Dru­gi BRAZZ jazz fes­ti­val po­nov­no u Su­pe­tru na Bra­ču

Vecernji list - Hrvatska - - Hrvoje Horvat -

Za lju­bi­te­lje ja­zza sre­di­nom ko­lo­vo­za u Su­pe­tru na Bra­ču odr­ža­va se dru­gi BRAZZ, me­đu­na­rod­ni jazz fes­ti­val u or­ga­ni­za­ci­ji udru­ge Wa­ves of Brač, ko­ji je la­ni, ugos­tiv­ši “zlat­ni” tro­list Ma­ti­ju De­di­ća, Va­ska Ata­na­skov­skog i Ju­ru Puk­la, do­ži­vio svoj i vi­še ne­go us­pje­šan de­bi. U je­dins­tve­nom am­bi­jen­tu “pod zvi­jez­da­ma” uži­va­lo je vi­še od 500 po­sje­ti­te­lja u mor­skoj at­mo­sfe­ri i vir­tu­oz­nim iz­ved­ba­ma. Da oto­ku Bra­ču jazz ja­ko do­bro sto­ji, po­ka­zat će i dru­go iz­da­nje BRAZZA, ko­je će su­pe­tar­ske va­le i gos­te ulju­lju­ška­ti u glaz­bu 13. i 14. ko­lo­vo­za. Kao uver­ti­ra 13. ko­lo­vo­za na ve­li­kom plat­nu Ljet­nog ki­na Su­pe­tar vr­tjet će se hva­lje­ni bi­ograf­ski film Pri­je sve­ga Mi­les (Mi­les Ahe­ad), ko­ji pra­ti ži­vot i dje­lo Mi­le­sa Da­vi­sa. Vr­hu­nac BRAZZ-a sli­je­di 14. ko­lo­vo­za nas­tu­pom eg­zo­tič­nog dua Bow vs. Plec­trum (gu­da­lo pro­tiv tr­za­li­ce), iza ko­jeg sto­je Fi­lip No­vo­sel za tam­bu­rom, te Ti­ho­mir Hoj­sak za kon­tra­ba­som, ko­je ve­že lju­bav pre­ma “ži­ca­ma”, glaz­be­noj tra­di­ci­ji, ne­sva­ki­daš­njem mik­sa­nju žan­ro­va i ne­ko­nven­ci­onal­nom pris­tu­pu glaz­bi. U fu­zi­ji et­no glaz­be i su­vre­me­nog ja­zza za­či­nje­nih bal­kan­skim i pa­non­skim šti­hom, po­bri­nut će se nji­ho­va prat­nja, čak 23 iz­vo­đa­ča Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je.

IVI­CA GALOVIĆ/ PIXSELL

Ti­ho­mir Hoj­sak na kon­tra­ba­su i Fi­lip No­vo­sel za tam­bu­ri­com iz­vest će show gu­da­lo pro­tiv tr­za­li­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.