O če­mu vo­di­ti ra­ču­na pri oda­bi­ru ku­hi­nje Naj­tra­že­ni­je su ku­hi­nje ko­je obje­di­nju­ju ku­ha­nje, bla­go­va­nje i dnev­no dru­že­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Martina Stru­kić martina.stru­kic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ka­da ku­pu­je­te ku­hi­nju, ra­ču­naj­te na to da je ri­ječ o du­go­roč­nom ula­ga­nju i da je ne­će­te mi­je­nja­ti slje­de­ćih de­set do pet­na­est godina Ako ste ika­da ku­po­va­li ku­hi­nju ili upra­vo tra­ga­te za ide­al­nom, zna­te da je ri­ječ o pri­lič­noj inves­ti­ci­ji. No, osim što pred­stav­lja ve­lik uda­rac na bu­džet, oda­bir ku­hi­nje do­no­si i broj­ne dru­ge iz­a­zo­ve. Bu­du­ći da je ri­ječ o po­pri­lič­noj inves­ti­ci­ji, va­lja pa­ž­lji­vo bi­ra­ti jer je si­gur­no ne­će­te mi­je­nja­ti slje­de­ćih 10-15 godina. Sto­ga pri svom oda­bi­ru, osim o ci­je­ni, ra­ču­na vo­di­te i o bo­ji, ma­te­ri­ja­lu od ko­jeg je iz­ra­đe­na, funk­ci­onal­nos­ti, ga­ran­ci­ji, dos­tup­nos­ti di­je­lo­va...

Kla­si­ka je uvi­jek “in”

Ka­da go­vo­ri­mo o tren­do­vi­ma, u nas su po­s­ljed­njih pet-šest godina naj­po­pu­lar­ni­je bi­je­le ku­hi­nje u me­di­ja­pa­nu vi­so­kog sja­ja – izgledaju ele­gant­no i jed­nos­tav­no ih je odr­ža­va­ti. Do­bru pro­đu ima­ju i kla­sič­ne ku­hi­nje ople­me­nje­ne mo­der­nim teh­no­lo­škim una­pre­đe­nji­ma, pri­mje­ri­ce iz­vlač­nim pre­tin­ci­ma. Svo­je kup­ce ima­ju i ku­hi­nje jar­kih bo­ja te one s apli­ci­ra­nim sa­dr­ža­ji­ma, no ap­so­lut­ni su hit ku­hi­nje otvo­re­na kon­cep­ta.

Ak­cent sva­kog do­ma

U da­naš­nje vri­je­me, ka­da se kon­cept sta­no­va­nja mi­je­nja, sve su tra­že­ni­ji otvo­re­ni pros­to­ri i ku­hi­nje ko­je pot­pu­no pre­uzi­ma­ju funk­ci­ju dnev­nog bo­rav­ka te pos­ta­ju mjes­to za pri­pre­mu hra­ne, pros­tor za dru­že­nje i mjes­to okup­lja­nja za ci­je­lu obi­telj. Upra­vo tak­ve ku­hi­nje od­ne­dav­no su dos­tup­ne u Les­ni­ni. Ri­ječ je o ku­hi­nja­ma Mo­de­ra­no ko­je su di­zaj­ni­ra­ne ta­ko da bu­du ak­cent sva­kog do­ma. Nu­de ve­li­ki iz­bor bo­ja, ma­te­ri­ja­la i mo­guć­nos­ti kom­bi­ni­ra­nja, a od­lu­či­te li se za kup­nju tak­ve ku­hi­nje nje­mač­ke kva­li­te­te, pri­la­god­bu vlas­ti­tom pros­to­ru i mon­ta­žu do­bit će­te – gra­tis. Još je­dan sa­vjet gle­de kup­nje ku­hi­nja, ko­ji je mu­dro pos­lu­ša­ti, jest da oda­be­re­te kva­li­tet­nu rad­nu plo­ču, od čvr­stog i ot­por­nog ma­te­ri­ja­la jer je ona za­du­že­na za pu­no vi­še od sa­mog iz­gle­da ku­hi­nje.

Što s bo­ja­ma? Iako su i da­lje naj­tra­že­ni­je bi­je­le ku­hi­nje, ne­će­te po­gri­je­ši­ti oda­be­re­te li one u pri­rod­nim to­no­vi­ma

Otvo­re­ni kon­cept ko­ji obje­di­nju­je ku­ha­nje, bla­go­va­nje i dnev­no dru­že­nje tre­nu­tač­no je naj­tra­že­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.