Ot­pi­si lo­ših kre­di­ta ni­su za­ži­vje­li jer ih je dr­ža­va za­ko­či­la ni­zom pra­vi­la

Ma­nje od pet mje­se­ci pre­os­ta­lo za pro­vo­đe­nje po­rez­no priz­na­tih ot­pi­sa – dr­ža­va ih ne­po­treb­no ogra­ni­či­la, a ni ban­ke ko­je se na to ža­le ne hr­le opra­šta­ti du­go­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Ban­ke se ža­le i na for­mal­nu ba­ri­je­ru – ne mo­gu ot­pi­sa­ti duž­ni­ku ko­ji ne da pi­sa­nu su­glas­nost. A to se do­ga­đa zbog stra­ha od opo­re­zi­va­nja Kad je gu­ver­ner Bo­ris Vuj­čić kra­jem 2016. naj­a­vio lak­še ot­pi­se lo­ših kre­di­ta i pri­je is­crp­lji­va­nja svih me­ha­ni­za­ma na­pla­te, od ovr­ha i sud­skih pos­tu­pa­ka do ban­kro­ta, u 2017. su se oče­ki­va­li, ako ne ma­sov­ni ot­pi­si, a ono ba­rem opip­lji­vi­ji efek­ti mje­re uve­de­ne iz­mje­nom Za­ko­na o po­re­zu na do­bit. Dr­ža­va je bankama za tak­ve ot­pi­se za­jam­či­la os­lo­bo­đe­nje od po­re­za na do­bit, a duž­ni­ci bi lak­še ser­vi­si­ra­li pre­os­ta­li dug. Dje­lo­va­lo je kao ‘win-win’ si­tu­aci­ja. Se­dam mje­se­ci kas­ni­je evi­dent­no je da mje­ra ni­je za­ži­vje­la, što i ne ču­di jer je, či­ni se, i do­ne­se­na s fi­gom u dže­pu.

Za­šti­ta pro­ra­čun­skih pri­ho­da

Dr­ža­va je pri­lič­no res­trik­tiv­no ogra­ni­či­la mo­gu­ći vo­lu­men ot­pi­sa, ali ni ban­ke, s dru­ge stra­ne, ni­su baš lu­de za opros­tom du­ga. Mo­guć­nost po­rez­no priz­na­tog ot­pi­sa ogra­ni­če­na je na ra­zi­nu re­zer­va­ci­ja s kra­ja 2015. i dug ko­ji ni­je obu­hva­ćen ta­ko­zva­nim “is­prav­kom vri­jed­nos­ti” do tog da­tu­ma ne mo­že se ot­pi­sa­ti, što ban­ke apos­tro­fi­ra­ju kao glav­nu pre­pre­ku ma­sov­ni­jim opra­šta­nji­ma. Ža­le se i na for­mal­nu ba­ri­je­ru: ne mo­gu ot­pi­sa­ti duž­ni­ku ko­ji za to ne da pi­sa­nu su­glas­nost. A i to se do­ga­đa, zbog stra­ha od opo­re­zi­va­nja jer se opro­šte­ni dug mo­že tre­ti­ra­ti kao pri­hod, ali i zbog ne­su­rad­nje iz­me­đu duž­ni­ka i ja­ma­ca ili pre­se­lje­nja u ino­zem­s­tvo. Ukrat­ko, u bankama tvr­de: za neo­t­pi­si­va­nje su kri­vi – pro­pi­si. – Ban­ke već du­lje vri­je­me pred­la­žu nad­lež­nim ti­je­li­ma po­jed­nos­tav­lje­nje pro­pi­sa ko­ji re­gu­li­ra­ju ot­pi­se po­tra­ži­va­nja pre­ma prav­nim i fi­zič­kim oso­ba­ma. Cilj je i da se pri­mje­nju­ju auto­mat­ski i za du­lje vre­men­sko raz­dob­lje ka­ko bi se što već broj, a ti­me i iz­nos po­tra­ži­va­nja ko­ja od­lu­če ot­pi­sa­ti, za­is­ta i do­go­dio. Za sa­da su pro­pi­si tak­vi da to one­mo­gu­ća­va­ju – po­ža­li­li su se u Hr­vat­skoj udru­zi ba­na­ka. U Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja objaš­nja­va­ju da je dio lo­ših kre­di­ta do 2015. ko­ji ni­je obu­hva­ćen mje­rom, već tre­ti­ran kao po­rez­no priz­na­ti ra­shod jer su za njih iz­dvo­je­ne re­zer­va­ci­je. Sad sa­mo ut­vr­đu­ju nje­gov ko­nač­ni sta­tus ko­ji ne uma­nju­je os­no­vi­cu po­re­za za do­bit u 2017. – Cilj je odred­be po­tak­nu­ti kre­dit­ne ins­ti­tu­ci­je na ot­pi­se za već ut­vr­đe­na te­ško na­pla­ti­va i ne­na­pla­ti­va po­tra­ži­va­nja, no ona ne na­la­že obve­zu pro­vo­đe­nja ot­pi­sa ti­je­kom 2017. – pre­ba­cu­ju “lop­ti­cu” na ban­ke u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja i do­da­ju da se kod po­du­ze­ća ot­pi­sa­ni iz­no­si uis­ti­nu tre­ti­ra­ju kao pri­ho­di i pod­li­je­žu opo­re­zi­va­nju, dok to kod gra­đa­na ni­je slu­čaj. Za­nim­lji­vo je da je Po­rez­na upra­va u ko­res­pon­den­ci­ji s bankama kao ar­gu­ment spo­me­nu­la i oču­va­nje pro­ra­čun­skih pri­ho­da jer bi se ot­pi­si ko­ji su već is­ka­za­ni u ra­ni­jim re­zer­va­ci­ja­ma na njih odra­zi­li, ta­ko da mjeru ne­ma­ju na­mje­ru mi­je­nja­ti, kao ni re­gu­la­ti­vu ko­ja se od­no­si na pi­sa­nu su­glas­nost duž­ni­ka, i to zbog za­šti­te duž­ni­ka.

