Frank i Cla­ire pos­ta­ju do­sad­ni sa splet­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Serije -

Na HTV-u je šes­ta sezona “Ku­će od ka­ra­ta” sti­gla do po­la, ali već je sa­da jas­no da je se­ri­ja za­gla­vi­la. Po­pri­lič­no smo umor­ni od Fran­ko­vih i Cla­ire­inih splet­ka­re­nja, a li­ko­vi su re­dom za­pe­li u stu­pid­nim okol­nos­ti­ma: Cla­ire je u krevetu s pis­cem Tho­ma­som, dok ih nje­zin muž, moć­ni vla­dar Ame­ri­ke, gle­da ka­ko za­gr­lje­ni spa­va­ju, a Do­ug je u ve­zi sa že­nom či­jeg je mu­ža pos­lao u smrt. Ri­jet­ko vi­đe­na ga­le­ri­ja ne­sim­pa­tič­nih i iri­tant­nih li­ko­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.