Ured ve­ne­zu­el­ske tu­ži­te­lji­ce pod op­sa­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ve­ne­zu­el­ske sna­ge si­gur­nos­ti raz­mje­šte­ne su ju­čer is­pred ure­da glavne dr­žav­ne tu­ži­te­lji­ce, dan na­kon što je vla­da ina­ugu­ri­ra­la no­vi sa­ziv par­la­men­ta. Dr­žav­na tu­ži­te­lji­ca Lu­isa Or­te­ga tvr­di da je re­zul­tat pri­je­va­ra pred­sjed­ni­ka Ma­du­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.