TKO JE TKO U KRA­JI­NI

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Mi­lan Mar­tić

Pred­sjed­nik pa­ra­dr­ža­ve Re­pu­bli­ke Sr­p­ske Kra­ji­ne i vr­hov­ni za­po­vjed­nik Sr­p­ske voj­ske Kra­ji­ne. Na­kon Olu­je skri­vao se u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj u BiH da bi iz­bje­gao iz­ru­če­nje Ha­agu. Pla­ni­rao os­no­va­ti tzv. Os­lo­bo­di­lač­ku voj­sku RSK ra­di ob­no­ve pro­pa­le RSK. U svib­nju 2002. pre­dao se Ha­aškom su­du, zbog rat­nih zlo­či­na nad ne­sr­p­skim ci­vi­li­ma u Hr­vat­skoj osu­đen na 35 godina za­tvo­ra.

Mi­lan Ba­bić

Pred­sjed­nik vla­de ne­priz­na­te Kra­ji­ne. Ra­di­ka­lan po­li­ti­čar ne­s­klon pre­go­vo­ri­ma s Hr­va­ti­ma. Kad ga je Ha­aški sud 2004. op­tu­žio za rat­ne zlo­či­ne, bio je pr­vi op­tu­že­nik ko­ji je priz­nao kriv­nju, te je osu­đen na 13 godina za­tvo­ra. Na su­đe­nju izja­vio da ga je za­ve­la sr­p­ska pro­pa­gan­da i da su Sr­bi u Hr­vat­skoj pr­vi upo­tri­je­bi­li si­lu ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta. U ožuj­ku 2006. u ha­aškom za­tvo­ru po­či­nio sa­mo­uboj­stvo.

Ge­ne­ral Mi­le Mr­k­šić

U vri­je­me Olu­je za­po­vjed­nik Sr­p­ske voj­ske Kra­ji­ne. U na­pa­du na Vu­ko­var za­po­vi­je­dao 1. mo­to­ri­zi­ra­nom gar­dij­skom bri­ga­dom JNA. Op­tu­žen za uboj­stvo 260 vu­ko­var­skih ci­vi­la na Ov­ča­ri. U svib­nju 2002. pre­dao se Ha­aškom su­du te je osu­đen na 20 godina za­tvo­ra. Umro u ko­lo­vo­zu 2015. od po­s­lje­di­ca ra­ka na od­s­lu­že­nju za­tvor­ske kaz­ne u Por­tu­ga­lu.

Ge­ne­ral Mi­le No­va­ko­vić

Za­mje­nik za­po­vjed­ni­ka Sr­p­ske voj­ske Kra­ji­ne. U si­ječ­nju 1993. na­re­dio mi­ni­ra­nje i ru­še­nje bra­ne Pe­ru­ća pa ga je Žu­pa­nij­ski sud u Ši­be­ni­ku u od­sut­nos­ti osu­dio na 20 godina za­tvo­ra. Na­kon Olu­je po­bje­gao u Sr­bi­ju, gdje je umro u ruj­nu 2015. u do­bi od 65 godina.

Pu­kov­nik Če­do­mir Bu­lat

Za­po­vjed­nik 21. kor­dun­skog kor­pu­sa SVK. U ti­je­ku Olu­je, po­sre­do­va­njem mi­rov­nih sna­ga UNCRO-a, hr­vat­skim pos­troj­ba­ma ko­je je vo­dio ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić pre­dao ci­je­li kor­pus u za­mje­nu za neo­me­tan od­la­zak voj­ske i ci­vi­la u Sr­bi­ju. Umro u Sr­bi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.