GANA PI­VA

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

ova­kav stil pi­va. Bla­ga mje­ša­vi­na oku­sa po­nu­di­la je da­le­ko vi­še pa smo osje­ti­li ži­ta­ri­ce, kruh, slad­nost u kom­bi­na­ci­ji s cvjet­nim, bilj­nim oku­si­ma i ponovo ci­tru­som. Sve to je u oku­si­ma do­bro ba­lan­si­ra­no, a tre­ba is­tak­nu­ti i du­go­traj­nost os­tan­ka oku­sa u us­ti­ma, do­bru ba­lan­si­ra­nost s ne­što pre­tje­ra­nom ga­zi­ra­noš­ću, ali vr­lo os­vje­ža­va­ju­će. Jed­no­gla­san je naš za­klju­čak – ako tra­ži­te pi­vo za sva­ki dan, on­da se sva­ka­ko u ob­zir mo­ra uze­ti Pi­vi­oni­ca Fu­lir. Po­s­ljed­nji ne­ovis­ni la­ger ko­ji je sti­gao na na­še tr­ži­šte je Le­pi Deč­ki Me­đi­mur­sko pi­vo. Ča­ko­več­ki pil­s­ner vr­lo je bis­tre jan­tar­ne bo­je s čvr­stom deb­ljom pje­nom. U aro­ma­ma pris­toj­nog in­ten­zi­te­ta pri­sut­ni su ži­ta­ri­ce, kruh, slad, ne­što ka­ra­me­le, pa on­da bilj­na aro­ma, no i po­ne­što neo­bi­čan okus na­lik me­tal­nom kao po­s­lje­di­ca po­go­na iz ko­jeg je ovo pi­vo sti­glo, Pi­vo­va­re Da­ru­var. No ovo je i po­naj­bo­lje ovak­vo pi­vo ta­mo pro­izve­de­no. U oku­si­ma to­ga ne­ma, po­no­ve se ži­ta­ri­ce, slat­ko­ća, ka­ra­me­la, a no­vi­tet su zem­lja­ni te okus gro­žđi­ca. Sve je so­lid­nog ba­lan­sa, ci­je­ni­lo bi se vi­še ga­zi­ra­nos­ti, mo­žda i svje­ži­ne, no sve u sve­mu ri­ječ je o pit­kom pi­vu s ko­jim ne­će­te po­gri­je­ši­ti. Za one ko­ji­ma ipak ne­dos­ta­je hme­lja u kom­bi­na­ci­ji s pit­kos­ti la­ge­ra te ne že­le vi­še al­ko­ho­la, tu je lo­gič­no rje­še­nje. Oh­me­lje­ni ili po­pu­lar­no ‘hop­py’ la­ge­ri su s vi­še hme­lja pri če­mu ne­ma ne­kih pra­vi­la, sa­svim je na pi­va­ru da odre­di ka­ko će to pi­vo na kra­ju iz­gle­da­ti. Bal­ta­zar Pi­vo­va­re Me­dved­grad bio je sen­za­ci­ja ka­da se po­ja­vio, a svo­jom je po­pu­lar­noš­ću zas­lu­žio i stal­no mjes­to u po­nu­di ove pi­vo­va­re ko­ja je je­dan od za­gre­bač­kih sim­bo­la. Ni­šta čud­no, aro­ma man­da­ri­ne ko­ja po­tje­če od hme­lja Man­da­ri­na Ba­va­ria nje­gov je za­štit­ni znak, a ra­di se o iz­vr­s­no po­go­đe­nom pi­vu ko­je je ja­ko pit­ko i iz­nim­no os­vje­ža­va­ju­će. U ove ljet­ne da­ne Bal­ta­zar je ap­so­lut­ni hit zbog obi­lja voć­nos­ti u aro­mi i oku­su te iz­nim­no do­bre pit­kos­ti zbog če­ga ga je pri­hva­tio go­to­vo svat­ko tko ga je i pro­bao.

No­vi stil iz Ame­ri­ke

Slič­no se mo­že us­t­vr­di­ti i za Pi­vi­oni­čin Hun­cut. Ovaj je zah­me­lje­ni la­ger jed­no od best buy pi­va u nas, ali ni­je po­pu­lar­no tek zbog po­volj­nog omje­ra do­bi­ve­nog i pla­će­nog. Do­is­ta se ra­di o do­brom ljet­nom pi­vu ko­je je la­ko pri­hva­ti­ti kao dio svo­jeg piv­skog por­t­fe­lja. I ov­dje se ra­di o do­is­ta os­vje­ža­va­ju­ćem pi­vu gdje će­mo i u aro­mi i u oku­su pro­na­ći ci­tru­se u prat­nji bilja. Hun­cut je i iz­nim­no pi­tak, oku­si iz aro­ma po­nav­lja­ju se, a sve za­vr­ša­va do­zom gor­či­ne ko­ja ne­će ni­ko­ga od­bi­ti. Vr­lo do­bro po­go­đe­no pi­vo zas­lu­ži­lo je po­pu­lar­nost ko­ju ima. Pr­vo vi­ško pi­vo eti­ke­ta je s ko­jom smo se upoz­na­li proš­le go­di­ne, a či­ji je autor je­dan od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih pi­va­ra Kje­til Ji­ki­un. Ova eti­ke­ta, či­ja se pi­va pripremaju u pi­vo­va­ri Aren­dal u Nor­ve­škoj, već se pred­sta­vi­la s ne­ko­li­ko za­nim­lji­vih pi­va, a lo­gič­no je da za lje­to pred­sta­ve i oh­me­lje­ni la­ger. Nji­hov Hop­py La­ger vr­lo je do­bro sprav­ljen pil­s­ner, la­ga­no oh­me­ljen, s is­tak­nu­tim bilj­nim no­ta­ma, vr­lo je ugo­dan za pi­će pa vje­ru­je­mo ka­ko će si­gur­no za­do­bi­ti sim­pa­ti­je broj­nih piv­skih što­va­te­lja. Za kraj smo os­ta­vi­li The Gar­den Brewery Pa­ci­fic Com­mon. Ca­li­for­nia Com­mon, ka­ko se za­pra­vo zo­ve stil ko­jem pri­pa­da ovo pi­vo, ori­gi­nal­ni je ame­rič­ki stil ko­ji po­tje­če još iz 19. sto­lje­ća. Ri­ječ je o pi­vu fer­men­ti­ra­nom kvas­cem za la­ger, ali na vi­šim tem­pe­ra­tu­ra­ma za­hva­lju­ju­ći če­mu se uz ka­rak­ter la­ge­ra do­bi­la i ka­rak­te­ris­tič­na voć­nost kak­vu bi­smo naš­li kod ale­ova. Ovo je pr­vi put da je ne­ka do­ma­ća pi­vo­va­ra na­pra­vi­la pi­vo ovak­va sti­la pa će bi­ti za­nim­lji­vo ka­ko će pro­ći me­đu do­ma­ćim pi­vo­pi­ja­ma. Naj­poz­na­ti­je je pi­vo ovog sti­la An­c­hor Ste­am Be­er.

Hun­cut Do­bro ljet­no pi­vo ko­je je la­ko pri­hva­ti­ti kao dio svo­jeg piv­skog por­t­fe­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.