Pri­pre­me ni­kad ni­su bi­le ta­ko krat­ke pa mo­ra­mo br­zo do for­me

Ter­min ve­čer­njeg tre­nin­ga po­mak­nut ka­ko bi igra­či mo­gli gle­da­ti der­bi Di­na­mo – Haj­duk

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mla­di Ben­der je na tra­gu ono­ga što smo od nje­ga oče­ki­va­li i sa­da se sa­mo tre­ba pri­la­go­di­ti već ho­mo­ge­noj sku­pi­ni igra­ča oko se­be

Na­kon što je sa svo­jim iz­a­bra­ni­ci­ma odra­dio do­vo­ljan broj tre­nin­ga, ko­šar­ka­ški iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić pris­tao je po­ne­što re­ći o pr­vom di­je­lu pri­pre­ma za pred­sto­je­ći Eu­ro­ba­sket. S ob­zi­rom na to da je to bio i tje­dan naj­ve­ćeg ovo­ljet­nog to­plin­skog va­la, sa­mo po se­bi na­met­nu­lo se pi­ta­nje ka­ko su Pe­tro­vić i nje­go­vi šti­će­ni­ci sve to pod­ni­je­li. – Klima je u ho­te­lu, klima je u dvo­ra­ni u ko­joj tre­ni­ra­mo pa u tim pros­to­ri­ma ne­ma­mo osje­ćaj te vre­li­ne. Uos­ta­lom, to je bio i os­nov­ni uvjet zašto smo iz­a­bra­li baš Sve­ti Mar­tin. Do­du­še, u jed­nom tre­nut­ku čak ni klima u dvo­ra­ni ni­je vuk­la ka­ko tre­ba, no on­da je pa­la ki­ša i opet je sve funk­ci­oni­ra­lo.

Ujed­na­či­ti tje­les­na sta­nja

Ka­kav je do­sa­daš­nji rad­ni uči­nak? – Na do­brom smo pu­tu. Ne­mam za­mjer­ki i dr­žim da će­mo u “urav­no­te­že­nom” sta­nju dočekati pr­ve utak­mi­ce, 8. ko­lo­vo­za s Fran­cu­skom i 9. ko­lo­vo­za s Li­tvom. Iz­bor­nik in­zis­ti­ra na iz­jed­na­če­nos­ti jer ni­su svi na pri­pre­me doš­li u jed­na­kom sta­nju. – Bi­lo je raz­li­či­tos­ti jer su jed­ni tre­ni­ra­li in­di­vi­du­al­no, dru­gi su igra­li u ljet­noj li­gi, a tre­ći za B re­pre­zen­ta­ci­ju u Ki­ni. No, vje­ru­jem da će­mo dru­gi dio pri­pre­ma, ko­ji po­či­nje 17. ko­lo­vo­za, za­po­če­ti u ja­ko do­brom sta­nju. Kak­vi su iz­bor­ni­ko­vi pr­vi doj­mo­vi o Dra­ga­nu Ben­de­ru, mla­dom igra­ču ko­ji bi mo­gao bi­ti džo­ker? – Na tra­gu oče­ki­va­nog. Mo­že dos­ta to­ga da­ti, no kao sa­mo­za­taj­nom deč­ku, tre­ba mu vre­me­na da se adap­ti­ra na već ho­mo­ge­nu sku­pi­nu igra­ča. Igrač­ki ni­šta ni­je spor­no. Ho­će li Ben­der mo­ći igra­ti u pa­ru sa Ša­ri­ćem u vi­so­koj li­ni­ji? – Pre­ra­no je za to. Sa­da ima­mo dru­ge pri­ori­te­te. S ob­zi­rom na to da ima­mo tri “pe­ti­ce” i tri “če­tvor­ke”, igra­mo na pri­rod­nim po­zi­ci­ja­ma, a ta op­ci­ja mo­že bi­ti ne­ko na­še do­dat­no tak­tič­ko oruž­je, no to je za dru­gu fa­zu pri­pre­ma. Na svo­jim pri­rod­nim po­zi­ci­ja­ma igra­ju i svi vanj­ski igra­či. – Bez He­zo­nje i Babića, sa­da ima­mo pri­rod­ni­ju si­tu­aci­ju po po­zi­ci­ja­ma. La­ni smo mo­ra­li tra­ži­ti i igru bez ra­zi­gra­va­ča, no sa­da osim Uki­ća ima­mo i is­kus­nog Po­po­vi­ća i mla­đah­nog Ma­vru. I jed­ni i dru­gi, i bra­ni­či i cen­tri, de­fen­ziv­no naj­vi­še ra­de na obra­ni od ta­ko­zva­nog pick and rol­la, od igre dvo­ji­ca na dvo­ji­cu od ko­je se u da­naš­njoj ko­šar­ci sas­to­ji ve­ći­na na­pa­da su­par­ni­ka. – Na to­me ra­di­mo od pr­vog tre­nin­ga pr­vi dan pri­pre­ma. “Pick” bra­ni­mo “pe­ti­ca­ma” kao i proš­lo lje­to jer osim Pla­ni­ni­ća to do­bro mo­gu ra­di­ti i Žo­rić i Bu­va. Osim što će ima­ti naj­ma­nje da­na za pri­pre­me, Hr­vat­ska će igra­ti i naj­ma­nje pri­prem­nih utak­mi­ca (6). Je li i to dio iz­bor­ni­ko­ve ide­je da do ide­al­ne for­me za eli­mi­na­cij­ske utak­mi­ce Eu­ro­ba­ske­ta do­đe i utak­mi­ca­ma u sku­pi­ni? – Ima­mo tri seg­men­ta pri­pre­ma. Pr­vi je dio pri­pre­ma po­sao kon­di­cij­skog tre­ne­ra Ju­re Šan­ga, dru­gi in­di­vi­du­al­na tehnika i šut, a tre­ći je seg­ment igra. Već od dru­gog da­na igra­mo na tre­nin­gu pe­to­ri­ca na pe­to­ri­cu, sva­ki dan sa sve vi­še tran­zi­ci­je. S ob­zi­rom na to da pri­pre­me ni­kad ni­su bi­le ta­ko krat­ke, do for­me mo­ra­mo do­ći ubr­za­no. Za raz­li­ku od dru­gih ko­ji će pr­ve utak­mi­ce igra­ti na­kon 10-12 da­na pri­pre­ma, mi u njih ula­zi­mo na­kon sa­mo se­dam rad­nih da­na.

