Za 24.000 ulaz­ni­ca na Ue­fi­noj stra­ni­ci ja­vi­lo se čak 102.000 ljudi!

U grad­nju naj­ljep­šeg sta­di­ona u re­gi­ji, gdje će 8. ko­lo­vo­za ManUtd i Re­al igra­ti Europ­ski su­per­kup, ma­ke­don­ska vla­da ulo­ži­la je iz­me­đu 60 i 70 mi­li­ju­na €

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić

U no­vom tjed­ni­ku Max do­no­si­mo pri­ču o no­go­met­nom Eu­rop­skom su­per­ku­pu ko­ji će se 8. ko­lo­vo­za igra­ti u Skop­lju Ma­ke­do­ni­ja 18 mje­se­ci če­ka na ovaj spek­takl. Ni­je mo­glo bi­ti bo­lje: Man­c­hes­ter Uni­ted – Re­al Ma­drid, no­go­met­ni kla­sik! Skop­lje je do­ma­ćin naj­a­trak­tiv­ni­jem Su­per­ku­pu po­s­ljed­njih go­di­na, a Ma­ke­don­ci su za nje­ga već odav­no sprem­ni. Ta­ko nam o pr­voj ve­li­koj eu­rop­skoj utak­mi­ci no­ve no­go­met­ne se­zo­ne go­vo­ri is­tak­nu­ti no­vi­nar Ma­ke­don­skog spor­ta Igor Iva­nov­ski, ko­ji će i sam bi­ti svje­dok spek­tak­la na sta­di­onu Fi­li­pa II. u uto­rak 8. ko­lo­vo­za od 20.45. – Ci­je­la re­gi­ja fo­ku­si­ra­na je na ovu utak­mi­cu. Za 24.000 ulaz­ni­ca na služ­be­noj stra­ni­ci Ue­fe pri­ja­vi­lo se oko 102.000 ljudi! Za­to Skop­lje i Ma­ke­do­ni­ja ima­ju obve­zu bi­ti dobri do­ma­ći­ni; i na­vi­ja­či­ma dva­ju ve­li­kih no­go­met­nih klu­bo­va, ali i svi­ma ko­ji do­la­ze iz os­ta­lih ze­ma­lja, a po­seb­no iz re­gi­je, iz Sr­bi­je, Hr­vat­ske, Bu­gar­ske, Al­ba­ni­je – ka­že Igor Iva­nov­ski i do­da­je:

