (Lewis, Gre­ene, Ga­tlin, Gay, Mit­c­hell) ko­ji su osvo­ji­li ukup­no 21 me­da­lju od če­ga osam zlat­nih. Sli­je­de Ja­maj­ča­ni (Bolt i Powell) s de­vet me­da­lja, od če­ga če­ti­ri zlat­ne. – Jas­no da ću na­vi­ja­ti da ba­rem je­dan Bri­ta­nac bu­de u ve­če­raš­njem fi­na­lu. Ima­mo dvo­ji­cu ko­ji su ove se­zo­ne tr­ča­li is­pod de­set se­kun­di – Uja­ha (9,98) i Mit­c­hel­le-Bla­kea (9,99). Ka­da bi net­ko od njih dvo­ji­ce is­tr­čao moj re­zul­tat iz Stut­t­gar­ta 1993. go­di­ne ka­da sam po­bi­je­dio s europ­skim re­kor­dom (9,87, op. a.) to bi bi­lo za me­da­lju – re­kao je Lin­ford Chris­tie, 57-go­diš­nji Bri­ta­nac ko­ji danas ra­di kao TV ko­men­ta­tor. Nje­go­vih 9,87 i da­lje je re­kord Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i to je tre­nu­tač­no 27. re­zul­tat svih vre­me­na na 100 me­ta­ra. Eu­rop­ski re­kord “ote­li” su mu za jed­nu sto­tin­ku se­kun­de Por­tu­ga­lac Fran­cis Obikwe­lu i Fran­cuz Jim­my Vi­ca­ut. Uz to što je imao sjaj­nu ka­ri­je­ru, Chris­tie je bri­tan­skim no­vi­na­ri­ma, po­seb­no ta­blo­idi­ma, bio iz­u­zet­no za­nim­ljiv. Po­go­to­vo ka­da je nje­go­va ne­ća­ki­nja Rac­hel pos­ta­la Miss En­gle­ske pa je kas­ni­je vra­ti­la ti­tu­lu, a bi­le su ga pu­ne no­vi­ne ka­da je skri­vio auto­mo­bil­sku ne­sre­ću u svib­nju 2010. go­di­ne. Vo­zio je kri­vom stra­nom ces­te i su­da­rio se s tak­si­jem.

Co­le­man naj­br­ži u 2017.

– Ako me pi­ta­te tko će ve­če­ras sla­vi­ti, od­go­vor je sa­mo je­dan – Bolt. Bez ob­zi­ra na to što ni­je pu­no tre­ni­rao i nas­tu­pao ove se­zo­ne, jed­nos­tav­no ne vi­dim ni­jed­nog sprin­te­ra ko­ji bi mu mo­gao uze­ti zla­to – is­tak­nuo je Chris­tie. Bolt je ove se­zo­ne do­is­ta tr­čao ma­lo. Sa­mo dvi­je utr­ke. Jas­no, u obje­ma je po­bi­je­dio, pr­vo na mi­tin­gu u Kin­g­s­to­nu, a po­tom na mi­tin­gu Di­ja­mant­ne li­ge gdje je tr­čao 9,95 što je tek sed­mi re­zul­tat se­zo­ne na svjet­skoj ta­bli­ci. Br­ži od nje­ga ove se­zo­ne bi­li su Ame­ri­kan­ci Chris­ti­an Co­le­man (9,82), Ca­me­ron Bur­rell (9,93) i Chris­to­per Blet­c­her (9,93), nje­gov su­na­rod­njak Yo­han Bla­ke (9,90) te Juž­no­afri­kan­ci Aka­ni Sim­bi­ne (9,92) i Wayde van Ni­ekerk (9,94). – Svi su me na­go­va­ra­li da se su­prot­sta­vim Bol­tu na 100 me­ta­ra. Ne, ne­ma smis­la Bol­tu odu­zi­ma­ti sla­vu zad­nje utr­ke. Moj je cilj svjet­ski nas­lov i no­vi svjet­ski re­kord. Že­lim pr­vi tr­ča­ti 400 m is­pod 43 se­kun­de – re­kao je Ni­ekerk. Što se ti­če svjet­skih re­kor­da na 100 me­ta­ra, na utr­ka­ma na Svjet­skom pr­vens­tvu bi­lo ih je do sa­da ukup­no če­ti­ri. Od­nos­no tri jer se svjet­ski re­kord Be­na Joh­n­so­na iz 1987. go­di­ne (9.83) kas­ni­je bri­sao zbog do­pin­ga. U po­vi­jes­ti SP-a svjet­ske re­kor­de ru­ši­li su Carl Lewis (9,93 1987. go­di­ne i 9,86 1991. go­di­ne) te Usa­in Bolt (9,58 iz 2009. go­di­ne).

Lin­ford Chris­tie, ne­koć sjaj­ni en­gle­ski sprin­ter, ne dvo­ji da će danas po­bi­je­di­ti Bolt

U Lon­do­nu se opra­šta Usa­in Bolt, naj­ve­ći tr­kač svih vre­me­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.