Glaz­be­ni pro­jekt Fo­rest GIIPUJA na Kas­taf­skom kul­tur­nom le­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Hrvoje Horvat -

Pre­mi­je­ra am­bi­ci­oz­nog i ino­va­tiv­nog glaz­be­nog pro­jek­ta Fo­rest GIIPUJA na Rit­mu dvo­ri­šta bit će iz­ve­de­na u sklo­pu Kas­taf­skog kul­tur­nog le­ta. Pro­gram Ri­tam dvo­ri­šta ko­ji se odvi­ja unu­tar Kas­taf­skog kul­tur­nog le­ta pri­mjer je uklju­či­va­nja za­jed­ni­ce u kul­tur­ne sa­dr­ža­je, što je jed­na od na­mje­ra pro­gram­skog prav­ca 27 su­sjed­sta­va. Da­mjan Gr­bac, kon­tra­ba­sist iz Kas­tva s di­plo­mom tr­š­ćan­ske jazz aka­de­mi­je, glaz­be­nik je ko­ji ne poz­na­je gra­ni­ce u in­ter­pre­ta­ci­ji is­tar­ske i pri­mor­ske tra­di­ci­onal­ne glaz­be, za­šti­će­ne UNESCO-om. Na­kon dva snim­lje­na no­sa­ča zvu­ka, GIIPUJA i Ger­baz GIIPUJA, pro­jek­tom Fo­rest GIIPUJA Da­mjan Gr­bac u prat­nji vr­hun­skih glaz­be­ni­ka po­la­zi u još jed­nu avan­tu­ru. Sto­ljet­na šu­ma Par­ka pri­ro­de Uč­ka pos­ta­la je po­zor­ni­ca i stu­dio u ko­jem su Da­mjan Gr­bac na kon­tra­ba­su, Ton­či Gra­bu­ši na bub­nje­vi­ma, An­dre­as Ma­ri­nel­lo na sak­so­fo­nu i Mar­ko First na vi­oli­ni i so­pi­la­ma pri­re­di­li i sni­mi­li kon­cert za vi­le­nja­ke, šum­ske stvo­ro­ve, straš­na bi­ća i po­ne­kog za­ču­đe­nog pla­ni­na­ra.

GO­RAN KOVAČIĆ/ PIXSELL

Tom­my Ema­nu­el bio je zvi­jez­da lanj­skog Kas­taf­skog kul­tur­nog le­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.