At­mo­sfe­ra i na­vi­ja­či su naj­ve­ća sna­ga Haj­du­ka

Pla­vi danas že­le bi­ti kao la­vo­vi ko­ji­ma su po­kro­vi­te­lji u za­gre­bač­kom ZOO-u, no do­sad su bi­li la­vo­vi mli­ječ­nih zu­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ZA­GREB

Bod? Ni­kad ne kal­ku­li­ram i Di­na­mo će uvi­jek igra­ti bez kal­ku­la­ci­ja. Ne bo­jim se Haj­du­ka iako dje­lu­je do­bro, ho­mo­ge­no, ka­že Cvi­ta­no­vić

Afrič­kim la­vo­vi­ma u za­gre­bač­kom zo­olo­škom vr­tu ni­šta ne manj­ka, do­bro su uhra­nje­ni, u ve­li­koj sti­je­ni ima­ju hla­đe­nu pros­to­ri­ju, po ovim vru­ći­na­ma kak­ve su za­de­si­le Za­greb zna­ju ih i is­tu­ši­ra­ti. Dio zas­lu­ga da im ni­šta ne fa­li pri­pa­da i Di­na­mu, od pri­je go­di­nu da­na ka­da je par afrič­kih la­vo­va do­bio dva mla­dun­ca, Di­na­mo im je pos­tao po­kro­vi­telj. Sto­ga su pla­vi ju­čer u ZOO-u po­sje­ti­li svo­je šti­će­ni­ke, valj­da že­le­ći da dio sna­ge, hra­bros­ti i mo­ći ko­ji obi­lje­ža­va­ju la­vo­ve “ukra­du” za se­be uoči da­naš­njeg der­bi­ja s Haj­du­kom. Jer, tre­bat će im. Ko­li­ko god se na­zi­va­li pla­vim la­vo­vi­ma, do­sad su vi­še bi­li la­vi­ći mli­ječ­nih zu­bi, a ni­ka­ko mo­ćan lav ili opas­na la­vi­ca. Do­du­še, pla­vi la­vo­vi na­pra­vi­li su tek je­dan kiks, re­mi kod Osi­je­ka, ko­ji je igrao s dru­gom mom­ča­di, os­ta­lo su odra­di­li, re­zul­tat­ski, ka­ko su i že­lje­li, ali o ne­kak­voj mo­ći za­sad ne­ma go­vo­ra. Ni­su po­ka­za­li ni da su mom­čad, lav­lji čo­por ko­ji dje­lu­je za­jed­nič­ki po­go­to­vu pro­tiv snaž­nog pli­je­na. To za­jed­niš­tvo još ka­ko će im tre­ba­ti danas kad u Mak­si­mir do­la­zi Haj­duk ko­ji ras­te, ko­ji je sve bo­lji i vi­še iz­gle­da kao mom­čad, na stra­nu in­di­vi­du­al­na kvaliteta ko­ja ne­kad mo­že bi­ti od­lu­ču­ju­ća u tak­vim utak­mi­ca­ma, ali u ma­ra­to­nu kak­vo je pr­vens­tvo, u utak­mi­ca­ma na nož, ja­ko je važ­no bi­ti mom­čad. A od če­ti­ri na­ša klu­ba ko­ja su i da­lje ži­va u Eu­ro­pi, Di­na­mo je naj­ma­nje iz­gle­dao kao mom­čad.

Di­na­mo je naj­ma­nje mom­čad

- Ima­te pra­vo na svo­je miš­lje­nje, ali imam ga i ja. Tek kad bu­dem go­tov sa “za­vr­š­nim pro­izvo­dom”, mo­ći ću go­vo­ri­ti o de­ta­lji­ma, ali mis­lim da smo u odre­đe­nim seg­men­ti­ma utak­mi­ce u Nor­ve­škoj mom­čad­ski bi­li bo­lji ne­go pri­je.

Nit­ko se ni­je ža­lio na oz­lje­de, a mo­žda i ne­će jer do­la­zi der­bi, ka­že Cvi­ta­no­vić

