Ar­gu­men­ti za i pro­tiv po­re­za na ne­kret­ni­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne­će lju­di pro­da­va­ti ne­kret­ni­ne da iz­bjeg­nu porez jer i sad pla­ća­ju ko­mu­nal­nu nak­na­du

prof. Josip Ti­ca, Eko­nom­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu 1. Sta­lan i sta­bi­lan iz­vor pri­ho­da za lo­kal­ne je­di­ni­ce

Lo­kal­ne je­di­ni­ce do­bi­va­ju sta­lan iz­vor pri­ho­da za fi­nan­ci­ra­nje jav­nih po­tre­ba. One su i do­sad ko­mu­nal­nu nak­na­du us­mje­ra­va­le u jav­nu po­troš­nju, o če­mu svje­do­če re­do­vi­ti iz­vje­šta­ji dr­žav­ne re­vi­zi­je.

2. Stranci će pla­ća­ti porez po is­tim pra­vi­li­ma kao do­ma­ći

Pro­cje­nju­je se da je u po­s­ljed­njih 20-ak go­di­na naj­ma­nje 60 ti­su­ća stra­na­ca ku­pi­lo ku­će ili apart­ma­ne u Hr­vat­skoj. Ne bu­du li do­ka­za­li da u nji­ma stal­no bo­ra­ve, pla­ćat će porez po ve­ćim sto­pa­ma ne­go što su pla­ća­li do sa­da.

3. Ve­ći­ni porez is­ti ili ma­nji od komunalne nak­na­de

Porez za ve­li­ku ve­ći­nu vlas­ni­ka ne bi tre­bao bi­ti ve­ći od komunalne nak­na­de, po­ka­zu­ju sve do­sa­daš­nje si­mu­la­ci­je. Pre­ciz­ni iz­ra­ču­ni mo­ći će se da­ti tek pod kraj go­di­ne kad bu­du poz­na­ti svi pa­ra­me­tri opo­re­zi­va­nja.

4. Sre­dit će se vlas­nič­ke knji­ge i uves­ti red

Hrvatska iz­nad­pro­sječ­no opo­re­zu­je i rad i po­troš­nju, sre­đi­va­njem evi­den­ci­ja po­rez­na će se ba­za pro­ši­ri­ti na ve­ći broj gra­đa­na, uklju­ču­ju­ći i one ko­ji su gra­di­li bes­prav­no. Vlas­niš­tvo do­no­si pravo, ali i obve­zu.

5. Otva­ra se pros­tor za sma­nje­nje po­re­za na pla­će

Prva go­di­na pri­mje­ne za­ko­na i iz­nos pri­kup­lje­nog po­re­za po­ka­zat će ima li prostora za dalj­nje ras­te­re­će­nje pla­ća ili za fi­nan­ci­ra­nje spe­ci­fič­nih pra­va na lo­kal­noj ra­zi­ni. De­cen­tra­li­za­ci­ja do­no­si ve­će uklju­či­va­nje gra­đa­na. Ide­ja je da s pe­ti­ci­jom ode­mo u Vla­du i Sa­bor i ka­že­mo da su ti­su­će lju­di pro­tiv po­re­za

Davor Hu­ić, Udru­ga Li­pa, or­ga­ni­za­tor pe­ti­ci­je pro­tiv po­re­za 1. Strah od po­re­za mo­že utje­ca­ti na tr­ži­šte

Ci­je­ne sta­no­va tek su se po­če­le opo­rav­lja­ti, po­seb­no na Ja­dra­nu i ve­ćim gra­do­vi­ma, a strah od po­re­za mo­že po­tak­nu­ti dalj­nje uru­ša­va­nje tr­ži­šta. No, sve će bi­ti jas­ni­je ka­da u ožuj­ku 2018. stig­nu pr­ve uplat­ni­ce.

2. Stam­be­ni fond ve­lik, no do­ho­ci gra­đa­na ni­su

U ve­li­kom di­je­lu zem­lje ne­za­pos­le­na je tre­ći­na rad­no ak­tiv­nog stanovništva, mi­ro­vi­ne su ma­le, ta­ko da bi sva­ko po­ve­ća­nje jav­nih da­va­nja vo­di­lo dalj­njem si­ro­maš­tvu pa lo­kal­ne vlas­ti mo­ra­ju o to­me vo­di­ti ra­ču­na.

3. Pu­no je na­pu­šte­nih ku­ća i sta­rač­kog stanovništva

Ma­le op­ći­ne do­sad ni­su mo­ra­le na­pla­ći­va­ti ko­mu­nal­nu nak­na­du. Za­kon im vi­še ne do­pu­šta tak­vo iz­u­ze­će, ta­ko da će, uz kri­te­ri­je za opo­re­zi­va­nje, mo­ra­ti raz­ra­di­ti i so­ci­jal­ne kri­te­ri­je za lju­de ko­ji ne­će ima­ti od če­ga pla­ća­ti.

4. Emo­ti­van od­nos pre­ma dje­do­vi­ni i ne­kret­ni­na­ma

Lju­di na ne­kret­ni­ne gle­da­ju kao na ži­vot­nu ušte­đe­vi­nu i ul­ti­ma­tiv­no su pro­tiv po­re­za ia­ko ga je ve­li­ka ve­ći­na i do sad pla­ća­la kroz ko­mu­nal­nu nak­na­du. Ve­li­ka je od­go­vor­nost na lo­kal­nim vlas­ti­ma da lju­di­ma objas­ne svoje po­te­ze.

5. Je­su li lo­kal­ne vlas­ti sprem­ne na to­li­ki po­sao?

Vi­še od dva mi­li­ju­na ne­kret­ni­na, pre­ma po­pi­su stanovništva, tre­ba raz­vr­sta­ti u la­di­ce i do­di­je­li­ti im ko­efi­ci­jen­te. Pi­ta­nje je ko­li­ko su lo­kal­ne vlas­ti pri­prem­lje­ne za taj po­sao, po­go­to­vo za­to što su tek ne­dav­no bi­li lo­kal­ni iz­bo­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.