Moć­ni Ni­ko­la Vla­šić uči i od zvi­jez­da Chi­ca­go Bul­l­sa

Od­la­zak? Ne idem ni­ka­mo, ve­li­ka je mo­ja lju­bav pre­ma Haj­du­ku, ka­že Ni­ko­la Vla­šić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Želj­ko Jan­ko­vić

Ni­ko­la Vla­šić igrač­ki je sve moć­ni­ji od ka­da ga tre­ni­ra špa­njol­ski stra­teg Jo­an Car­ril­lo. Nje­go­va je igra sa­da druk­či­ja, lo­gič­ni­ja...

Ni­ko­la Vla­šić glav­no je po­gon­sko go­ri­vo na ko­jem tre­ner Jo­an Car­ril­lo zas­ni­va igru Haj­du­ko­ve mom­ča­di. Za­jed­no s An­tom Er­ce­gom, ka­da kre­ne u la­ga­ni i moć­ni sprint. Oči­to je da je Vla­šić igrač­ki sve zre­li­ji. I pro­tek­lih je sezona znao pre­uzi­ma­ti ri­zik. No, sa­da to iz­gle­da ne­ka­ko druk­či­je, lo­gič­ni­je, vi­še igrač­ki... Osjećaju to i na­vi­ja­či split­sko­ga klu­ba. “Maj­sto­re, ka­ko si mo­ćan”, naj­češ­će mu do­ba­cu­ju na­vi­ja­či ko­ji ga u gra­du za­us­tav­lja­ju da bi se s njim fo­to­gra­fi­ra­li.

Imao sam tem­pe­ra­tu­ru

Ni­ko­la se sa­mo smje­ška, svjes­tan da je to pra­va pri­mjed­ba ko­ja opi­su­je nje­gov stil igre. Uos­ta­lom, ne­ko­li­ko je pu­ta u ključ­nim tre­nu­ci­ma sra­za s Brøn­d­byjem znao iz­dr­ža­ti dvo­boj i s dvo­ji­com igra­ča na le­đi­ma i otr­ča­ti u za­vr­š­ni­cu. Pos­li­je tri­jum­fa nad Brøn­d­byjem, na­kon 23 sa­ta spus­tio se pod­no za­pad­ne tri­bi­ne. U ru­ka­ma bo­ca Co­ca-Co­le. – Mo­ram na­dok­na­di­ti še­ćer. Ti­je­kom pr­vog po­lu­vre­me­na do­dir­nuo sam če­lo. Vje­ruj­te mi, imao sam po­vi­še­nu tem­pe­ra­tu­ru – re­kao nam je Ni­ko­la. Na se­bi je imao ma­ji­cu s bro­jem tri ko­šar­ka­škog klu­ba Chi­ca­go Bul­ls. Na le­đi­ma je pi­sa­lo Wa­de. Atrak­tiv­ni bek i šu­ter Chi­ca­ga Dwya­ne Wa­de (35) pri­je je­da­na­est go­di­na bio je pr­vak s Mi­ami­jem. Ta­da je Ni­ko­la imao de­se­tak go­di­na, vje­ro­jat­no i pod utje­ca­jem svo­ga oca Jo­ška Vla­ši­ća, za­lju­bio se u atle­ti­zam i atrak­tiv­nost tog igra­ča. Zna se da je sta­ri­ji Vla­šić odu­vi­jek in­zis­ti­rao na okret­no- sti, iz­dr­ž­lji­vos­ti i atlet­skim kva­li­te­ta­ma. Uos­ta­lom, i ra­dio je s ko­šar­ka­ši­ma. Wa­de je bio je­dan od naj­br­žih bra­ni­ča šu­te­ra u NBA li­gi i pra­va noć­na mo­ra za sva­ku obra­nu. Po­gle­da­te li Ni­ko­lin stil igre, jas­no je zašto je taj dva­de­se­to­go­diš­njak oda­brao Wa­de­ov dres. Te­ško će ga Haj­duk za­dr­ža­ti nas­ta­vi li ta­ko do­bro igra­ti. – Či­ni mi se da je vri­je­me da kre­neš da­lje, mo­raš za­ra­di­ti no­vac – do­ba­cio mu je pri­ja­telj u pro­la­sku. – Ne idem ni­ka­mo. Ve­li­ka je mo­ja lju­bav pre­ma Haj­du­ku – od­go­vo­rio mu je uz osmi­jeh. Ni­je zvu­ča­lo kao kur­to­azi­ja. Split­ski sraz s Brøn­d­byjem ni­je pro­pus­tio ni iz­bor­nik An­te Ča­čić. Imao je što vi­dje­ti. Haj­duk je igrao eu­rop­ski. Na vi­še ra­zi­na. Poz­na­va­te­lji split­skih no­go­met­nih pri­li­ka ka­žu mi da stva­ri u klu­bu idu na­bo­lje u od­no­su na pro­tek­le go­di­ne. Mo­žda je to sa­mo ona poz­na­ta split­ska eufo­ri­ja ko­joj smo svje­do­či­li po­s­ljed­njih go­di­na. No, sve je ne­ka­ko u toj div­noj split­skoj no­ći dje­lo­va­lo eu­rop­ski, u no­go­met­nom smis­lu. Čak i slav­lje na­kon sjaj­ne iz­ved­be. Spli­ća­ni su na­po­kon mo­gli za­pje­va­ti poz­na­tu us­pješ­ni­cu: Ve­če­ras je na­ša fe­šta ... i to s europ­skim šti­hom ko­ji je po­s­ljed­njih go­di­na ne­ka­ko stal­no “vi­sio”. Tor­ci­da? Spek­ta­ku­lar­na. Kao da su u Spli­tu svjes­ni da je Haj­duk na­po­kon na pra­vom va­lu...

