Bje­li­ca: Ova ge­ne­ra­ci­ja bi­je­lo­pla­vih nad­ma­šit će i mo­ju!

Biv­ši igrač Osi­je­ka i biv­ši tre­ner beč­ke Aus­tri­je o šan­sa­ma Osi­je­ka u dvo­bo­ju: Osi­jek tre­ba is­ko­ris­ti­ti pri­li­ke u uz­vra­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sport@ve­cer­nji.net

Iako je nje­gov Lech iz­gu­bio, ve­se­li se us­pje­hu Osi­je­ka. Mom­čad Aus­tri­je je mla­da i po­let­na, ali Osi­jek ima sjaj­ne iz­gle­de u tim utak­mi­ca­ma. Gra­di­mir Đu­ka­rić Lec­hu Ne­na­da Bje­li­ce 2:2 s Utrec­h­tom (na­kon 0:0 u Ni­zo­zem­skoj), na­ža­lost, ni­je bi­lo dos­tat­no za ula­zak u play-off Europ­ske li­ge. Ni br­zo prim­lje­ni gol, već u 45. se­kun­di, ni­je obes­hra­brio polj­sku mom­čad, do kra­ja utak­mi­ce upu­ti­la je čak 24 udar­ca na vra­ta pro­tiv­ni­ka, ali ni­je ima­la sre­će. – Igra­li smo sjaj­no, br­zo iz­jed­na­či­li, ima­li bez­broj pri­li­ka, bi­li su­pe­ri­or­ni... Ka­žu mi da je ovo bi­la naj­bo­lja utak­mi­ca Lec­ha u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Is­pa­li smo, a ci­je­li sta­di­on, 35.000 na­vi­ja­ča, is­pra­tio nas je plje­skom. Ina­če je na­ša pu­bli­ka ja­ko kri­tič­na, a lju­di iz klu­ba uvje­ra­va­ju me da se u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na ni­je do­go­di­lo da je utak­mi­ca za­vr­še­na lo­še za Lech, a da ci­je­li sta­di­on plješ­će.

Aus­tria ima dva li­ca

Lech je is­pao, ali je­dan ga je dru­gi re­zul­tat ra­zve­se­lio. Po­vi­jes­ni us­pjeh Osi­je­ka ni­je mu pro­ma­kao. Bje­li­ca ima jed­nos­tav­no objaš­nje­nje za sen­za­ci­ju bi­je­lo-pla­vih u su­sre­tu s ni­zo­zem­skim ve­li­ka­nom. – Te dvi­je po­bje­de nad PSV-om ni­su slu­čaj­ne, plod su do­brog ra­da i pla­ni­ra­nja u zad­njih go­di­nu i pol. Stvo­re­na je sjaj­na at­mo­sfe­ra u Osi­je­ku. Idu­ći pro­tiv­nik bi­je­lo-pla­vih je beč­ka Aus­tria ko­ju je Bje­li­ca ne ta­ko dav­no (2013./2014.) vo­dio u Li­gi pr­va­ka. Na­kon što je u play-of­fu iz­ba­cio Di­na­mo, za “na­gra­du” ga je do­pa­la sku­pi­na smr­ti s kas­ni­jim fi­na­lis­tom ma­drid­skim Atle­ti­com, Ze­ni­tom i Por­tom, ali čak i u toj kon­ku­ren­ci- ji ma­lo je ne­dos­ta­ja­lo da do­hva­ti tre­će mjes­to u sku­pi­ni i pro­lje­će u Eu­ro­pi. Me­đu­tim, on­daš­nja i da­naš­nja mom­čad Aus­tri­je, ka­že Bje­li­ca, ne mo­gu se us­po­re­di­ti. – Pro­mi­je­ni­lo se 90 pos­to pos­ta­ve u od­no­su na vri­je­me ka­da sam ja vo­dio Aus­tri­ju, danas ima po­mla­đe­nu mom­čad ko­ja ni­je na ra­zi­ni one ko­ju sam ja vo­dio. To je mla­da mom­čad ko­ja igra u se­ri­ja­ma, bi­le one po­zi­tiv­ne ili ne­ga­tiv­ne, iz ko­jih te­ško iz­la­zi. Vje­ru­jem ipak da su Osi­je­ko­ve šan­se ve­li­ke.

Ve­li­ka šan­sa je uz­vrat u Be­ču

Aus­tria je, upo­zo­ra­va Bje­li­ca, mom­čad sa dva li­ca. – Aus­tria pu­no bo­lje igra u gos­ti­ma. Ima igra­če tak­vih ka­rak­te­ris­ti­ka da vi­še igra­ju na pro­tu­na­pa­de i zbog to­ga Osi­jek mo­ra bi­ti ja­ko opre­zan u toj pr­voj utak­mi­ci u Grad­skom vr­tu. Me­đu­tim, bez ob­zi­ra na is­hod pr­ve utak­mi­ce, Osi­jek će ima­ti šan­se u uz­vra­tu pre­okre­nu­ti ili za­dr­ža­ti bi­lo ko­ji re­zul­tat. – Aus­tria ima pro­blem što igra na na­ci­onal­nom sta­di­onu s 50.000 mjes­ta (bu­de li se on­dje igra­lo, nap. a.) na ko­jem smo mi igra­li u Li­gi pr­va­ka. Sa­da na utak­mi­ce do­la­zi 6000 na­vi­ja­ča i ima­ju pro­blem do­ma­ćeg te­re­na baš zbog to­ga što se tak­va po­dr­ška na­vi­ja­ča na tom ve­li­kom sta­di­onu ne osje­ća. Di­je­lom i zbog to­ga, proš­le je se­zo­ne bi­lo vi­še ja­ko ruž­nih do­ma­ćih po­ra­za od mom­ča­di ko­je su ina­če pu­no lo­ši­je – ka­že Bje­li­ca. Osi­jek je već jed­nom po­ko­rio Beč, bi­lo je to one slav­ne je­se­ni 2000. ka­da je pao Ra­pid. Na­kon 2:1 u Osi­je­ku, u uz­vra­tu bi­lo je 2:0 za bi­je­lo-pla­ve, a ju­nak tih utak­mi­ca bio je upra­vo Ne­nad Bje­li­ca ko­ji je za­bio tri od če­ti­ri Osi­je­ko­va go­la. Danas ne sum­nja da će se po­vi­jest po­no­vi­ti, da će ova ge­ne­ra­ci­ja bi­je­lo-pla­vih po eu­rop­skoj sla­vi nad­ma­ši­ti i onu nje­go­vu.

MAR­KO PRPIĆ/PIXELL

Bje­li­ca je 2000. s Osi­je­kom u utak­mi­ci s Ra­pi­dom po­ko­rio Beč

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.