Lje­vi­ča­ri­ma sme­ta Thom­p­son, An­ku Mrak-Taritaš opet pro­go­ne cr­no­ko­šu­lja­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Mi­lan Iv­ko­šić Tjed­na inven­tu­ra

Su­bo­ta 29. sr­p­nja Pu­po­vac iz­bje­ga­va Olu­ju, ali je za­to re­do­vi­to u Sr­bu

Slič­nos­ti iz­me­đu us­tan­ka u Hr­vat­skoj pot­kraj sr­p­nja 1941. go­di­ne i agre­si­je na Hr­vat­sku pe­de­set godina pos­li­je vr­lo su ve­li­ke. Za­jed­no su 1941. bi­li ko­kar­da i pe­to­kra­ka kao i u agre­si­ji, u oba slu­ča­ja bio je po­kolj i pro­tje­ri­va­nje hr­vat­skog sta­nov­niš­tva, u oba slu­ča­ja Sr­bi i ko­mu­nis­ti uglav­nom ni­je­ču svoj ge­no­cid­ni po­hod... No što su im to bi­li kri­vi de­se­ci ne­vi­nih Hr­va­ta ko­je su po­ubi­ja­li i ci­je­lo hr­vat­sko se­lo Bo­ri­čev­ci u ko­je pre­ži­vje­li i po­tom­ci ubi­je­nih ni­su smje­li do­ći ci­je­lo vri­je­me ko­mu­nis­tič­ke Ju­gos­la­vi­je? Mi­lo­rad Pu­po­vac ni­kad ne do­la­zi na obi­lje­ža­va­nje ob­ljet­ni­ce Olu­je i o toj os­lo­bo­di­lač­koj ak­ci­ji mis­li is­to što i čet­nič­ki pro­pa­gan­dis­ti, ali re­do­vi­to na proslavu u Srb zo­ve hr­vat­ski dr­žav­ni vrh, pa ga je zvao da do­đe i danas, što jas­no po­ka­zu­je na ko­joj je stra­ni i ka­ko bi htio da se hr­vat­ska vlast po­ko­ra­va ve­li­ko­sr­p­skom dik­ta­tu kak­vom se po­ko­ra­va­la u Ti­to­vu ko­mu­niz­mu. Dak­le, ne po­nav­lja se sa­mo bru­tal­nost u po­ko­lju Hr­va­ta ne­go i po­li­ti­ka ko­ja iza te bru­tal­nos­ti sto­ji. Ako se i pri­hva­ti objaš­nje­nje po ko­jem je 1941. po­dig­nut us­ta­nak pos­li­je us­ta­škog te­ro­ra nad Sr­bi­ma, ne­ka se ka­že ko­li­ko je us­ta­ša ubi­je­no. Ni­sam nig­dje pro­či­tao da je ubi­jen ije­dan!

Ne­dje­lja 30. sr­p­nja Još sa­mo tri­jum­fi spor­ta­ša mo­gu mo­ti­vi­ra­ti na­rod

Kad bi Hr­vat­ska ino­zem­s­tvu du­go­va­la raz­mjer­no us­pje­si­ma svo­jih spor­ta­ša, kad bi joj gos­po­dar­stvo bi­lo kon­ku­rent­no kao oni, kad joj nit­ko ne bi dik­ti­rao po­li­ti­ku, pro­izvod­nju, fi­nan­ci­je, gra­ni­ce... kao sa­da EU, to jest kad bi nje­zi­ni pro­bi­ci ovi­si­li sa­mo o ta­len­ti­ma i spo­sob­nos­ti­ma nje­zi­nih lju­di ka­ko je to u spor­ta­ša, bi­li bi­smo ra­zvi­je­na i sret­na zem­lja. Tko je i kad od po­li­ti­ča­ra, i to po vru­ći­ni i dok su mno­gi Za­grep­ča­ni na od­mo­ru, mo­gao is­pu­ni­ti Trg ba­na Je­la­či­ća u me­tro­po­li ili tr­go­ve u dru­gim gra­do­vi­ma kao va­ter­po­lis­ti danas? Još sa­mo dr. Fra­njo Tuđ­man u vri­je­me svo­jih po­li­tič­kih i rat­nih tri­jum­fa, pos­li­je su ma­sov­na ve­se­lja pri­re­đi­va­li sa­mo spor­ta­ši. Je­di­no oni po­bjed­nič­ki po­put Tuđ­ma­na mo­gu mo­ti­vi­ra­ti na­rod, ko­ji se bez njih i ne bi imao če­mu ra­do­va­ti. Obič­no se go­vo­ri ka­ko dr­ža­va ma­lo ula­že u sport, ka­ko vla­da op­ća ne­bri­ga i ka­ko su us­pje­si spor­ta­ša obi­telj­ski pot­hva­ti ili pot­hva­ti sku­pi­na en­tu­zi­jas­ta ili na­dah­nu­tih po­je­di­na­ca. Ne­ka ta­ko i os­ta­ne, ne­ka dr­ža­va bu­de što da­lje od spor­ta, jer poč­ne li se pet­lja­ti, ma­kar bi­la i iz­daš­ni­ja, mo­gao bi vr­hun­ski sport spas­ti na nje­zi­ne mi­zer­ne re­zul­ta­te i u Hr­vat­skoj i u ino­zem­s­tvu.

