U ovom tre­nut­ku hr­vat­skog po­no­sa ža­lim i zbog svih stra­da­lih Sr­ba

Hr­vat­ska ne da na Olu­ju kao što bra­ni­te­lji ni­su da­li na Hr­vat­sku, po­ru­čio je pre­mi­jer Plen­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić KNIN

Prem­da su Kni­nja­ni pri­mi­je­ti­li da je po­sje­ti­te­lja bi­lo ma­nje ne­go pri­jaš­njih go­di­na, na uli­ca­ma su prev­la­da­va­li za­gr­lja­ji rat­ni­ka Knin se ju­čer, 22 go­di­ne na­kon Olu­je, pro­bu­dio oku­pan vre­lim sun­cem ko­je je naj­av­lji­va­lo jed­na­ko spa­ran dan kao po­vi­jes­nog 5. ko­lo­vo­za 1995., kad su os­lo­bo­di­lač­ke sna­ge Hr­vat­ske voj­ske uš­le u grad. Još u pe­tak u Knin su po­če­li pris­ti­za­ti bra­ni­te­lji, su­di­oni­ci Olu­je, rat­ni stra­dal­ni­ci i broj­ni gra­đa­ni ko­ji su se u kra­ljev­ski grad doš­li pok­lo­ni­ti svim žr­tva­ma za hr­vat­sku slo­bo­du. U Kni­nu je od pet­ka bio i ci­je­li dr­žav­ni vrh. Sve­ča­nost na knin­skoj tvr­đa­vi po­če­la je či­ta­njem ime­na 238 po­gi­nu­lih i dvo­ji­ce nes­ta­lih pri­pad­ni­ka hr­vat­skih sna­ga, a toč­no u 9.43 zvo­na sa svih knin­skih cr­ka­va pod­sje­ti­la su na tre­nu­tak

Še­fi­ca dr­ža­ve Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić iz­os­ta­la je s mi­se za do­mo­vi­nu zbog vru­ći­ne Su­di­onik Olu­je Ivi­ca Lo­zi­na: Sr­ce mi je bi­lo ve­li­ko kao Di­na­ra kad smo uš­li u naš Knin

kad su 1995. go­di­ne hr­vat­ske sna­ge uš­le u Knin. Na tvr­đa­vi je uto po­dig­nu­ta hr­vat­ska zas­ta­va, a u zrak su pu­šte­ne 22 bi­je­le go­lu­bi­ce. Kni­nja­ni i nji­ho­vi gos­ti uživali su i u mi­mo­le­tu HRZ-a i PZO-a na ko­jem su pred­stav­lje­ni no­vi helikopteri Ki­owa War­ri­or. Svi služ­be­ni go­vor­ni­ci – pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gordan Jan­dro­ko­vić i kći po­gi­nu­log bra­ni­te­lja Ni­ko­li­na Ma­ta­ija u svo­jim su go­vo­ri­ma po­zi­va­li na za­jed­niš­tvo ka­ko bi­smo os­tva­ri­li onak­vu Hr­vat­sku kak­vu su sa­nja­li su­di­oni­ci Olu­je i svih os­ta­lih bi­ta­ka u bor­bi za sa­mos­tal­nost.

Iz Sr­bi­je ni di­na­ra za ob­no­vu

– Osim do­bre or­ga­ni­za­ci­je Olu­je, jas­nih ci­lje­va, struč­nog vod­stva, raz­lo­ge bri­ljant­nog us­pje­ha ak­ci­je tre­ba tra­ži­ti u du­hov­nim od­li­ka­ma hr­vat­sko­ga čo­vje­ka i mo­ral­nim vr­li­na­ma hr­vat­skog voj­ni­ka ko­ji je bud­no pa­zio da bu­de što ma­nje žr­ta­va i ra­za­ra­nja, vo­đen pra­ved­nim ci­ljem os­lo­ba­đa­nja svo­je zem­lje od uzur­pa­tor­ske vlas­ti ko­ja je vlas­ti­ti na­rod iz­vrg­nu­la stra­da­nji­ma uime po­li­tič­kog mi­ta ve­li­ke Sr­bi­je i neo­s­tva­ri­vih voj­nih am­bi­ci­ja. Di­je­le­ći s va­ma ove tre­nut­ke ra­dos­ti i po­no­sa, ka­da se s naj­ve­ćim po­što­va­njem sje­ća­mo svih ko­ji su pa­li za Hr­vat­sku, že­lim i kao pred­sjed­ni­ca, ali kao Hr­va­ti­ca, gra­đan­ka i maj­ka iz­ra­zi­ti ža­lje­nje i zbog svih stra­da­lih Sr­ba. Hr­vat­ski na­rod ni­je že­lio rat i ne ve­se­li se ni­či­jem stra­da­nju – po­ru­či­la je iz­me­đu os­ta­log Gra­barKi­ta­ro­vić i do­da­la ka­ko hr­vat­ska dr­ža­va i danas či­ni na­por ka­ko bi vlas­ti­tim sred­stvi­ma osi­gu­ra­la ži­vot­ne uvje­te svi­ma ko­ji se že­le vra­ti­ti. – Či­ni­mo to una­toč to­me što in­s­pi­ra­to­ri i na­lo­go­dav­ci agre­si­je ni­su upla­ti­li ni ku­ne ili toč­ni­je ni di­na­ra za ob­no­vu sve­ga što su čet­ni­ci i tzv. JNA u Hr­vat­skoj ra­zo­ri­li u če­ti­ri go­di­ne gra­na­ti­ra­nja, bom­bar­di­ra­nja, pa­le­ža i pljač­ke – po­ru­či­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

