Š

Vecernji list - Hrvatska - - Nediplomatski -

to se Hr­va­ta ti­če, tek će ri­jet­ki za­mje­ri­ti hr­vat­skoj pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić što je na sve­ča­nos­ti u Kni­nu ka­za­la da nam je žao sva­kog ži­vo­ta, i sr­p­skog i hr­vat­skog, svih ko­ji su po­gi­nu­li u Olu­ji i Do­mo­vin­skom ra­tu. Ve­ći­na će se slo­ži­ti i s tvrd­njom da se Hr­va­ti ne ve­se­le ni­či­joj tu­zi, kao što će se is­to­dob­no slo­ži­ti i s iz­ja­vom pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da Hr­va­ti ne da­ju na Olu­ju kao što ni hr­vat­ski bra­ni­te­lji ni­su da­li na Hr­vat­sku. Ve­ći­na će se slo­ži­ti i sa sta­vom knin­sko­ga gra­do­na­čel­ni­ka Mar­ka Je­li­ća ko­ji ka­že da se tre­ba pok­lo­ni­ti i sr­p­skim žr­tva­ma. Slo­žit će se s tak­vim sta­vo­vi­ma za­to što oni ni­ma­lo ne uma­nju­ju či­nje­ni­cu da je Olu­ja za nas bi­la čas­na po­bje­da za pra­ve­dan cilj. Prem­da sa­da mno­gi ove sta­vo­ve pre­no­se kao svo­je­vr­s­no ču­do, i proš­le je go­di­ne Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ka­za­la na is­to­me mjes­tu ka­ko “po­štu­je­mo sva­ku žr­tvu i sva­ki ljud­ski ži­vot je jed­na­ko vri­je­dan i is­ta je tu­ga sva­ke obi­te­lji za svo­jim naj­mi­li­ji­ma”. No, is­to­dob­no je, kao uos­ta­lom i ove go­di­ne, pred­sjed­ni­ca do­da­la da se mo­ra zna­ti da je “Olu­ja bi­la i po­vi­jes­no će os­ta­ti po­li­tič­ki oprav­da­na, etič­ki čis­ta i voj­nič­ki bri­ljant­no iz­ve­de­na os­lo­bo­di­lač­ka ope­ra­ci­ja na hr­vat­skom dr­žav­nom te­ri­to­ri­ju”. Sve ovo iz­re­če­no u po­li­tič­koj prak­si mo­že se sves­ti

U Hr­vat­skoj smo saz­re­li do to­ga da ža­li­mo za sva­kim iz­gub­lje­nim ži­vo­tom, no u Sr­bi­ji, iz­gle­da, ža­le sa­mo za sr­p­skim žr­tva­ma, oni­ma iz 1941. i 1995.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.