Po­ne­dje­ljak 31. sr­p­nja Bla­će­nje Thom­p­so­na, a za nas­tup ne uzi­ma ni li­pe

U na­šim vo­de­ćim i ma­nje vo­de­ćim me­di­ji­ma, po­go­to­vo li­je­vi­ma (a tak­vih je go­le­ma ve­ći­na), ne­ma in­ter­v­jua s pje­va­čem Mar­kom Per­ko­vi­ćem Thom­p­so­nom, prem­da je naj­po­pu­lar­ni­ji. Dal­ma­tin­ka-Sr­bi­jan­ka Se­ve­ri­na prd­ne, a svi se ras­pi­šu o nje­zi­noj no­voj me­lo­di­ji. O no­vim pak Thom­p­so­no­vim pje­sma­ma, al­bu­mi­ma i kon­cer­ti­ma – ni riječi. A i kad po­bi­je­di u ne­kim na­ci­onal­nom gla­so­va­nju, kao što je bio gle­da­telj­ski iz­bor naj­ve­ćeg ever­gri­na na HTV-u, to ne od­go­va­ra uku­su me­dij­skih po­to­ma­ka šum­skih par­ti­za­na pa se zgra­ža­ju. Kad ga tre­ba osu­di­ti zbog na­ci­ona­liz­ma, na­tje­ču se i hu­ška­ju po­li­ci­ju i tu­ži­telj­stva na naj­o­mi­lje­ni­jeg pje­va­ča. Evo ih, dak­le, sa­mo kad ga tre­ba ocr­ni­ti, pa su ta­ko ne­ko­li­ko da­na kao sen­za­ci­ju is­ti­ca­li ka­ko će nje­gov kon­cert u Slu­nju na pros­la­vi ob­ljet­ni­ce Olu­je bi­ti tri­put skup­lji od dru­gih, ma­nje ili vi­še iz­rav­no ga op­tu­žu­ju­ći za gra­be­ž­lji­vost u ko­joj ve­li­ki pa­tri­ot ne­ma mi­los­ti ni u iz­ra­zi­to pa­tri­ot­skim pri­go­da­ma. A on­da se ja­vi nje­gov me­na­džer i ka­že ka­ko ni Thom­p­son ni Ma­te Bu­lić za nas­tu­pe u Slu­nju ne­će uze­ti ni li­pe. Ali cr­ve­ni su za­do­volj­ni što su ga ne­ko­li­ko da­na ra­za­pi­nja­li, ma­kar bez raz­lo­ga, kao što raz­lo­ga u po­s­ljed­nja go­to­vo tri de­set­lje­ća ni­su ima­li ni za bla­će­nje mnoš­tva lju­di ko­ji su stva­ra­li hr­vat­sku dr­ža­vu, bra­ni­li je i obra­ni­li, na nji­ho­vu ža­lost.

