I SAD PLAĆAMO POREZE, ALI NI KOMUNALNE NAK­NA­DE NI­SU PRAVEDNE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Porez na ne­kret­ni­ne je­dan je od naj­zah­tjev­ni­jih po­rez­nih obli­ka jer po­dra­zu­mi­je­va sre­đe­ne vlas­nič­ke knji­ge, do­bru po­rez­nu ad­mi­nis­tra­ci­ju i stal­no ažu­ri­ra­nje pos­to­je­ćih po­da­ta­ka. Iz­me­đu dva po­pi­sa stanovništva u Hr­vat­skoj je, na pri­mjer, sa­gra­đe­no oko dvjes­to ti­su­ća no­vih ku­ća i vi­ken­di­ca, a i bez njih s 2,2 mi­li­ju­na stam­be­nih obje­ka­ta pred­nja­či­mo sa pri­vat­nim stam­be­nim fon­dom u Eu­ro­pi. Na­ši lju­di vole bi­ti svoj na svo­me, če­mu je po­go­do­va­la tra­di­ci­ja, ali i či­nje­ni­ca da su u ne­si­gur­nim vre­me­ni­ma ne­kret­ni­ne bi­le naj­si­gur­ni­ji oblik šted­nje. Financijska kri­za iz 2008. po­ka­za­la je da to i ni­je ta­ko, ne­kret­ni­ne mo­gu bi­ti i ve­lik te­ret, po­seb­no ako su pre­pla­će­ne, kup­lje­ne sku­pim kre­di­ti­ma ili ne mo­gu do­ni­je­ti ni­ka­kav ka­pi­tal. Ot­ka­ko smo uš­li u EU, ne­pos­to­ja­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne je­dan je od stal­nih pri­go­vo­ra EK ia­ko taj pri­go­vor ne sto­ji jer smo ci­je­lo vri­je­me pla­ća­li ko­mu­nal­nu nak­na­du ko­ja je za­pra­vo dru­go ime za porez. Za­što im taj pri­go­vor ne iz­mak­nu­ti iz ru­ku i stva­ri

Ko­mu­nal­na nak­na­da je is­ta i za ru­šev­ne ku­će i za no­ve vi­le, i tu tre­ba uves­ti re­da!

na­zva­ti pra­vim ime­nom? Ova­ko ka­ko je za­miš­lje­no, pre­tva­ra­nje komunalne nak­na­de u porez na ne­kret­ni­ne ne mo­ra bi­ti lo­še rje­še­nje, ali jav­nost sva­ka­ko mo­ra bi­ti uklju­če­na u sve fa­ze opo­re­zi­va­nja. Kod nas se jav­ni no­vac pre­li­je­vao u pri­vat­ne dže­po­ve na sve stra­ne, o če­mu pos­to­ji niz do­vr­še­nih i ne­do­vr­še­nih sud­skih pos­tu­pa­ka, pa lju­di s pra­vom pu­šu i na hlad­no. Pri­mjer odus­ta­ja­nja od uvo­đe­nja gra­đe­vin­ske ren­te naj­bo­lje go­vo­ri da se po­te­zi vlas­ti mo­gu ko­ri­gi­ra­ti jav­nom kri­ti­kom. No, kad je o ne­kret­ni­na­ma ri­ječ, on­da sva­ka­ko tre­ba re­ći da ih već odav­no opo­re­zu­je­mo, pa ne­ka se on­da to ta­ko i ka­že. Sva­ki je porez te­ret na gra­đa­ne, po­seb­no ako su bez pos­la, ne ra­de, ima­ju ma­la pri­ma­nja i kr­pa­ju kraj s kra­jem. No, ni­su ni svi po­re­zi jed­na­ko pra­ved­ni. Hrvatska, na pri­mjer, iz­nad­pro­sječ­no opo­re­zu­je i po­troš­nju i rad, dok ‘ka­pi­tal­ci’ ne­ka­ko na­đu na­či­na da se mak­nu u stra­nu. Po iner­ci­ji, ko­mu­nal­na nak­na­da de­set­lje­ći­ma je bi­la is­ta i za ru­šev­ne ku­će i za no­ve vi­le, pa ne­ma razloga da se i na tom po­dru­čju ne na­pra­vi ma­lo

kri­te­ri­ji!• re­da i uve­du pra­ved­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.