Mag­net­ska zbog mi­ra u ku­ći

Zbog sve­ga to­ga, Pe­tro­vić u uto­rak i sri­je­du u Or­le­an­su u su­sre­ti­ma s Fran­cu­skom i Li­tvom na­mje­ra­va pa­ž­lji­vo po­di­je­li­ti sna­ge. – Nit­ko ne­će igra­ti vi­še od 20 mi­nu­ta, bez ob­zi­ra na re­zul­tat. On me ne za­ni­ma, već ka­ko da što pri­je do­đe­mo u po­je­di­nač­nu i ko­lek­tiv­nu for­mu. S ob­zi­rom na to da je hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja jed­na od sta­ri­jih, pi­ta­li smo iz­bor­ni­ka za zdravlje na­ših iz­a­bra­ni­ka. – Za­sad je za­do­vo­lja­va­ju­će. Ukić je imao spa­zam mi­ši­ća, ali je zbog mi­ra u ku­ći oti­šao i na mag­net­sku re­zo­nan­ci­ju. Si­mon se pak ne ža­li na le­đa i go­vo­ri da mu je sva­ki dan sve bo­lje. Kuc­nut ću o dr­vo da ta­ko i os­ta­ne. Baš kao i u pe­tak, re­pre­zen­ta­tiv­ci će i danas ima­ti slo­bod­no pri­je­pod­ne, a ve­čer­nji tre­ning ne­što ra­ni­je ne­go obič­no (17 sa­ti) ka­ko bi sti­gli gle­da­ti no­go­met­ni der­bi Di­na­mo – Haj­duk.

Pro­tiv Fran­cu­ske i Li­tve nit­ko ne­će igra­ti vi­še od 20 mi­nu­ta, bez ob­zi­ra na re­zul­tat, is­ti­če Aco Za raz­li­ku od la­ni , sa­da ima­mo pri­rod­ni­ju si­tu­aci­ju po po­zi­ci­ja­ma, ka­zu­je iz­bor­nik

VJERAN ŽGANEC ROGULJA/PIXSELL

Iz­bor­nik u prat­nji Si­mo­na i Po­po­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.