Uto­rak 1. ko­lo­vo­za Vjer­nik Ber­nar­dić do­dvo­ra­va se ate­is­ti­ma

Svi se sla­žu – SDP je u kri­zi. Ali pred­sjed­nik stran­ke Da­vor Ber­nar­dić ima iz­laz, me­đu os­ta­lim u za­uzi­ma­nju za sma­nje­na da­va­nja Cr­k­vi. Vr­lo in­te­li­gent­no! Kraj 80-ak pos­to ka­to­li­ka u zem­lji to je za plje­sak. Za Cr­k­vu se odva­ja ne­ve­lik no­vac, u ukup­noj dr­žav­noj po­troš­nji za­ne­ma­riv. Nev­la­di­ne udru­ge po­pa­pa­ju go­diš­nje ne­ko­li­ko mi­li­jar­di kuna nov­ca po­rez­nih obvez­ni­ka, ali se pred­sjed­nik SDP-a ni­je sje­tio pred­lo­ži­ti da im se da­je ma­nje iz pro­ra­ču­na, bit će za­to što su me­đu nji­ma naj­glas­ni­je i u me­di­ji­ma naj­na­zoč­ni­je lje­vi­čar­ske, pa i one ko­je upor­no pljuc­ka­ju po naj­ve­ćim vri­jed­nos­ti­ma na ko­ji­ma je stvo­re­na i obra­nje­na hr­vat­ska dr­ža­va. Na­pra­si­tom bez­boš­cu Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću kao pred­sjed­ni­ku Vla­de ni­kad ni­je ni pa­lo na­pa­met di­ra­ti u no­vac za Cr­k­vu, pa se u slu­ča­ju dvo­ji­ce pred­sjed­ni­ka SDP-a do­go­dio pa­ra­doks – vjer­nik Ber­nar­dić že­li se do­dvo­ri­ti ate­is­ti­ma, ate­ist Mi­la­no­vić ni­je se že­lio za­mje­ri­ti vjer­ni­ci­ma. Sa­daš­njem pred­sjed­ni­ku SDP-a je­di­no je oprav­da­nje i utje­ha što je slič­no tra­žio Stje­pan Me­sić, ali kad ga već nit­ko vi­še ni­je slu­šao ako ga je it­ko ikad čuo.

Sri­je­da 2. ko­lo­vo­za Li­je­vim me­di­ji­ma Trump je mr­zak jer je do­mo­ljub

Hr­vat­ski lje­vi­čar­ski no­vi­na­ri i me­di­ji dos­lov­ce da­no­mi­ce ru­še Trum­pa, pra­ve sen­za­ci­je od nje­go­vih iz­ja­va, po­te­za, su­ko­ba sa su­rad­ni­ci­ma, pi­šu i go­vo­re o ka­osu u Bi­je­loj ku­ći, ri­je­čju – pri­ka­zu­ju ga kao nar­ci­so­id­nog i vlas­to­hlep­nog glu­pa­na. Ne­vje­ro­jat­no je da se kraj njih pred­sjed­nik naj­ve­će si­le svi­je­ta do­sad uop­će odr­žao. Osim što li­je­vi no­vi­nar­ski sit­niš za­ci­je­lo uži­va u uda­ra­nju naj­moć­ni­jeg čo­vje­ka svi­je­ta, za­pra­vo se na Trum­pa pre­no­si is­to so­to­ni­zi­ra­nje kao i u Hr­vat­skoj. On je ame­rič­ki do­mo­ljub i na­ci­ona­list, a oni tak­ve i u Hr­vat­skoj ne mo­gu smis­li­ti. Bo­ri se za ame­rič­ke na­ci­onal­ne i gos­po­dar­ske in­te­re­se ne gle­da­ju­ći ko­me će se za­mje­ri­ti, a li­je­vo no­vi­nar­stvo u Hr­vat­skoj op­či­nje­no je u Eu­ro­pi oni­ma ko­ji hr­vat­ske gos­po­dar­ske in­te­re­se naj­vi­še ugro­ža­va­ju i ko­ji su nas uz nji­ho­vu po­moć pre­tvo­ri­li u ko­lo­ni­ju. An­ge­la Mer­kel i dru­gi moć­ni­ci EU na­no­se Hr­vat­skoj naj­ve­ća mo­gu­ća zla, dav­no su nam po­ku­po­va­li sve što je vri­je­di­lo, ote­li ZERP, a sa­da i Sa­vu­drij­sku va­lu, do­no­se pre­su­de ko­je bi Hr­vat­sku mo­gle za­tr­pa­ti imi­gran­ti­ma, bi­jes­ni su na Ko­lin­di­nu ini­ci­ja­ti­vu “tri mo­ra” ko­ju je po­du­pro Trump, bri­nu se da u “gra­đan­skoj BiH” Hr­va­ta nes­ta­ne itd. Ali im je EU ko­ji nas pljač­ka i da­lje uzor, a Trump ko­ji Hr­vat­sku res­pek­ti­ra i po­du­pi­re – ni­šta­ri­ja.

Če­t­vr­tak 3. ko­lo­vo­za Ta­ri­ta­ši rek­li da su bez du­ga, a sad ot­pla­ti­li pola

