Bu­ga­rin i Ukra­jin­ka po­gi­nu­li kraj Mas­le­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vi­še od dva sa­ta va­tro­gas­ci su re­za­li lim s pot­pu­no raz­bi­je­nog Mer­ce­de­sa ka­ko bi iz nje­ga izvuk­li ti­je­la 38-go­diš­njeg Bu­ga­ri­na i 37-go­diš­nje Ukra­jin­ke ko­ji su po­gi­nu­li na li­cu mjes­ta u pro­met­noj ne­sre­ći ko­ja se u su­bo­tu oko 1.30 sa­ti do­go­di­la na auto­ces­ti A1 iz­me­đu Mas­le­ni­ce i Po­se­dar­ja. U auto­mo­bi­lu se na­la­zi­lo i di­je­te (8) ko­je je za­do­bi­lo lak­še oz­lje­de, a do ne­sre­će je doš­lo na­kon što je vo­zač iz još uvi­jek ne­ut­vr­đe­nog raz­lo­ga auto­mo­bi­lom iz­i­šao iz­van kol­ni­ka i po­peo se na za­štit­nu ogra­du te po­tom uda­rio u no­si­vi stup na auto­ces­ti. (es)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.