Ape­li za slo­gu

Pre­mi­jer Plen­ko­vić u svom je go­vo­ru is­tak­nuo zna­čaj Olu­je, za­hva­lju­ju­ći ko­joj je Hr­vat­ska danas mo­der­na zem­lja, do­ve­la je do Dayton­skog spo­ra­zu­ma, spri­je­či­la ge­no­cid u Bi­ha­ću i bi­la pre­kret­ni­ca za ju­go­is­tok Eu­ro­pe. – Olu­ja je naj­ve­ća po­bje­da u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti. Sto­ga danas ka­da ču­jem kri­ti­ke Olu­je po­ru­ču­jem da hr­vat­ska dr­ža­va ne­će da­ti na Olu­ju, kao što bra­ni­te­lji ni­su da­li na Hr­vat­sku. Že­lim ape­li­ra­ti na slo­gu ko­ja je u de­ve­de­se­ti­ma os­tva­ri­la po mno­gi­ma ne­za­mis­li­vo i neo­s­tva­ri­vo. Sto­ga, danas sla­vi­mo i slo­gu jer njoj du­gu­je­mo po­bje­du i slo­bo­du – re­kao je Plen­ko­vić i na­gla­sio ka­ko će no­vi Za­kon o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma i čla­no­vi­ma nji­ho­vih obi­te­lji po­boš­lja­ti po­lo­žaj onih ko­ji su za slo­bo­du naj­vi­še da­li. Do­dao je ka­ko u bu­duć­nos­ti Hr­vat­ska mo­ra omo­gu­ći­ti obra­zo­va­nje mla­di­ma, si­gu­ran i do­bro pla­ćen po­sao nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma i bo­lji stan­dard umi­rov­lje­ni­ci­ma ka­ko bi na­še obi­te­lji os­ta­ja­le u zem­lji. O nuž­nos­ti ra­zvi­ja­nja osje­ća­ja me­đu­sob­nog uva­ža­va­nja i so­li­dar­nos­ti me­đu hr­vat­skim lju­di­ma go­vo­rio je i Jan­dro­ko­vić. – Bez ob­zi­ra na na­še raz­li­či­te svje­to­na­zo­re, po­li­tič­ka opre­dje­lje­nja i osob­na na­s­lje­đa, Hr­vat­ska je na­ša za­jed­nič­ka i je­di­na do­mo­vi­na – po­ru­čio je Jan­dro­ko­vić. U Kni­nu je, pre­ma pro­cje­na­ma po­li­ci­je, Dan po­bje­de pros­la­vi­lo oko 8000 lju­di, što je ma­nje ne­go pri­jaš­njih go­di­na. Na uli­ca­ma za­gr­lja­ji biv­ših rat­ni­ka, su­ze ra­dos­ni­ce i po­nos što su bi­li su­di­oni­ci te ak­ci­je. – Sr­ce mi je bi­lo ve­li­ko kao Di­na­ra ka­da smo uš­li u naš kra­ljev­ski grad Knin. Sje­ća­nja se vra­ća­ju, ne mo­že se to ri­je­či­ma opi­sa­ti – re­kao je Ivi­ca Lo­zi­na, su­di­onik Olu­je. – Kad sam s br­da vi­dio Knin na­kon če­ti­ri go­di­ne, bio je to naj­sret­ni­ji dan u mo­me ži­vo­tu – re­kao je Mi­ro Bulj, sa­bor­ski zas­tup­nik Mos­ta. Olu­ju je u Kni­nu pros­la­vio i pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić, i sam di­je­te hr­vat­skog bra­ni­te­lja. – Sla­vi­mo dan ko­ji je uje­di­nio ci­je­lu Hr­vat­sku. Ovo je pri­li­ka da se pri­sje­ti­mo svih žr­ta­va – izja­vio je Ber­nar­dić. Sve­ča­nu sve­tu mi­su za do­mo­vi­nu pre­dvo­dio je voj­ni or­di­na­rij Ju­re Bog­dan. Na njoj je bio i ci­je­li dr­žav­ni vrh, osim pred­sjed­ni­ce ko­ja ni­je doš­la zbog vru­ći­ne. Tem­pe­ra­tu­ra u pod­ne u Kni­nu se po­pe­la na pak­le­nih 40 Cel­zi­je­vih stup­nje­va.

Trebamo se pri­sje­ti­ti pr­vog hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka Fra­nje Tuđ­ma­na te ču­va­ti mir, slo­bo­du i de­mo­kra­ci­ju GORDAN JAN­DRO­KO­VIĆ pred­sjed­nik Sa­bo­ra Bu­de­mo li svje­do­či­li za­jed­niš­tvo u slo­zi, mla­di ko­ji su otiš­li u svi­jet vra­tit će se u do­mo­vi­nu JU­RE BOG­DAN voj­ni or­di­na­rij

Ushi­će­na mi­nis­tri­ca Mur­ga­nić, pa­ž­lji­vi pro­ma­tra­či zas­tup­ni­ci Glas­no­vić i Ha­san­be­go­vić, skup­ljač us­po­me­na mi­nis­tar Ma­rić i čla­no­vi po­čas­ne za­štit­ne boj­ne

Do­ga­đaj za pam­će­nje

Vlast i opor­ba Član Sa­vje­to­dav­nog vi­je­ća HDZ-a Vla­di­mir Šeks, SDP-ov­ci Fran­ko Vi­do­vić i Da­vor Ber­nar­dić te šef Mos­ta Bo­žo Pe­trov

Ne­ma tr­za­vi­ca Pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, pre­mi­jer Plen­ko­vić i mi­nis­tar Kr­sti­če­vić iz Kni­na odas­la­li po­ru­ke da su u do­brim od­no­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.