Za­kon di­ra je­di­no u što su Hr­va­ti ula­ga­li

Ha­med Ban­go­ura: Za­što mis­lim da je uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne po­gre­šan po­tez Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Nig­dje ni­su pri­ka­za­ne ra­ču­ni­ce iz ko­jih bi se mo­glo za­klju­či­ti ko­li­ki će bi­ti kon­kret­ni iz­no­si ko­je bi gra­đa­ni tre­ba­li pla­ća­ti U tre­nut­ku ka­da bi sva­ka Vla­da ko­ja zna što ra­di, kre­nu­la u hit­nu pro­ved­bu kon­kret­nih, a ne koz­me­tič­kih pro­mje­na, kao što su re­for­ma pra­vo­su­đa, re­for­ma jav­ne upra­ve, re­for­ma tr­ži­šta ra­da ko­or­di­ni­ra­na s obra­zov­nom re­for­mom, te po­rez­nom re­for­mom s ci­ljem ja­ča­nja po­du­zet­niš­tva, ko­jom bi se sma­nji­la po­rez­na da­va­nja i na­me­ti, na­ša Vla­da nastavlja s je­di­nom po­li­ti­kom ko­ja je na­ša kons­tan­ta, po­li­ti­kom po­rez­nih pre­si­ja. Što se kri­je iza to­ga? Sve na­še Vla­de do­no­se niz po­greš­nih od­lu­ka ko­je ima­ju da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce na gos­po­dar­stvo, po­seb­no ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke ko­ji tre­ba­ju bi­ti stup opo­rav­ka. Sve se to ra­di odr­ža­va­nja eko­nom­skog mo­de­la te­me­lje­nog na ide­olo­gi­ji or­tač­kog (ro­đač­kog) ili Crony ka­pi­ta­liz­ma. Nji­ho­ve po­li­ti­ke u bi­ti su is­te, a cilj im je na­mi­ri­ti dr­žav­ni apa­rat i zadržati pos­to­je­će sta­nje. Ta­ko u obraz­lo­že­nju ovo­ga za­ko­na sto­ji to da je je­dan od dva ci­lja po­rez­ne re­for­me: po­ve­ća­nje odr­ži­vos­ti du­ga op­će dr­ža­ve. Ovaj za­kon za­pra­vo je sa­mo iz­mje­na za­ko­na ko­ji je do­ni­je­la Vla­da SDP-a. Vla­da HDZ-a sa­mo uvo­di do­dat­ne me­ha­niz­me na te­me­lju ko­jih će gra­đa­ne još vi­še uda­ri­ti po dže­pu pod mo­tom „po­rez­ne re­for­me“i uvo­đe­nja re­da u ne­kret­ni­ne.

