‘Fa­ši­zam s pla­že’ uz­bur­kao Ita­li­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Mo­žda se Ka­za­liš­ni trg, ka­ko smo ga u Za­gre­bu uvi­jek zva­li, pa i kad je no­sio Ti­to­vo ime, mo­gao pre­ime­no­va­ti u Biv­ši trg mar­ša­la Ti­ta. Ta­ko bi svi bi­li za­do­volj­ni, i oni ko­ji su htje­li da os­ta­ne Ti­to­vo ime i oni ko­ji su htje­li da pos­ta­ne “biv­še“. Taj pri­jed­log/ ša­lu Me­ssen­ge­rom mi je upu­tio ko­le­ga iz ne­ka­daš­njeg Vjes­ni­ka. U Ita­li­ji pak još ima Mu­sso­li­ni­je­vih nos­tal­gi­ča­ra. Ljet­na ide­olo­gi­ja ili­ti “fa­ši­zam s pla­že“, ka­ko je na­zvan, po­čeo je ove go­di­ne u mjes­tu Chi­og­gia, ma­loj Ve­ne­ci­ji, ka­ko mu te­pa­ju, gdje je ču­var Gi­an­ni Scar­pa (64) dio pla­že pod kon­ce­si­jom ukra­sio fa­šis­tič­kim pro­gla­si­ma i Mu­sso­li­ni­je­vim sli­ka­ma. Ta pla­ža ta­ko iz­gle­da već go­di­na­ma, ali o to­me je sa­da pi­sao i list Re­pub­bli­ca pa je in­ter­ve­ni­ra­la po­li­ci­ja i nat­pi­si su ski­nu­ti. Na ula­zu pod tu­še­ve, npr., pi­sa­lo je “Za­bra­njen ulaz – plin­ska ko­mo­ra“. Pro­tiv Scar­pe je po­kre­nu­ta is­tra­ga pod op­tuž­bom apo­lo­gi­je fa­šiz­mu, ali on bi se la­ko mo­gao kan­di­di­ra­ti i na iz­bo­ri­ma. Čel­nik Sje­ver­ne li­ge Mat­teo Sal­vi­ni već mu je po­nu­dio no­vac za sud­ske tro­ško­ve, a čla­ni­ca Ber­lus­co­ni­je­va po­kre­ta Na­pri­jed,

Ita­li­jo Da­ni­ela San­tan­c­hè iz­ja­vi­la je da ona na sto­li­ću u so­bi ima Mu­sso­li­ni­je­vu dr­ve­nu bis­tu. Ljet­na fa­šis­tič­ka pri­ča nas­ta­vi­la se kad je nas­tav­ni­ca u os­nov­noj ško­li Ale­ssan­dra Pet­tor­ru­so na svo­me Fa­ce­bo­oku na­pi­sa­la da “sva­kod­nev­no za­hva­lju­je Bo­gu što ju je stvo­rio kao fa­šis­t­ki­nju“. Htje­la se pos­li­je oprav­da­ti da je to bio “so­ci­olo­ški eks­pe­ri­ment“, ali joj Fa­ce­bo­ok ni­je po­vje­ro­vao i za­tvo­rio joj je ra­čun. Nje­zi­nu oprav­da­nju ni­su po­vje­ro­va­li ni čla­no­vi neo­fa­šis­tič­ke stran­ke Ca­sa Po­und pa su joj po­nu­di­li bes­plat­nog od­vjet­ni­ka. Ima i onih ko­ji su na Fa­ce­bo­oku, pri­mje­ri­ce po­li­ti­čar des­ni­ce Pi­etro Di Mi­no, čes­ti­ta­li 134. ro­đen­dan Mu­sso­li­ni­ju. No još je gro­te­sk­ni­je to što su na plo­vi­lu C-Star fran­cu­ske kraj­nje des­ni­ce De­fend Eu­ro­pe, ko­jim se ome­ta­lo spa­ša­va­nje imi­gra­na­ta u Sre­do­zem­lju, vlas­ti tur­skog Ci­pra ot­kri­le da po­sa­da, svi iz Šri Lan­ke, ne­ma do­zvo­le za rad, od­nos­no da su – imi­gran­ti. Ne­ki že­le bi­ti ve­ći ide­olo­zi od ori­gi­na­la, a to se ve­ći­nom do­ga­đa oni­ma ko­ji­ma manj­ka zna­nja, ne sa­mo iz po­vi­jes­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.