“Čis­ti obraz je put ko­ji smo oda­bra­li”, rek­la je Anka Mrak-Taritaš na os­ni­vač­kom sku­pu stran­ke Glas ko­ju su os­no­va­li biv­ši ha­ene­sov­ci. O tom “čis­tom obra­zu” me­di­ji su pi­sa­li i pri­je i pos­li­je te iz­ja­ve, ali svak će priz­na­ti da je svo­ju po­seb­nost i iz­nim­nost gra­di­la sa­ma i da je uve­li­ke na­dras­la slab rej­ting ko­ji je nje­zi­na stran­ka ne­pre­kid­no ima­la. I to ta­ko do­bro da je bi­la vr­lo opa­san tak­mac ne­po­bje­di­vom Mi­la­nu Ban­di­ću na iz­bo­ri­ma za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka. Kad su je uoči tih iz­bo­ra pro­tu­kan­di­da­ti, ne­ki dru­gi po­li­ti­ča­ri i me­di­ji pro­zi­va­li zbog ob­no­ve Gu­nje ko­ju je nje­zi­no mi­nis­tar­stvo pla­ća­lo go­to­vo dvos­tru­ko vi­še od stvar­ne vri­jed­nos­ti, bra­ni­la se u sti­lu svo­je iz­nim­nos­ti – da je na tu ob­no­vu, ko­ja je bi­la tran­s­pa­rent­na, po­nos­na, da je kraj­nja des­ni­ca že­li ocr­ni­ti jer, po­što ona po­bi­je­di, u Za­gre­bu se vi­še “ne­će mo­ći odr­ža­va­ti cr­no­ko­šu­lja­ški mar­še­vi”. No ni­je li i ta­da za­obi­la­zi­la is­ti­nu kao i kad je tvr­di­la da ona i muž ne­ma­ju du­ga za ure­đe­nje svo­ga sta­na, a sad je­dan list ot­kri­va da su ovih da­na, na­kon opo­me­na i pri­jet­nji tuž­bom, tvrt­ki Ing.grad d.o.o, ko­ja im je stan ure­đi­va­la, upla­ti­li pola po­ve­li­kog du­ga. Tvrt­ki ko­ja je “slu­čaj­no” ta­ko­đer su­dje­lo­va­la u ob­no­vi Gu­nje. Jad­na Anka! Cr­no­ko­šu­lja­ši je opet pro­go­ne!

Pe­tak 4. ko­lo­vo­za Ni­je li sa­mo mit da je tu­ri­zam spas za na­ci­ju?

Ako su vam do­sa­di­le vi­jes­ti o re­kord­nom bro­ju no­će­nja u ovom ili onom tu­ris­tič­kom po­dru­čju i naj­a­ve ukup­nog pri­ho­da od tu­riz­ma ko­ji će nad­ma­ši­ti sve do­sa­daš­nje go­di­ne, evo vam za pro­mje­nu ne­ko­li­ko nas­lo­va iz pro­tek­lih godina – Vi­še od pola ri­be, ja­nje­ti­ne i tjes­te­ni­ne ko­ju je­de­mo u na­šim ho­te­li­ma je iz uvo­za, Tu­ris­ti je­du uvoz­nu hra­nu, a do­ma­ći pro­izvo­đa­či zbra­ja­ju mi­nu­se, Na ho­tel­skim me­ni­ji­ma hr­vat­ska hra­na “u tra­go­vi­ma”, Sla­von­ske far­me pro­pa­da­ju, a na mo­ru tu­ris­ti je­du 80 pos­to uvoz­ne hra­ne. A evo i jed­nog nas­lo­va u is­tom sti­lu objav­lje­nog ovih da­na – Zašto 80 pos­to hra­ne u tu­ris­tič­koj Dal­ma­ci­ji ni­je hr­vat­skog po­dri­je­tla dok Sla­vo­ni­ja pa­ti. Ni­je li, dak­le, tu­ri­zam kao dje­lat­nost spa­so­nos­na za na­ci­ju uve­li­ke mit, utje­ha u ne­utješ­nom sta­nju u gos­po­dar­stvu. Za mo­re, sun­ce i lje­po­tu tu­ris­tič­kih odre­di­šta nit­ko iz sa­daš­nje po­li­ti­ke ni­je zas­lu­žan, pa bi bi­lo po­šte­no da net­ko iz te po­li­ti­ke u broj­ka­ma ka­že ko­li­ko se u raz­gla­ša­va­nju tu­ris­tič­kog mi­ta pre­tje­ru­je, ko­li­ko tu­ri­zam po­kri­va op­ću bi­je­du, a ka­ko vi­di­mo i sam je uz po­moć vod­stva zem­lje pro­izvo­di. Po­sra­me li se ikad Ca­pel­li, To­lu­šić, Plen­ko­vić... te či­nje­ni­ce?

Zlat­ni va­ter­po­lis­ti i po naj­ve­ćoj oma­ri Hr­va­te su izvuk­li na uli­cu! To je mo­gao još sa­mo Tuđ­man...

Svjet­ski pr­va­ci eufo­rič­no su do­če­ka­ni u Za­gre­bu, Du­brov­ni­ku i Ri­je­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.