Da­ni­elu se u Tur­skoj iz­gu­bio sva­ki trag

Nes­tao na lje­to­va­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ha­ssan Ha­idar Di­ab ZA­GREB ha­ssan.ha­idar-di­ab@ve­cer­nji.net

U Tur­sku je 38-go­diš­njak iz Za­gre­ba ot­pu­to­vao 25. sr­p­nja. S ro­di­te­lji­ma i ses­trom bio se do­go­vo­rio da će se ču­ti sva­ki dan... Tur­ska po­li­ci­ja in­ten­ziv­no tra­ga za hr­vat­skim dr­žav­lja­ni­nom Da­ni­elom Al-Mah­mu­di­jem ko­jem se u tur­skom tu­ris­tič­kom gra­du Mar­ma­ri­su – iz ko­jeg se po­s­ljed­nji put ja­vio – iz­gu­bio sva­ki trag. Nit­ko ne zna što se s njim do­go­di­lo. Na­ime, ka­ko doz­na­je­mo od nje­go­vih pri­ja­te­lja ko­ji su ja­ko za­bri­nu­ti i bo­je se naj­go­reg sce­na­ri­ja, Da­ni­el je još 25. sr­p­nja iz Za­gre­ba ot­pu­to­vao u Tur­sku gdje je tre­bao pro­ves­ti go­diš­nji od­mor. Ka­ko je pla­ni­rao, na­kon ne­ko­li­ko da­na bo­rav­ka u Is­tan­bu­lu, os­ta­tak go­diš­njeg htio je pro­ves­ti u poz­na­tom tur­skom lje­to­va­li­štu u gra­du Mar­ma­ri­su.

Mo­bi­tel mu je is­klju­čen

Au­to­bu­som je kre­nuo u taj grad ko­ji je 800 ki­lo­me­ta­ra uda­ljen od Is­tan­bu­la ka­ko bi uži­vao u po­gle­du na Sre­do­zem­no mo­re. Ka­ko su nam ka­za­li nje­go­vi pri­ja­te­lji ko­ji su že­lje­li os­ta­ti ano­nim­ni, u Mar­ma­ris je sti­gao ka­ko je i pla­ni­rao te je dvi­je no­ći od­sjeo u ho­te­lu u sa­mom cen­tru Mar­ma­ri­sa i jed­nu noć u dža­mi­ji. Pri­ja­te­lji­ma je ka­zao ka­ko stvar­no uži­va. I s obi­te­lji i s pri­ja­te­lji­ma bio je sva­kod­nev­no u kon­tak­tu. Po­s­ljed­nji put svi­ma se ja­vio 2. ko­lo­vo­za uju­tro obe­ćav­ši da će ih na­ve­čer opet na­zva­ti s ob­zi­rom na to da se s ro­di­te­lji­ma i sa ses­trom do­go­vo­rio da će se ču­ti sva­ki dan. Me­đu­tim, Da­ni­el se na­kon to­ga vi­še ni­je ja­vio te mu se iz­gu­bio sva­ki trag. Mo­bi­tel mu je is­klju­čen. Pri­ja­te­lji ko­ji su bi­li s njim i os­ta­li u Is­tan­bu­lu, na­kon što ga ni­su us­pje­li kon­tak­ti­ra­ti ni do­ći do bilo kak­vih in­for­ma­ci­ja o to­me za­što im se ne jav­lja, na druš­tve­nim su mre­ža­ma, na tur­skom i na hr­vat­skom je­zi­ku, obja­vi­li oba­vi­jest o nje­go­vu nes­tan­ku tra­že­ći po­moć i bilo kak­vu in­for­ma­ci­ju o to­me gdje bi se mo­gao na­la­zi­ti. O nes­tan­ku 38-go­diš­njeg Da­ni­ela Al-Mah­mu­di­ja, osim tur­ske po­li­ci­je ko­ja je od­mah po­kre­nu­la op­sež­nu is­tra­gu i po­tra­gu za njim, oba­vi­je­šte­ne su sve po­li­cij­ske pos­ta­je u Tur­skoj kao i gra­nič­na po­li­ci­ja. Is­to ta­ko, oba­vi­je­šte­no je i ve­le­pos­lans­tvo Hr­vat­ske u An­ka­ri te hr­vat­ski kon­zu­lat u Is­tan­bu­lu, ko­ji su u stal­nom kon­tak­tu s mi­nis­tar­stvom unu­tar­njih pos­lo­va Tur­ske. Na naš upit ima li bilo kak­vih in­for­ma­ci­ja o nes­ta­lom hr­vat­skom dr­žav­lja­ni­nu Da­ni­elu Al-Mah­mu­di­ju, iz po­li­ci­je u gra­du Mar­ma­ri­su od­go­vo­ri­li su nam ka­ko se in­ten­ziv­no ra­di na slu­ča­ju, ali da ga ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti u me­di­ji­ma ka­ko ne bi ugro­zi­li ope­ra­ci­ju po­tra­ge te su nas upu­ti­li na mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va Tur­ske. On­dje su nam rek­li sa­mo da će u slu­ča­ju bilo kak­vih saz­na­nja hr­vat­sko ve­le­pos­lans­tvo u An­ka­ri bi­ti pra­vo­vre­me­no oba­vi­je­šte­no i ni­su že­lje­li ni­šta ko­men­ti­ra­ti.

Grad tu­riz­ma i kri­mi­na­la

Grad Mar­ma­ris, u ko­jem je nes­tao hr­vat­ski dr­žav­lja­nin, luč­ki je grad i poz­na­ta tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja na me­di­te­ran­skoj oba­li. Na­la­zi se u pro­vin­ci­ji Mu­gla na ju­go­za­pa­du zem­lje, na tur­skoj ri­vi­je­ri. Mar­ma­ris je atrak­tiv­na tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, a 2014. go­di­ne po­sje­ti­lo ga je vi­še od 1,65 mi­li­ju­na tu­ris­ta. Oko 700 ti­su­ća gos­ti­ju bi­li su Bri­tan­ci, 200 ti­su­ća je bilo Ru­sa, a vi­še od 30 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja doš­lo je iz arap­skih ze­ma­lja. Ia­ko je top tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja Tur­ske, grad Mar­ma­ris poz­nat je i po raz­nim kri­mi­nal­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ko­li­ko su te kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ja­ke u tom gra­du, do­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da se u nje­mu na­la­zi i naj­ja­či odjel za bor­bu pro­tiv kri­jum­ča­re­nja i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la, a u taj je grad bio pre­mje­šten i sam tur­ski pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­doğan s obi­te­lji u no­ći po­ku­ša­ja dr­žav­nog uda­ra.

Poz­na­ta tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, luč­ki grad Mar­ma­ris na ju­go­za­pa­du Tur­ske, na me­di­te­ran­skoj oba­li, u pro­vin­ci­ji Mu­gla

Da­ni­el AlMah­mu­di ne­ko­li­ko da­na bo­ra­vio je u Is­tan­bu­lu pa ot­pu­to­vao u Mar­ma­ris gdje je od­sjeo dvi­je no­ći u ho­te­lu, a jed­nu u dža­mi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.