Mo­guć je ti­hi dr­žav­ni udar, bez kr­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Pos­to­ji i mo­guć­nost dr­žav­nog uda­ra ko­ji bi mo­gao bi­ti i „ti­hi“, od­nos­no bez kr­vi. Bez ob­zi­ra na to što su oru­ža­ne sna­ge tre­nu­tač­no uz Ma­du­ra, ne zna­či da mu ne bi mo­gle okre­nu­ti le­đa ili nje­go­va le­đa okre­nu­ti pre­ma zi­du. Od 1992. do danas u Venezueli je bi­lo tri po­ku­ša­ja dr­žav­nih uda­ra, pa ni­je is­klju­či­ti ni ta­kav sce­na­rij.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.