POREZ NA NE­KRET­NI­NE

Vla­da: Tro­ško­vi sta­no­va i ku­ća bit će ma­nji za 80 pos­to gra­đa­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Lju­bi­ca Ga­ta­rić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ban­go­ura: Ovaj za­kon di­ra je­di­no u što su Hr­va­ti ge­ne­ra­ci­ja­ma ula­ga­li Ti­ca: Ko­mu­nal­na nak­na­da ni­je po­tak­nu­la ras­pro­da­ju pa ne vi­dim za­što bi porez

Ko­li­ki će bi­ti porez na ku­će i sta­no­ve u ko­ji­ma vlas­ni­ci bo­ra­ve tek po­vre­me­no, gra­do­vi i op­ći­ne pro­pi­sat će pre­ma od­lu­ka­ma o zo­na­ma Jav­na kam­pa­nja po­je­di­nih udru­ga i jav­nih oso­ba pro­tiv po­re­za na ne­kret­ni­ne tre­ba­la bi do­bi­ti i služ­be­ni od­go­vor. Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja po­zva­lo je me­di­je da im dos­ta­ve sva svo­ja pi­ta­nja ve­za­na uz porez na ne­kret­ni­ne na ko­je će da­ti od­go­vo­re, a po­rez­ni­ci do­dat­no pri­pre­ma­ju i si­mu­la­ci­je ko­ji­ma že­le uvje­ri­ti gra­đa­ne da je strah od no­vog po­re­za po­sve neo­prav­dan.

Sto ti­su­ća pot­pi­sa pro­tiv

Vla­da uvje­ra­va da će za 80 pos­to vlas­ni­ka sta­no­va i ku­ća da­va­nja ve­za­na uz ne­kret­ni­nu bi­ti ma­nja ili slič­na kao sa­da, dok bi 270.000 vlas­ni­ka sta­no­va i ku­ća sa­gra­đe­nih na­kon 1988. go­di­ne tre­ba­lo pla­ća­ti vi­še. Na­kon vi­še­go­diš­njih po­ku­ša­ja i odus­ta­ja­nja, dr­ža­va se na kra­ju od­lu­či­la za me­ki pris­tup opo­re­zi­va­nju ne­kret­ni­na ko­ji bi u pro­ra­ču­ne gra­do­va i op­ći­na donio 300 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go ove go­di­ne. U od­no­su na kri­te­ri­je po ko­ji­ma se ra­ču­na ko­mu­nal­na nak­na­da, no­vi će porez raz­li­ko­va­ti ne­kret­ni­ne po to­me kad su sa­gra­đe­ne, ko­ja im je na­mje­na i sta­nje. Porez na ne­kret­ni­ne sa­gra­đe­ne do 1971. go­di­ne bit će 10 do 20 pos­to ma­nji od komunalne nak­na­de, od 1971. do 1987. go­di­ne is­ti, dok će za stam­be­ni fond sa­gra­đen od 1988. do 2005. go­di­ne bi­ti skup­lji 10 pos­to, a na­kon 2006. go­di­ne 20 pos­to! Pos­to­je­ća ko­mu­nal­na nak­na­da za­jed­no s po­re­zom na vi­ken­di­ce go­diš­nje do­ne­se u lo­kal­ne bu­dže­te oko 2,1 mi­li­jar­du ku­na. Uva­ža­va­ju­ći sta­rost i sta­nje ne­kret­ni­ne (vi­la s ba­ze­nom i te­ni­skim te­re­nom opo­re­zi­vat će se 20 pos­to vi­še, a ne­uvjet­ni pros­to­ri 20 pos­to ma­nje), za ku­će i sta­no­ve u ko­ji­ma nji­ho­vi vlas­ni­ci traj­no bo­ra­ve ne bi tre­ba­lo bi­ti ve­ćih nov­ča­nih oba­ve­za i ne­ugod­nih iz­ne­na­đe­nja. No dru­ga će pra­vi­la vri­je­di­ti za ne­kret­ni­ne ko­je ne slu­že za traj­no sta­no­va­nje, jer je sa­da ko­mu­nal­na nak­na­da za sve is­ta. Pre­ma po­pi­su stanovništva iz 2011. go­di­ne u Za­gre­bu je, pri­mje­ri­ce, go­to­vo 70 ti­su­ća ku­ća i sta­no­va u ko­je, ka­ko su nji­ho­vi vlas­ni­ci sa­mi is­tak­nu­li kod po­pi­sa stanovništva, tek po­vre­me­no do­la­ze. U Spli­tu je tak­vih oko 12 ti­su­ća sta­no­va, Ri­je­ci 9 ti­su­ća, Osi­je­ku i Za­dru bli­zu 9 ti­su­ća... Porez na ku­će ili sta­no­ve u ko­ji­ma vlas­ni­ci tek po­vre­me­no bo­ra­ve bit će ve­ći ne­go što je ko­mu­nal­na nak­na­da, a ko­li­ki toč­no, znat će se u zad­njem tro­mje­se­čju ove go­di­ne ka­da gra­do­vi i op­ći­ne do­ne­su od­lu­ke o zo­na­ma i os­ta­lim pa­ra­me­tri­ma ko­ji su po­treb­ni za pro­vo­đe­nje za­ko­na. Porez za le­gal­no iz­najm­lje­ne ne­kret­ni­ne, bi­la ona tre­ća, pe­ta ili sed­ma ne­kret­ni­na, bit će iden­ti­čan po­re­zu na ne­kret­ni­nu za traj­no sta­no­va­nje, dak­le is­ti ili sli­čan kao i do sa­da. Dru­ga i sva­ka idu­ća ne­kret­ni­na ko­je ni­su stal­no nas­ta­nje­ne, ako u nji­ma ile­gal­no ži­ve pod­sta­na­ri, opo­re­zi­vat će se kao da su ku­će za od­mor i to je jed­no od po­dru­čja gdje se mo­gu oče­ki­va­ti ve­ća da­va­nja. Ve­ći bi se porez pla­ćao i za ne­iz­gra­đe­no gra­đe­vin­sko zem­lji­šte za ko­je je iz­da­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la. Osim udru­ge Li­pa ko­ja je sku­pi­la vi­še od sto ti­su­ća pot­pi­sa pro­tiv po­re­za, no­vi val os­po­ra­va­nja po­re­za po­tak­nuo je i gra­do­na­čel­nik Pri­mo­šte­na Sti­pe Pe­tri­na ko­ji je ka­zao da će po­zva­ti gra­đa­ne na re­fe­ren­dum.