To je oz­bilj­na mom­čad

Ni­je bi­lo pre­tje­ri­va­nja u slav­lju, kao da su svjes­ni da je Haj­du­ku ov­dje mjes­to. Sa­mo da pri­ča po­tra­je. Na va­lu oči­tog is­ko­ra­ka na­šeg no­go­me­ta. A je li ri­ječ o is­ko­ra­ku i je­smo li na­po­kon uhva­ti­li ko­rak za ne­što oz­bilj­ni­jim europ­skim stan­dar­di­ma? Haj­du­ko­va da­naš­nja utak­mi­ca s Di­na­mom već će po­ka­za­ti pu­no to­ga. No, jas­no je da Haj­duk pod Car­ril­lo­vim vod­stvom iz­gle­da kao mom­čad, da igra­či ras­tu u svim li­ni­ja­ma... Mak­si­mir­ski sraz bit će po­naj­pri­je ve­li­ki psi­hič­ki test, jer Spli­ća­ni će si­gur­no u mis­li­ma bi­ti u Li­ver­po­olu. U utak­mi­ci s Ever­to­nom, mom­ča­di ko­ja je u ovom pri­je­laz­nom ro­ku na igra­če po­tro­ši­la sto­ti­njak mi­li­ju­na eura, sa­mo se ne smi­ju igrač­ki ras­pas­ti i iz­gu­bi­ti “se­ljač­ki”, ka­ko to vo­li ka­za­ti ve­li­ki ru­ko­met­ni tre­ner Li­no Čer­var. A on­da se u Spli­tu mo­že do­go­di­ti sva­šta.

Vi­še do 2000 na­vi­ja­ča Haj­du­ka spre­ma se iz Spli­ta pre­ma Za­gre­bu na ve­li­ki der­bi Mo­ra­mo bi­ti hra­bri u obra­ni, uze­ti po­sjed lop­te i on­da ima­mo šan­se, ka­že Ca­ril­lo

Ca­ril­lo mu je dao igrač­ku slo­bo­du – Ni­ko­la Vla­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.