Pro­pi­si res­trik­tiv­ni­ji od naj­a­va

U Er­ste ban­ci ot­kri­va­ju da se od ukup­nih ot­pi­sa na ovu mjeru kod njih od­no­si oko 30%. Sma­tra­ju da pu­ni po­ten­ci­jal mje­re ni­je do­seg­nut, a slič­na su sta­va i u RBA. Split­ska je ban­ka uop­će ni­je pri­mje­nji­va­la, i to zbog ne­do­re­če­nos­ti za­ko­na. Vi­ce­gu­ver­ner HNB-a Da­mir Odak is­ti­če ka­ko ne pri­mje­ću­ju in­te­res ba­na­ka ka­kav su oče­ki­va­li da is­ko­ris­te ovak­vu mo­guć­nost ot­pi­sa, ali da i ina­če ban­ke ne­ra­do ot­pi­su­ju po­tra­ži­va­nja. – Pr­vo, ovi pro­pi­si su res­trik­tiv­ni­ji ne­go što su bi­li naj­av­lje­ni jer je ogra­ni­če­na mo­guć­nost ot­pi­sa na ra­zi­nu re­zer­va­ci­ja ot­pri­je dvi­je go­di­ne i osam mje­se­ci, što je, sma­tram, ne­po­treb­no res­trik­tiv­no. Dru­gi je pro­blem što je, vr­lo vje­ro­jat­no, pro­pis do­šao ma­lo pre­kas­no: oni kli­jen­ti ko­ji­ma je ima­lo smis­la ot­pi­si­va­ti jer bi ti­me pos­ta­li po­no­vo poslovno spo­sob­ni ili su proš­li kroz ne­ka­kav pred­ste­čaj, ili ne­ki dru­gi pro­ces, ili su se u ko­nač­ni­ci sa­mi iz­vuk­li. Jed­nos­tav­no, či­ni se da ban­ke vi­še ne vi­de po­tre­be za tim – ka­že Odak ko­ji pri­mar­no go­vo­ri o tvrt­ka­ma jer je kod gra­đa­na ra­zi­na ne­pri­ho­du­ju­ćih kre­di­ta go­to­vo uvi­jek bi­la ni­ža od 10%, što HNB ne sma­tra sis­tem­skim ri­zi­kom. Go­vo­re­ći o raz­lo­zi­ma ogra­ni­ča­va­nja mje­re od Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, is­ti­če da se mo­že ra­di­ti i o to­me da se po­rez­ni­ci plaše zlo­upo­tre­ba kak­ve su pri­je pos­to­ja­le. – Ovaj je pro­pis i uve­den jer su ne­ki lju­di da­va­li jed­ni dru­gi­ma kre­di­te, čak su i ne­ke ban­ke u to­me su­dje­lo­va­le – po­koj­ne, sre­ćom – i pos­li­je to­ga ih ot­pi­si­va­le. Umjes­to da pla­ća­ju svoje obve­ze, rje­ša­va­li bi ih na po­rez­no vr­lo efi­ka­san na­čin – ka­že vi­ce­gu­ver­ner. – Ge­ne­ral­no je dr­ža­va pri­hva­ti­la naš pri­jed­log, ali su sta­vi­li

Pri­je lis­to­pa­da ne­će se zna­ti ko­li­ko je ot­pi­sa po­ve­za­no s Agro­ko­rom, a ko­li­ko je re­zul­tat mje­re

ogra­ni­če­nja ko­ja ni­su po­mo­gla efi­kas­nos­ti mje­re. Ne dje­lu­ju mi nuž­na, ali oni vje­ru­ju da je­su. A ka­ko o fi­skal­nom di­je­lu zna­ju vi­še ne­go mi, vje­ru­jem im – su­mi­rao je Odak. Mje­ra je jed­no­krat­na, pri­mje­nju­je se sa­mo u 2017., za re­ali­za­ci­ju joj je pre­os­ta­lo ma­nje od pet mje­se­ci. Po­sve je jas­no da joj je do­seg go­to­vo za­ne­ma­riv, a ko­li­ki je uop­će, ne­će bi­ti mo­gu­će pro­ci­je­ni­ti pri­je lis­to­pa­da, kad će se zna­ti ko­li­ki je dio ot­pi­sa ban­kar­skih kre­di­ta po­ve­zan s Agro­ko­rom.

Gu­ver­ner HNB-a 2016. naj­a­vio je lak­še ot­pi­se lo­ših kre­di­ta i pri­je is­crp­lji­va­nja svih me­ha­ni­za­ma na­pla­te, od ovr­ha i sud­skih pos­tu­pa­ka do ban­kro­ta - u 2017. su se oče­ki­va­li, ako ne ma­sov­ni ot­pi­si on­da, opip­lji­vi efek­ti ove mje­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.