Na­pla­ta obvez­na – svug­dje

Za raz­li­ku od sta­rih pro­pi­sa ko­ji su omo­gu­ći­li op­ći­na­ma da ne na­pla­ću­ju ko­mu­nal­nu nak­na­du na svom po­dru­čju, no­vi za­kon o lo­kal­nim po­re­zi­ma, iz­gla­san pred kraj 2016., ne do­pu­šta tak­vu mo­guć­nost. Porez na ne­kret­ni­ne mo­rat će uves­ti i na­pla­ći­va­ti sve lo­kal­ne je­di­ni­ce, a to bi mo­gao bi­ti po­se­ban pro­blem u na­pu­šte­nim se­li­ma u unu­traš­njos­ti zem­lje. Is­to ta­ko porez na ne­kret­ni­ne tre­bao bi se pla­ća­ti i na na­pu­šte­ne ili ne­uvjet­ne ne­kret­ni­ne pa je i to vje­ro­jat­no raz­log što op­ći­ne i gra­do­vi po­zi­va­ju gra­đa­ne da im dos­ta­ve po­dat­ke o vlas­niš­tvu.

Porez će bi­ti is­ti iz­no­su komunalne nak­na­de za ku­će i sta­no­ve gra­đe­ne od 1971. do 1987. go­di­ne Po­rez­ni­ci pri­pre­ma­ju i si­mu­la­ci­je ko­ji­ma že­le uvje­ri­ti gra­đa­ne da je strah od po­re­za su­vi­šan

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja pri­pre­ma od­go­vo­re na mo­re pi­ta­nja o no­vom po­re­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.