Pro­blem je što ne­ma­mo vre­me­na za tre­ni­ra­nje, već sa­mo za raz­go­vo­re i ana­li­ze, pa na to­me pu­no ra­di­mo. Op­ti­mis­ti­čan sam, že­lim da igra­či usva­ja­ju na­še ide­je, vje­ru­jem da do­la­ze bo­lji da­ni - ka­zao je tre­ner Di­na­ma Ma­rio Cvi­ta­no­vić, ko­ji ne­ma pro­ble­ma s oz­li­je­đe­nim igra­či­ma: - Iako smo i tre­ni­ra­li i igra­li na umjet­noj tra­vi, nit­ko se ni­je ža­lio. Mo­žda i ne že­le re­ći da ih ne­što bo­li jer do­la­zi ve­li­ki der­bi, svi­ma va­žan. U ta­ko te­škom ras­po­re­du te s ob­zi­rom na to da Haj­duk igra pri­lič­no do­bro, mo­žda bi i bod bio do­bar? - Ne­ma kal­ku­la­ci­ja, Di­na­mo uvi­jek igra bez kal­ku­la­ci­ja. Ne bo­jim se ni­če­ga pa ni Haj­du­ka, uva­ža­vam sve, ali stra­ha ne­ma. Gle­dao sam Haj­du­ko­ve utak­mi­ce, igra do­bro, ho­mo­ge­no i or­ga­ni­zi­ra­no, mom­čad ima jas­nu vi­zi­ju i stil igre. Ali, naj­važ­ni­je je da mi igrom za­do­vo­lji­mo na­še na­vi­ja­če. I mo­ra­mo po­ka­za­ti emo­ci­je jer se za tak­ve utak­mi­ce ži­vi. Vo­lio bih pra­vi der­bi i da svi na­kon te utak­mi­ce bu­de­mo sret­ni i za­do­volj­ni. I na­vi­ja­či i svi sku­pa - go­vo­rio je Cvi­ta­no­vić na­kon po­sje­ta la­vo­vi­ma u zo­olo­škom vr­tu. Za­do­volj­stvu na­vi­ja­ča Di­na­ma na­da se i Fi­lip Ben­ko­vić ko­ji će ima­ti pos­la s nez­god­nim na­pa­da­či­ma Haj­du­ka, tko god bu­de igrao, Fu­tacs, Ohan­d­za, Er­ceg... K to­me, Di­na­mo ima pro­ble­ma sa za­us­tav­lja­njem pro­tu­na­pa­da. - Uva­ža­vam ih, ali gle­da­mo se­be. Gle­dao sam ih ma­lo, oko njih se stva­ra po­zi­tiv­na at­mo­sfe­ra, na­vi­ja­či ih uvi­jek no­se i to im je naj­ve­ća sna­ga. Ima­li smo pro­ble­ma s pro­tu­na­pa­di­ma, no na­da­mo se da će­mo to sma­nji­ti, da će­mo na kra­ju sves­ti te po­gre­ške na nu­lu ka­zao je Ben­ko­vić.

Mo­gli bi tre­ni­ra­ti s la­vo­vi­ma

Mo­rat će se pla­vi oz­bilj­no po­tru­di­ti u ve­li­kom der­bi­ju da ne bi po­nov­no za­vr­ši­li u zo­olo­škom vr­tu. Net­ko se na­ša­lio da bi mo­gli pos­ta­ti hra­na la­vo­vi­ma. - Ha-ha, a mo­gli bi­smo mo­žda ma­lo s nji­ma i tre­ni­ra­ti - do­bro je ras­po­lo­žen Ben­ko­vić ko­jeg ni­je bi­lo na kra­ju proš­le se­zo­ne ka­da je Fu­tacs ra­dio pro­ble­me pla­vi­ma, ka­da je Haj­duk u Mak­si­mi­ru po­bi­je­dio. - Vi­sok je, jak i to mu je zna­čaj­na od­li­ka, ali mi mo­ra­mo bi­ti pra­vi i on­da ne­će bi­ti pro­ble­ma. Sad sam na ras­po­la­ga­nju, zdrav sam i tek sad kad sam pro­šao sve te pro­ble­me vi­dim ko­li­ko je važ­no bi­ti zdrav, sva­ki dan ste sret­ni. No, mo­gli su pla­vi bi­ti i ja­ko ne­sret­ni da su pri­mi­li gol od Nor­ve­ža­na, a Odd je ne­ko­li­ko pu­ta bio bli­zu to­me. - Ma važ­no je da smo to proš­li, ni­je me bi­lo strah u za­vr­š­ni­ci utak­mi­ce, ni­je bi­lo pa­ni­ke, kad je tak­va utak­mi­ca sa­mo do­bi­jem do­dat­ni adre­na­lin, bez sve­ga to­ga no­go­met ne bi bio za­nim­ljiv iako bi­smo mi bi­li pu­no sret­ni­ji da smo pro­laz ri­je­ši­li pu­no pri­je. I ve­se­lim se što i os­ta­li na­ši klu­bo­vi idu da­lje u Eu­ro­pi, to je od­lič­no za sve nas, za naš no­go­met - za­klju­čio je Ben­ko­vić uoči ve­li­kog der­bi­ja u ko­jem su pla­vi­ma, iako je tek po­če­tak pr­vens­tva, bo­do­vi ja­ko važ­ni jer su dva već iz­gu­bi­li u Osi­je­ku. A pred nji­ma je po­tom put na Ru­je­vi­cu u no­vi ve­li­ki der­bi (igra se u pe­tak).

PLA­VI I AFRIČ­KI LA­VO­VI Pri­je der­bi­ja s Haj­du­kom tre­ner Di­na­ma Ma­rio Cvi­ta­no­vić te igra­či Ni­ko­la Mo­ro, Do­mi­nik Li­va­ko­vić, Ivan Fi­olić i Fi­lip Ben­ko­vić po­sje­ti­li su za­gre­bač­ki zo­olo­ški vrt i svo­je šti­će­ni­ke afrič­ke la­vo­ve te se dru­ži­li s broj­nom dje­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.