Ljet­na

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

PI­ŠE DE­NIS DERK I HINA U sli­ko­vi­tom Omi­šu u ne­dje­lju 6. ko­lo­vo­za na­ve­čer odr­ža­va se kon­cert u spo­men na ve­li­kog hr­vat­skog kan­ta­uto­ra Ar­se­na De­di­ća, pre­mi­nu­log pri­je dvi­je go­di­ne. Na Ar­se­na će pod­sje­ti­ti nje­gov sin, pi­ja­nist Ma­ti­ja De­dić, pje­va­či­ca Lea Dek­le­va (do­lje) i slo­ven­ski kan­ta­utor Zo­ran Pre­din. Na po­pu­lar­nom fes­ti­va­lu Su­perUho, ko­ji se već ne­ko­li­ko da­na odr­ža­va u ma­ri­ni Lu­či­ca ne­da­le­ko od Pri­mo­šte­na, u uto­rak 8. ko­lo­vo­za nas­tu­pit će na­ša poz­na­ta glaz­be­ni­ca Sa­ra Re­nar, i to u druš­tvu broj­nih do­ma­ćih i stra­nih umjet­ni­ka . Na otva­ra­nju za­bav­nog par­ka ne­da­le­ko od Bi­ogra­da, pom­no is­kle­sa­nim ti­je­lom i odjev­nom kom­bi­na­ci­jom pot­pu­no u skla­du s afrič­ki pak­le­nim tem­pe­ra­tu­ra­ma u Hr­vat­skoj, pu­bli­ku je po­seb­no za­di­vi­la za­gre­bač­ka pje­va­či­ca La­na Jur­če­vić. U La­ni­nu pje­va­nju i nje­zi­nu vi­še ne­go sport­skom iz­gle­du ko­ji je po tko zna ko­ji put za­pa­lio druš­tve­ne mre­že i za­ljub­lje­ni­ke u in­ter­net te spek­ta­ku­lar­nom va­tro­me­tu mo­gao je uži­va­ti i mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić, je­dan od vi­đe­ni­jih uzva­ni­ka na otva­ra­nju za­bav­nog par­ka, u ko­ji je, pre­ma na­pi­si­ma me­di­ja, ulo­že­no čak 12 mi­li­ju­na eura. Pri­je dvi­je go­di­ne u Cr­ve­noj lu­ci, ta­ko­đer u oko­li­ci Bi­ogra­da, po­pu­lar­na pje­va­či­ca La­na Jur­če­vić, ko­ja je ra­do vi­đe­na zvi­jez­da te­le­vi­zij­skih za­bav­nih pro­gra­ma u ko­ji­ma osim iz­gle­da tre­ba po­ka­za­ti i svo­je sport­ske mo­guć­nos­ti, sni­mi­la je i spot za pje­smu “Lu­do lje­to” pre­pun opu­šte­ne at­mo­sfe­re, zgod­nih dje­vo­ja­ka i br­zih ples­nih koraka. Svo­jim mla­de­nač­ki osvi­je­šte­nim odi­je­va­njem La­na Jur­če­vić vr­lo čes­to iz­a­zi­va bur­ne re­ak­ci­je lju­bi­te­lja li­je­pog žen­skog ti­je­la, što se po­go­to­vo od­no­si na nje­zi­ne po­s­ljed­nje nas­tu­pe na CMC fes­ti­va­lu u Vo­di­ca­ma ko­ji atrak­tiv­na pje­va­či­ca ne pro­pu­šta.

Kon­cert u spo­men na Ar­se­na De­di­ća Sa­ra Re­nar na fes­ti­va­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.