Od­stu­pit će shva­ti li da vi­še ne­ma pot­po­ru voj­ske i po­li­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Ve­ne­zu­el­ski pa­ra­doks je što je Ma­du­rov re­žim pre­vi­še auto­ri­ta­ran da bi mo­gao ko­eg­zis­ti­ra­ti s de­mo­krat­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma, ali i pres­lab da bi ih mo­gao uki­nu­ti bez po­s­lje­di­ca za op­s­ta­nak na vlas­ti. S Ma­du­rom će, za­si­gur­no, Ve­ne­zu­ela ići u sve dub­lju kri­zu, pa bi i važ­ne kom­po­nen­te vlas­ti, kao što su voj­ska i po­li­ci­ja, od­nos­no dio njih, mo­gli pris­tu­pi­ti opor­bi. Ka­da bi Ma­du­ro uvi­dio da ne­ma pot­po­ru voj­ske i po­li­ci­je te do­bro­volj­no od­stu­pio, ne zna­či da bi zem­lja od­mah iz­aš­la iz kri­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.