Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja)

BU­DI­TE RE­AL­NI U OČEKIVANJIMA LJU­BAV: Po­čet će vas za­ni­ma­ti naj­raz­li­či­ti­je te­me o ko­jim će­te ra­do ko­mu­ni­ci­ra­ti s oso­ba­ma su­prot­nog spo­la KA­RI­JE­RA: In­for­ma­ci­je ko­je tre­ba­te do­bi­ti sti­žu. Već ste se zbog če­ka­nja do­volj­no na­živ­ci­ra­li, pa ne­moj­te opet. ZDRAVLJE: Strp­ljen, spa­šen.

BLI­ZAN­CI (21. svib­nja - 20. lip­nja)

NE MO­GU SE SVE KOC­KI­CE SLO­ŽI­TI U IS­TO VRI­JE­ME LJU­BAV: Pred va­ma je tje­dan in­ten­ziv­nih iz­la­za­ka i broj­nih pri­li­ka za lju­bav. Vaš druš­tve­ni ži­vot će oži­vje­ti. KA­RI­JE­RA: Sve što ra­di­te ne­ka­ko će od­la­zi­ti u sje­nu. Ipak, ne­ka­ko će­te bi­ti pot­pu­no svjes­ni svo­jih pret­hod­nih us­pje­ha. ZDRAVLJE: Vje­ruj­te u ljepše su­tra.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za)

PRI­VRE­ME­NO ĆE­TE SE UDALJITI OD PART­NE­RA

LJU­BAV: Pre­pre­ke i frus­tra­ci­je su na po­mo­lu. Oni ko­ji su u du­ljoj i sta­bil­noj ve­zi pa poz­na­ju svog part­ne­ra znat će ka­ko iz­dr­ža­ti ovo po­ma­lo ne­ugod­no raz­dob­lje. KA­RI­JE­RA: Tre­nu­tač­no nis­te u naj­bo­ljoj for­mi za rad. ZDRAVLJE: Pro­še­taj­te na zra­ku

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da)

DUH VO­DI TI­JE­LO, A TI­JE­LU NE­KAD TRE­BA STANKA LJU­BAV: Iz­gled­no je da će­te mno­go raz­go­va­ra­ti s oso­ba­ma su­prot­nog spo­la. To ipak ne zna­či da će­te na taj na­čin po­ve­ća­ti bli­skost u od­no­si­ma. KA­RI­JE­RA: Po­sao će vam iz­gle­da­ti ne­ka­ko lak­ši. Ipak, to je sa­mo vaš kut gle­da­nja. ZDRAVLJE: Na­đi­te sport za se­be.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca)

POVEZIVAT ĆE­TE SE S NO­VIM LJU­DI­MA

LJU­BAV: Ma­lo po ma­lo vi će­te svo­je osob­ne od­no­se pos­ta­vi­ti u sta­nje bla­ge dis­tan­ci­je. KA­RI­JE­RA: Ma­lim ko­ra­ci­ma na­pre­do­vat će­te u je­dins­tve­nim zna­nji­ma. To će us­tva­ri ići kroz prak­ti­čan rad. ZDRAVLJE: Od­ba­ci­te sve svo­je pre­dra­su­de.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če)

ODUSTAT ĆE­TE OD VE­ĆIH INTIMNOSTI S PARTNEROM

LJU­BAV: Mno­go lju­di sva­kod­nev­no će se mo­ta­ti oko vas. Bit će­te za­igra­ni, ve­se­li, sprem­ni sve di­je­li­ti s nji­ma, ali bez pre­vi­še obve­za. KA­RI­JE­RA: Gle­dat će­te što bo­lje is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku ko­ja je pred va­ma. ZDRAVLJE: Do­bro se nas­pa­vaj­te.

BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja)

OSOB­NI OD­NO­SI RAZVIJAT ĆE SE U PO­ZI­TIV­NOM PRAVCU

LJU­BAV: Ma­la zbu­nje­nost bit će po­ve­za­na s va­šom po­tre­bom za si­gur­noš­ću. Br­zo će­te je za­bo­ra­vi­ti. KA­RI­JE­RA: Na­po­kon će­te dočekati že­lje­ne iz­a­zo­ve kroz ko­je mo­že­te po­ka­za­ti svo­je ta­len­te. Ne­ki će do­bi­ti li­je­pe po­hva­le.

ZDRAVLJE: Re­dov­no se opu­štaj­te.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja)

MO­GLI BIS­TE PRETJERATI S TULUMIMA

LJU­BAV: Atrak­ci­je na ko­je će­te sva­ki dan na­ila­zi­ti bu­dit će u va­ma us­pa­va­ne sno­ve o lju­ba­vi iz baj­ke. KA­RI­JE­RA: Sve što je po­ve­za­no s kre­ativ­noš­ću, mla­di­ma, spor­tom i po­zor­ni­com ovih će se da­na kod vas ak­ti­vi­ra­ti. ZDRAVLJE: Po­tra­ži­te ve­se­lo druš­tvo.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na)

NE­KA PI­TA­NJA I DA­LJE ĆE OS­TA­TI BEZ OD­GO­VO­RA

LJU­BAV: Mo­žda ste mo­gli pos­ti­ći i vi­še, ali ne­ma raz­lo­ga da bu­de­te ne­za­do­volj­ni. KA­RI­JE­RA: No­vi su­rad­ni­ci u pos­lu ko­ji ra­di­te po­ja­vit će se iz dru­gog rad­nog okru­že­nja ili čak dru­ge sre­di­ne..

ZDRAVLJE: Češ­će bo­ra­vi­te u prirodi i še­taj­te.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog)

PO­JA­VIT ĆE SE NO­VE LJU­BAV­NE PRI­LI­KE

LJU­BAV: Okol­nos­ti će vam u pri­vat­nom ži­vo­tu pri­lič­no ići na ru­ku. Vo­lje­na oso­ba će vas po­dr­ža­va­ti. KA­RI­JE­RA: Od vas će se oče­ki­va­ti vi­še tru­da, a po­seb­no u pos­lo­vi­ma gdje se tre­ba po­ka­za­ti kre­ativ­nost ili on­dje gdje pos­to­ji pu­bli­ka.

ZDRAVLJE: Idi­te u pri­ro­du..

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja)

PRED VA­MA SU JA­KO UZBUDLJIVI DA­NI

LJU­BAV: Ne­za­in­te­re­si­ra­nost ili frus­tra­ci­je sve će vi­še pra­ti­ti vaš lju­bav­ni ži­vot. Važ­no je da se s tim no­si­te strp­lji­vo.

KA­RI­JE­RA: Nis­te ni slu­ti­li da bi vam mo­glo kre­nu­ti ova­ko do­bro. Ide­je će se raz­mje­nji­va­ti in­ten­ziv­ni­je. ZDRAVLJE: Ču­vaj­te svo­ju energiju.

RI­BE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka)

BU­DI­TE PO­PUT DJE­TE­TA I UŽI­VAJ­TE

LJU­BAV: Va­ša naj­dra­ža oso­ba zra­čit će vi­še ne­go vi, pa joj slo­bod­no pre­pus­ti­te ne­ka vas vo­di. KA­RI­JE­RA: Nas­tav­lja­te ra­zvi­ja­ti sve bo­lju pos­lov­nu bu­duć­nost. Os­ta­lo je još ma­lo vre­me­na da se do­vr­še pri­pre­me. ZDRAVLJE: Za­ne­ma­ri­te sit­ni­ce i ma­le bri­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.