Deč­ko Ton­či mi je no­go­me­taš, a pu­nac Skro­če biv­ši ko­šar­kaš

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Vi­šes­tru­ka pr­va­ki­nja u ori­jen­ta­cij­skom tr­ča­nju ko­jim se po­če­la ba­vi­ti s 10 go­di­na, a kao ma­la ba­vi­la se i te­ni­som i pli­va­njem Od tri hr­vat­ske ma­ra­ton­ke ko­je će danas star­ta­ti kod Tower Brid­gea naj­ma­nje is­kus­tva ima Ni­ko­li­na Ste­pan. Za raz­li­ku od Ma­te­je Ma­to­še­vić i Bo­ja­ne Bje­ljac, Ni­ko­li­na je do­sad pre­tr­ča­la sa­mo dva ma­ra­to­na. Na pr­vom, u Za­gre­bu, pos­ti­gla je vri­je­me 2:46.11, a u dru­gom, u Lin­zu, 2:43.56, či­me je pos­ti­gla nor­mu za Svjet­sko pr­vens­tvo. – Bez ob­zi­ra na to što sam pos­ti­gla nor­mu za SP, ni­sam bi­la pre­dvi­đe­na za put u London jer jed­na zem­lja mo­že ima­ti na star­tu naj­vi­še tri ma­ra­ton­ke. A po re­zul­ta­ti­ma su Bo­ja­na Bje­ljac, Ma­tea Ma­to­še­vić i Da­ni­je­la Ku­na, ko­ja je u Lin­zu bi­la br­ža od me­ne za jed­nu se­kun­du, bi­le bo­lje. Kas­ni­je je Ku­na uhva­će­na u do­pin­gu, pa sam ja uš­la u re­pre­zen­ta­ci­ju. Ka­ko sam kas­no saz­na­la da ipak idem na Svjet­sko pr­vens­tvo, ni­sam se sti­gla do­bro pri­pre­mi­ti – ka­že Ni­ko­li­na.

Za­ljub­lje­na u sport i glaz­bu

Za­nim­lji­vo je da je 29-go­diš­nja Ri­je­čan­ka bi­la vi­šes­tru­ka pr­va­ki­nja Hr­vat­ske u ori­jen­ta­cij­skom tr­ča­nju, a kao ma­la ba­vi­la se te­ni­som i pli­va­njem. – Već sa pet go­di­na po­če­la sam svi­ra­ti kla­vir te sam za­vr­ši­la os­nov­nu i sred­nju glaz­be­nu ško­lu. Danas u svi­ra­nju kla­vi­ra i gi­ta­re te pje­va­nju uglav­nom uži­vam u slo­bod­no vri­je­me. S de­set go­di­na po­če­la sam se ba­vi­ti ori­jen­ta­cij­skim tr­ča­njem. Tr­ča­nje po blatu i grm­lju, ska­ka­nje pre­ko po­to­ka te gub­lje­nje po šu­mi re­do­vi­to je is­pu­nja­va­lo mo­je vi­ken­de i to sam ja­ko vo­lje­la. Na­kon sred­nje ško­le upi­sa­la sam stu­dij ar­he­olo­gi­je na Sve­uči­li­štu u Za­dru – is­ti­če Ni­ko­li­na.

Slu­ča­jan od­la­zak u atle­ti­ku

Na­kon od­la­ska na stu­dij bi­lo joj je sve te­že do­la­zi­ti na utr­ke – Ori­jen­ta­ci­ju ni­sam ima­la gdje tre­ni­ra­ti, pa su mi se tre­nin­zi čes­to sas­to­ja­li sa­mo od tr­ča­nja. Ta­ko sam sa­svim slu­čaj­no pot­kraj 2013. go­di­ne tr­ča­la na jed­noj od svo­jih pr­vih atlet­skih utr­ka. Ra­di­lo se o ma­lom ma­ra­to­nu Nin – Zadar na ko­jem sam bi­la tre­ća. Dan na­kon utr­ke do­bi­la sam po­ziv od da­naš­nje­ga klup­skog ko­le­ge Lo­vre Kal­ca ko­ji me za­pa­zio i uba­cio bu­bu u uho tre­ne­ru Slav­ku Pe­tro­vi­ću. On je sma­trao da bih mo­gla još pu­no na­pre­do­va­ti i ta­ko sam se 2014. go­di­ne pri­klju­či­la Atlet­skom klu­bu Sve­ti­ce. U Za­dru je upoz­na­la Ton­či­ja Skro­čea (32), s ko­jim je danas u ve­zi. Ton­či je no­go­me­taš, bio je član hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je igra­ča do 21 go­di­nu, igrao je za Zadar, Za­greb, Co­lum­bus i Los An­ge­les, a danas je član klu­ba Zlat­na luka iz Su­ko­ša­na. Zbog oz­lje­de, no­go­met mu je tre­nu­tač­no ma­nje va­žan. – Imam i pu­no poz­na­ti­jeg pun­ca. Na­ime, Ton­či­jev ta­ta Bran­ko bio je vr­hun­ski hr­vat­ski ko­šar­kaš – na­gla­si­la je Ni­ko­li­na ko­ja je s Ton­či­jem osvo­ji­la pr­vo mjes­to u hu­ma­ni­tar­no-sport­skoj šta­fet­noj utr­ci pa­ro­va na Va­len­ti­no­vo u Za­dru.

Za vri­je­me stu­di­ja u Za­dru ni­je ima­la gdje tre­ni­ra­ti ori­jen­ta­ci­ju pa je ot­kri­la atle­ti­ku

PRI­VAT­NI ALBUM

Od­la­zak na SP bio joj je iz­ne­na­đe­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.