To­lu­šić po­zvao mi­nis­tre iz regije na sas­ta­nak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja ZA­GREB

BiH, Sr­bi­ja, CG i Ma­ke­do­ni­ja ne pri­hva­ća­ju kon­tro­lu ve­ćeg bro­ja vr­sta po­vr­ća i vo­ća te ul­ti­ma­tiv­no tra­že da tu mjeru Hrvatska hit­no uki­ne BiH, Sr­bi­ja, Cr­na Go­ra i Ma­ke­do­ni­ja slož­ne su da je po­ve­ća­nje pris­toj­bi za nad­zor nad kva­li­te­tom uve­ze­nog vo­ća i po­vr­ća iz nji­ho­vih ze­ma­lja u Hr­vat­sku dis­kri­mi­na­tor­na mje­ra Hr­vat­ske, a mi­nis­tri tr­go­vi­ne iz tih ze­ma­lja su na sas­tan­ku u Sa­ra­je­vu u po­ne­dje­ljak da­li i ul­ti­ma­tum na­šoj zem­lji da do kra­ja ovog tjed­na uki­ne tu od­lu­ku jer će u su­prot­no­me oni uves­ti slič­ne pro­tu­mje­re te su po­zva­li hr­vat­skog mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de To­mis­la­va To­lu­ši­ća da se oda­zo­ve sas­tan­ku naj­kas­ni­je do kra­ja ovo­ga tjed­na. Mi­nis­tar To­lu­šić čuo se je na­kon sastanka s ko­le­ga­ma iz te četiri zem­lje te ih po­zvao na sas­ta­nak u Hr­vat­sku slje­de­ći tje­dan. U To­lu­ši­će­vom mi­nis­tar­stvu pod­sje­ća­ju da je Pra­vil­ni­ku o in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li us­kla­đe­nos­ti vo­ća i po­vr­ća s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma cilj is­klju­či­vo bolja za­šti­ta po­tro­ša­ča. – Taj se pra­vil­nik od­no­si na sve tre­će zem­lje te ni­je usvo­jen ra­di dis­kri­mi­na­ci­je ro­ba po­dri­je­tlom iz na­ma su­sjed­nih dr­ža­va – pri­op­će­no je iz Mi­nis­tar­stva. U do­ne­se­nom Pra­vil­ni­ku iz sr­p­nja po­ve­ća­na je i nak­na­da za in­s­pek­cij­ski nad­zor s 90 na 2000, što su­sjed­ne zem­lje ta­ko­đer za­mje­ra­ju te sma­tra­ju da bi ci­je­na nad­zo­ra tre­ba­la od­go­va­ra­ti stvar­nim tro­ško­vi­ma i bi­ti us­kla­đe­na s pro­sječ­nom ci­je­nom va­že­ćom u EU. Pri­mje­ri­ce, ta je ci­je­na za nje­mač­ko tr­ži­šte oko 1500 ku­na. Zbog “ca­rin­skog ra­ta” tro­je zas­tup­ni­ka SDP-a Do­ma­goj Haj­du­ko­vić, Sa­ša Đu­jić i Jo­ško Kli­so­vić za­tra­ži­li su ju­čer sa­zi­va­nje hit­ne sa­bor­ske sjed­ni­ce Od­bo­ra za gos­po­dar­stvo. Ako pred­sjed­nik Od­bo­ra Da­rin­ko Ko­sor ne sa­zo­ve sjed­ni­cu u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku, u SDP-u ka­žu da će po­če­ti pri­kup­lja­ti pot­pi­se za nje­no sa­zi­va­nje, ko­je mo­že za­tra­ži­ti tre­ći­na čla­no­va Od­bo­ra. Pred­sjed­nik Hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re Ma­to Br­lo­šić po­no­vio nam je da po­dr­ža­va­ju od­lu­ku ko­ju je To­lu­šić donio jer se ta­ko šti­ti do­ma­ća proizvodnja i do­ma­ći po­tro­šač. Pod­sje­ća da je Hrvatska, dok ni­je bi­la čla­ni­ca EU, proš­la is­te po­ja­ča­ne kon­tro­le od ze­ma­lja čla­ni­ca EU, zbog če­ga su mno­gi do­ma­ći pro­izvo­đa­či pres­ta­li iz­vo­zi­ti, a ta­kav slu­čaj bio je i s iz­voz­ni­ci­ma mli­je­ka. Mi­nis­tri iz regije na­kon sastanka u Sa­ra­je­vu po­ru­či­li su da je ri­ječ o ne­do­pu­šte­nom ne­ca­rin­skom na­me­tu ko­ji do­vo­di do po­skup­lje­nja uvoz­nog vo­ća i po­vr­ća i cje­nov­ne ne­kon­ku­rent­nos­ti na hr­vat­skom tr­ži­štu.

Mi­nis­tar To­lu­šić Mje­ra je do­ne­se­na za­to da se osi­gu­ra po­što­va­nje od­go­va­ra­ju­ćih stan­dar­da kva­li­te­te hra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.