Man­c­hes­ter u ba­zi Hr­va­ta

– Ulaz­ni­ce su već ras­pro­da­ne. Ci­je­na je bi­la 15, 30, 50 eura. Pro­da­no je 24.000 ulaz­ni­ca, i uz po­moć lu­tri­je ko­ju je or­ga­ni­zi­ra­la Ue­fa. Oko 10.000 ulaz­ni­ca je za Ue­fu, spon­zo­re, me­dij­ske part­ne­re, ka­pa­ci­tet Are­ne je 33.996. Gdje su smje­šte­ne mom­ča­di Re­ala i Man­c­hes­te­ra? No­go­me­ta­ši Man­c­hes­ter Uni­te­da oda­bra­li su ho­tel Alek­san­dar Pa­las. Taj je ho­tel ba­za svih su­par­ni­ka ma­ke­don­ske re­pre­zen­ta­ci­je, u nje­mu je bi­la i Hr­vat­ska kad je gos­to­va­la u Skop­lju. Re­al Ma­drid je u ho­te­lu Pla­za, po­s­ljed­njih go­di­na ba­zi ma­ke­don­ske re­pre­zen­ta­ci­je. U Skop­lju sa­da ima­mo no­vi su­per­luk­suz­ni ho­tel Mer­ri­ot u cen­tru gra­da, a u nje­mu će od­sjes­ti VIP gos­ti i vod­stvo Ue­fe. Svi su ho­te­li u Skop­lju bu­ki­ra­ni još pri­je 3-4 mje­se­ca. Vlas­ni­ci su pre­tje­ra­li s ci­je­na­ma i iz­a­zva­li re­volt na­vi­ja­ča, ko­ji će spa­va­ti u So­fi­ji, So­lu­nu i Ohri­du. Pa tko bi pla­tio 3000 eura za dva no­će­nja u Skop­lju? Ka­ko je Skop­lje do­bi­lo ta­ko ve­li­ku utak­mi­cu; je li net­ko iz po­li­ti­ke po­mo­gao? – Na­ša je fe­de­ra­ci­ja apli­ci­ra­la, ali naj­pri­je za do­ma­ćins­tvo Skop­lja za EP 2020. Tu ni­smo proš­li pa smo do­bi­li Su­per­kup. I bo­lje je ovo, jed­nom u Su­per­ku­pu mo­že­te vi­dje­ti Man­c­hes­ter Uni­ted i Re­al Ma­drid, Mo­urin­ho pro­tiv “kra­lje­va”. To se jed­nom vi­di u de­se­tak go­di­na. Do­bro je ovo što Ue­fa da­je ma­lim zem­lja­ma da or­ga­ni­zi­ra­ju ova­kav su­sret. Ci­je­li grad, ci­je­la dr­ža­va već mje­se­ci­ma go­vo­ri o Su­per­ku­pu, ma­lo je po­li­ti­ka otiš­la u dru­gi plan. Na­ša po­li­ti­ka ne­ma ve­ze s lo­bi­ra­njem u Ue­fi. Oni su sa­mo iz­gra­di­li na­šu no­go­met­nu are­nu. Sva­ka im čast; po­tro­ši­li su 60-70 mi­li­ju­na eura, ali do­bi­li smo naj­ljep­ši sta­di­on u re­gi­ji. U po­vi­jes­ti će os­ta­ti za­pi­sa­no ka­ko je na­ša fe­de­ra­ci­ja u vri­je­me pred- sjed­ni­ka Il­ča Gjor­gi­oskog do­bi­la ovaj Su­per­kup. U ma­ke­don­skom spor­tu na dje­lu je ve­li­ki uz­let ru­ko­me­ta­ša, ali i no­go­me­ta­ša Var­da­ra, pod vod­stvom biv­šeg di­na­mov­ca Go­ce Sed­lo­skog. Na ža­lost, Var­dar je u 3. pret­ko­lu Li­ge pr­va­ka is­pao. – Šte­ta što ni­su proš­li Ko­pen­ha­gen. Po­bi­je­di­li su u Skop­lju s 1:0, no u uz­vra­tu su po­ra­že­ni s 1:4. U po­s­ljed­njih 15 mi­nu­ta do­ma­ći su vo­di­li 2:1 i ima­li igra­ča ma­nje. I umjes­to da Var­dar za­bi­je, oni pri­me dva go­la. Bi­la je to utak­mi­ca za po­vi­jest, ali ipak no­go­met ni­je ru­ko­met. U no­go­me­tu tre­ba mno­go vi­še od nov­ca. Ru­ski vlas­nik je šan­sa da i Var­dar na­pra­vi bum u Eu­ro­pi. Još pos­to­ji na­da, jer Var­dar će sa­da igra­ti u do­igra­va­nju za Eu­rop­sku li­gu. FK Var­dar ima bu­džet oko 3 mi­li­ju­na eura, ali to je dvos­tru­ko ma­nje od ru­ko­me– ta­ša. Ali, oni su pr­va­ci Eu­ro­pe. Na pri­mjer, u ru­ko­me­tu je lak­še do­ves­ti igra­če svjet­ske kla­se. U no­go­me­tu to ni­je ta­ko. Ri­jet­ko tko bi kre­nuo pre­ma Var­da­ru i Ma­ke­do­ni­ji.

Mo­de­ran mla­di tre­ner

Ka­kav je Sed­lo­ski tre­ner? – Go­ce je mo­der­ni mla­di tre­ner, a zna­te ka­kav je igrač bio. Za nje­ga je sva­ka utak­mi­ca bi­la kao rat, ta­kav je i kao tre­ner, ni­ka­da se ne pre­da­je. Bio je tre­ner u Tur­no­vu i za­ma­lo pos­tao pr­vak, a u Var­da­ru naj­pri­je sport­ski di­rek­tor i sa­da u tri se­zo­ne ima tri ti­tu­le. Na­kon 10 go­di­na naš pr­vak pro­šao je pr­vi fil­tar u Li­gi pr­va­ka. Ide do­bro Sed­lo­skom. Ka­že da je učio od naj­bo­ljih i to baš kada je bio u Di­na­mu. Zagreb je nje­gov grad, mo­žda će bi­ti tre­ner Di­na­ma – za­klju­čio je Igor Iva­nov­ski.

Ulaz­ni­ce za Su­per­kup sta­ja­le su od 15 do 50 eura, za­ni­ma­nje je za ovaj sraz ogrom­no

3000 EURA bi­la je ci­je­na no­će­nja u Skop­lju u ter­mi­ni­ma Su­per­ku­pa. To je iz­a­zva­lo ve­li­ki re­volt na­vi­ja­ča

Re­al Ma­drid do­la­zi kao europ­ski pr­vak i bra­ni­telj Su­per­ku­pa iz 2016. go­di­ne. Mo­urin­ho, biv­ši tre­ner Re­ala, že­li taj tro­fej osvo­ji­ti s Man­c­hes­te­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.