OPORAVAK UZ JUHE, SOKOVE I SMOOTHIEJE

ČIŠĆENJE TI­JE­LA UZ ALKALNU PREHRANU

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pri­pre­mi­la: Snje­ža­na Čr­nje­vić

Ka­da sa­mi pri­pre­ma­te, osim što sa­mi kom­bi­ni­ra­te sas­tav, uvi­jek uzi­ma­te svje­že pa ta­ko ču­va­te hra­nji­ve tva­ri i vi­ta­mi­ne Ne­ke vr­ste vo­ća ko­je su na­iz­gled ki­se­le – li­me­ta, li­mun, grejp – za­pra­vo al­ka­li­zi­ra­ju ti­je­lo. Že­li­te li po­jes­ti ne­što ki­se­lo, naj­bo­lje je da to uči­ni­te uju­tro. Je­de­te li si­ro­vu hra­nu na­ve­čer, fer­men­ti­rat će u že­lu­cu jer ti­je­lo jed­nos­tav­no ne­će ima­ti do­volj­no vre­me­na da je pro­ba­vi. Jer, ne spa­va­te sa­mo vi, spa­va i va­še ti­je­lo. Za­to si­ro­vu hra­nu tre­ba jes­ti ra­ni­je, da ti­je­lo ima do­volj­no vre­me­na da is­ko­ris­ti hra­nji­ve tva­ri.

Čišćenje od otro­va

Ovo su sa­mo ne­ki od sa­vje­ta iz knji­ge dr. Step­ha­na Do­me­ni­ga “Al­kal­ni so­ko­vi & smo­ot­hi­eji”, iz­iš­le na­kon us­pje­ha ko­ji je pos­ti­gla knji­ga “Al­kal­na pre­hra­na”. – Mo­gli bis­te za­klju­či­ti da ne­će­te jes­ti ono­li­ko ko­li­ko ste do­sad je­li bu­de­te li se pri­dr­ža­va­li ovog pla­na pre­hra­ne. To je toč­no i nužno jer go­to­vo svi je­de­mo pre­vi­še, a ono što će­te pi­ti ti­je­kom ku­re čiš­će­nja vr­lo je hra­nji­vo. Uz to, smo­ot­hie, sok ju­ha i vo­da hi­dra­ti­zi­ra­ju or­ga­ni­zam i ta­ko mu po­ma­žu da se očis­ti od otro­va – is­ti­če dr. Do­me­nig. Čišćenje ko­je pre­po­ru­ču­je za­miš­lje­no je kao oporavak or­ga­niz­ma, a s nu­tri­tiv­no iz­ba­lan­si­ra­nim so­ko­vi­ma, smo­ot­hi­eji­ma i ju­ha­ma po­mo­ći će­te or­ga­niz­mu da se opo­ra­vi od ne­dos­tat­ka vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la i vla­ka­na. Upra­vo je sed­mod­nev­no čišćenje brz na­čin da ih uvr­sti­te u prehranu, za što će vam ti­je­lo bi­ti za­hval­no. So­ko­vi i juhe ko­je sa­mi pri­pre­mi­te bo­lji su od onih iz tr­go­vi­ne. Uz to što mo­že­te sa­mi pa­zi­ti i odre­di­ti nji­hov sas­tav, svje­ži su pa su u nji­ma i hra­nji­ve tva­ri i vi­ta­mi­ni sa­ču­va­ni.

Ne za­bo­ra­vi­te šet­nju

Od če­ga na­pra­vi­ti sok kad je bo­lje pri­pre­mi­ti smo­ot­hie, a ka­da pi­ti juhe ili čaj? Ka­ko se pri­pre­mi­ti i što vam tre­ba, od­go­vo­re na sva ova pi­ta­nja na­ći će­te u knji­zi dr. Do­me­ni­ga ko­ju je iz­da­la Škol­ska knji­ga. A kao po­ti­caj da kre­ne­te, mo­žda će vam bi­ti do­volj­no objaš­nje­nje auto­ra knji­ge. – Osjećat će­te se mno­go bo­lje, a i iz­gle­dat će­te mno­go bo­lje. Oči će vam bi­ti bis­tre i sjaj­ne. Ko­ža će vam blis­ta­ti, a pro­bav­ni sus­tav ra­di­ti kao ni­kad pri­je. Do­ži­vjet će­te ne­ke ne­vje­ro­jat­ne oku­se i mi­ri­se i uži­va­ti u raz­no­vr­s­nim re­cep­ti­ma. E da, uz to će­te vje­ro­jat­no ma­lo smr­ša­vje­ti – ka­že dr. Do­me­nig. No, ka­ko je pre­hra­na tek po­la priče, usre­do­to­či­te li se sa­mo na nju, že­lje­na pro­mje­na ipak će iz­os­ta­ti. Po­seb­no ako ste ci­je­le da­ne u le­že­ćem ili sje­de­ćem po­lo­ža­ju. Za­to ne za­bo­ra­vi­te na tje­lo­vjež­bu. Ne mo­ra­te di­za­ti ute­ge, za do­bru pro­ba­vu do­volj­na je i šet­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.