Bit će no­vih blo­ka­da ra­ču­na

Bez jas­nih ma­kro i mi­kro­eko­nom­skih mo­de­la ute­me­lje­nih na eko­no­me­trij­skim iz­ra­ču­ni­ma taj je porez u Sa­bo­ru ipak pro­šao bez pro­ble­ma. Jav­na ras­pra­va o po­re­zu na ne­kret­ni­ne ni­je ni­ti za­po­če­la, a on nas­tu­pa već 1. si­ječ­nja 2018. Taj za­kon ima te­ži­nu, jer za­pra­vo di­ra u je­di­no u što su Hr­va­ti ula­ga­li. Pot­pu­no se ig­no­ri­ra po­vi­jes­na či­nje­ni­ca da gra­đa­ni RH ni­su šte­dje­li u di­oni­ca­ma, obvez­ni­ca­ma ili dru­gim ins­tru­men­ti­ma šted­nje, ne­go da svo­ju «šted­nju» te­me­lje na vlas­ti­tim ne­kret­ni­na­ma. Do­dat­ni bi porez mo­gao sa­mo stvo­ri­ti no­ve blo­ka­de ra­ču­na. I sa­da Vla­da, umjes­to da po­nu­di kon­kret­no rje­še­nje za blo­ki­ra­ne či­ji je dug oko 42 ml­rd. ku­na, po­nov­no po­se­že za po­re­zom ko­ji će ovu ago­ni­ju još vi­še pro­du­bi­ti. Gra­đa­ni su umor­ni od no­vih da­va­nja dr­ža­vi i po­zi­va­nja na re­for­me od ko­jih ne vi­de re­zul­ta­te. Ni­su iz­ra­đe­ni ni naj­o­bič­ni­ji kal­ku­la­to­ri, ali bit­no je da pos­to­ji ne­ko­li­ko do­dat­nih stav­ki u al­go­rit­mi­ma ko­ji­ma se da­je mo­guć­nost lo­kal­nim upra­va­ma da is­ti­ma ma­ni­pu­li­ra­ju. Nig­dje ni­su pri­ka­za­ne ra­ču­ni­ce iz ko­jih bi se ne­dvoj­be­no mo­glo za­klju­či­ti ko­li­ki će bi­ti kon­kret­ni iz­no­si ko­je bi gra­đa­ni tre­ba­li pla­ća­ti. U ob­zir ni­je uze­to ni ne­ri­je­še­no sta­nje zem­ljiš­nih knji­ga i ka­tas­tra. Ka­ko će se pro­cje­nji­va­ti vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­na? Što s inves­ti­to­ri­ma ko­ji su svo­ja ula­ga­nja te­me­lji­li na du­go­roč­nim pro­jek­ci­ja­ma ko­je ni­su uklju­či­va­le ovaj porez? Ka­ko će se tre­ti­ra­ti ne­kret­ni­ne ko­je ban­ke i vjer­ske or­ga­ni­za­ci­je ima­ju u svo­jim por­t­fe­lji­ma? Osob­no vje­ru­jem u slo­bod­no tr­ži­šte sa so­ci­jal­nim učin­ci­ma, a ovo to za­si­gur­no ni­je. Tim se za­ko­nom pro­pi­su­je de će „Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja u ro­ku od dvi­je go­di­ne od da­na stu­pa­nja na sna­gu pro­ves­ti nak­nad­nu pro­cje­nu uči­na­ka ovo­ga Za­ko­na“. Je­su li gra­đa­ni po­kus­ni ku­ni­ći, pa da vi­di­mo ka­ko će se ovo odra­zi­ti na ukup­no gos­po­dar­stvo i nji­hov stan­dard, na­kon što bu­du utro­še­ne go­le­me ko­li­či­ne na­šeg nov­ca na zas­tup­nič­ke i mi­nis­tar­ske fo­te­lje ko­ji­ma je to je­di­ni za­da­tak: da do­ne­su pri­mje­nji­ve za­ko­ne zbog ko­jih će gra­đa­ni­ma bi­ti bo­lje, a ne gore? Pro­cje­na uči­na­ka pro­pi­sa mo­ra se pro­vo­di­ti una­pri- jed pre­ma toč­no ut­vr­đe­nim mje­ri­li­ma. Ne, pro­ved­ba će se ut­vr­di­ti „nak­nad­no“, jed­na­ko kao što je slu­čaj i s Ovr­š­nim za­ko­nom či­ja se pro­ved­ba još uvi­jek ut­vr­đu­je „nak­nad­no“na su­do­vi­ma, da i sa­mi su­ci ko­ji ga pri­mje­nju­ju ne vje­ru­ju u nje­go­ve efek­te i ko­ji je na kon­cu pos­ti­gao sa­mo to da se gra­đa­ni is­e­lja­va­ju iz svo­jih do­mo­va, a no­ve iz­mje­ne tog za­ko­na to ne­će spri­je­či­ti.

Ro­đač­ki ka­pi­ta­li­zam

Dak­le, go­di­na­ma se ne os­lu­šku­ju po­tre­be gra­đa­na, a nji­hov glas svo­di se sa­mo na iz­bo­re sva­ke četiri go­di­ne, dok go­to­vo 60% ukup­nog bro­ja bi­ra­ča na te iz­bo­re ni­ti ne iz­a­đe, jer u po­li­ti­ča­re (a tko bi im za­mje­rio) vi­še ne­ma­ju po­vje­re­nja. I u ovom slu­ča­ju se bra­ne re­to­ri­kom pre­ma ko­joj nam je ovaj za­kon obve­za ko­ju nam na­me­će EU, što je laž, jer se ra­di sa­mo o pre­po­ru­ka­ma Eu­rop­ske uni­je. HDZ je pri­je iz­bo­ra bio pro­tiv opo­re­zi­va­nja ne­kret­ni­na, dak­le, la­gao je. U prav­nič­kim kru­go­vi­ma već se spo­mi­nje upit­na us­tav­nost ovog Za­ko­na. Ho­će li gra­đa­ni RH i da­lje sve mir­no pro­ma­tra­ti? Po­nav­ljam, ve­ći­na Hr­va­ta svoje je ne­kret­ni­ne stje­ca­la ci­je­li ži­vot i to ni­su bi­la špe­ku­la­tiv­na ula­ga­nja. Ono što je špe­ku­la­tiv­no za­pra­vo se ne že­li ot­kri­ti. Ro­đač­ki ka­pi­ta­li­zam će se pri­je obra­ču­na­ti sa­mo sa svo­jim gra­đa­ni­ma. No, ovo su sa­mo raz­miš­lja­nja ma­log po­du­zet­ni­ka, TV vo­di­te­lja i po­pu­lis­ta, zar ne?

Ha­med Ban­go­ura, po­du­zet­nik i TV vo­di­telj: Ve­ći­na Hr­va­ta svoje je ne­kret­ni­ne stje­ca­la ci­je­li ži­vot i to ni­su bi­la špe­ku­la­tiv­na ula­ga­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.