KLA­SIČ­NA KRIŽALJKA - DR­ŽA­VE I ME­TRO­PO­LE

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

VODORAVNO 1. Po­ku­šaj; opit 5. Tra­će­nje vre­me­na; vr­sta čap­lje 11. Ri­je­ka 12. Ve­li­ki tr­go­vač­ki je­dre­njak

(pov.) 14. Pri­je­vre­men 15. Po­gi­belj; zlo 17. Sta­blo iz po­ro­di­ce bre­za, jal­ša 18. Ko­pre­na, zar 19. No­go­met­ni klub iz Lon­do­na 21. Otok u Ja­dra­nu 23. Pra­vo ime Da­de To­pi­ća 24. Ame­rič­ka sa­vez­na dr­ža­va či­ja je zas­ta­va na sli­ci 2 30. Voj­ni eks­pe­dit 31. Bu­bu­lji­ca, pri­štić, fi­sku­la,

mi­te­ser 33. Pa­la­ča u Fi­ren­zi sa mu­ze­jem

umjet­nos­ti 35. Grad na Bled­skom je­ze­ru 36. Ko­je se sas­to­ji od dvi­je

di­men­zi­je 45. Sta­nov­nik Azer­baj­dža­na 46. Hr­vat­ska glu­mi­ca, Šo­va­go­vić

Des­pot 48. Ras­tav­ni vez­nik 49. Glav­ni grad, sa sli­ke 4, ame­rič­ke sa­vez­ne dr­ža­ve či­ja je zas­ta­va na sli­ci 3 50. Uzvik: haj­de!, de­der! 51. Otok u ši­ben­skom ar­hi­pe­la­gu 53. Ro­mu­lov brat (rim. mit.) 55. Ri­je­ka u Ni­zo­zem­skoj, te­če

kroz Am­s­ter­dam 57. Aljo­na od mi­lja 58. “No­go­met­ni klub Di­na­mo”

(pov.) 60. Glu­mi­ca Ro­šić 62. Vi­do­vi­tost, hi­ro­man­ti­ja i

okul­ti­zam 64. Šip­ka za­vr­nu­ta na kra­ju 66. Ko­je je sre­br­no­bi­je­le bo­je 68. Glaz­be­nik Ivan Stan­čić 69. Le­na Olin (inic.) 70. Po­manj­ka­nje ki­si­ka u kr­vi

(med.) 71. Hr­vat­ski fi­lo­zof, Lju­bo­mir 73. Ke­mij­ski ele­ment (Ne) 75. Iz­ra­đi­vač ala­ta 77. Po­ziv mač­ki 78. Tko bi go­ri, sad je ... 79. Da­va­ti tu­ma­če­nje 82. Knji­žev­ni­ca En­s­ler 83. Ne­koć ma­đar­ski no­go­me­taš,

Var­ga 84. Ivo Ti­jar­do­vić (inic.) 85. Ame­rič­ka sa­vez­na dr­ža­va či­ja je zas­ta­va na sli­ci 3 86. Biv­ši ta­li­jan­sko-ame­rič­ki bok­sač, Mar­ci­ano. OKOMITO 1. Dr­ža­ti pro­po­vi­je­di 2. Strip­de­tek­tiv Kir­by 3. Bej­z­bol (engl.) 4. Ta­li­jan­ska ri­je­ka (Fi­ren­za!) 5. Osje­ćaj praz­ni­ne i

ne­za­nim­lji­vos­ti 6. “As­tro­lo­ški” 7. I, pa, te, ... 8. Uro­nu­će 9. Oto­čje u Atlant­skom oce­anu

(Na­ssau!) 10. Raš­člam­ba 13. Go­diš­nji od­mor 16. A vis­ta (kr.) 17. Glav­ni grad, sa sli­ke 1, ame­rič­ke sa­vez­ne dr­ža­ve či­ja je zas­ta­va na sli­ci 2 20. Iz­lu­če­vi­na oko sluz­ni­ca 22. Eu­rop­ska pli­vač­ka

or­ga­ni­za­ci­ja 23. Eskim­ski ka­pu­tić s

ka­pu­lja­čom 25. Dru­gi na­ziv za naj­vi­ši vrh

Di­na­re 26. Ri­je­ka u Si­bi­ru 27. Uči­ni­ti da te­ku­ći­na iz jed­ne

po­su­de pri­je­đe u dru­gu 28. Pre­tva­rač elek­trič­ne u

me­ha­nič­ke sig­na­le, sklop­nik 29. Ugo­đaj skla­da i lje­po­te 32. Ne­koć hr­vat­ski atle­ti­čar,

Želj­ko 34. Švi­car­ski no­go­me­taš,

Alexan­der 36. Glav­ni grad Ban­gla­de­ša 37. Ma­sken­bal (zast. reg.) 38. Vr­lo la­ko, po­pri­lič­no la­ko 39. Del­ni­ce 40. Eu­rop­ska ri­je­ka 41. Mak­si­mal­no 42. “No­vi­nar­sko druš­tvo” 43. Ne­koć ame­rič­ki pi­sac, Pe­arl

Grey 44. Aze­mi­na od mi­lja 45. Vi­olon­če­lis­ti­ca Ruc­ner 47. Ova­mo, va­mo 52. Po­drug­lji­vo 54. Mir­ja­na Hr­ga (inic.) 56. Slav­ko Go­lu­ža (inic.) 59. Kra­ljev­ska kru­na 61. Ame­rič­ka ski­ja­ši­ca, Lin­d­sey 63. Ara­fa­to­va or­ga­ni­za­ci­ja 65. An­te Kovačić (inic.) 67. Ste­ril­no (o oso­bi) 68. Špe­ku­la, kli­ker 72. Muž bo­ži­ce Eos (mit.) 74 . ... pe­ci, pec 76. Ni­že­tić ili Vi­ta­so­vić 77. Pi­ca­sso­va mu­za, Do­ra 80. Ma­ri­ja Ta­dić (inic.) 81. Ne­ho­ti­čan tr­zaj mi­ši­ća, tic 83. Ka­ti­ca ... sve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.