BiH opet otva­ra spor zbog grad­nje Pe­lje­škog mos­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ha­lid Ge­njac, pred­sjed­nik Glav­nog od­bo­ra boš­njač­ke Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je naj­a­vio je u su­bo­tu da će spor oko grad­nje Pe­lje­škog mos­ta iz­me­đu BiH i Hr­vat­ske po­nov­no bi­ti otvo­ren, pri če­mu je mo­gu­ća i me­đu­na­rod­na ar­bi­tra­ža. Zah­tjev za ti­me je u par­la­men­tu BiH po­kre­nu­la opor­ba, a tra­ži da se pro­jekt za­us­ta­vi sve dok se ne ri­je­ši otvo­re­no pi­ta­nje mor­ske gra­ni­ce kod Ne­um­skog za­lje­va. Hr­vat­ska je ina­če uva­ži­la pri­mjed­be što su ih vlas­ti BiH iz­no­si­le u od­no­su na pro­jekt Pe­lje­škog mos­ta ko­ji bi se gra­dio na 400 me­ta­ra od cr­te raz­gra­ni­če­nja s BiH na mo­ru.

To­do­rić ni­je imao ve­li­ke zah­tje­ve, ali je bio su­očen s go­le­mim krat­ko­roč­nim obve­za­ma ko­je su dos­pi­je­va­le na na­pla­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.