BiH tra­ži ko­ri­dor po “slo­ven­skom mo­de­lu”

Tre­ba im pri­ključ­ni ko­ri­dor do otvo­re­nog mo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Davor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net Davor Ivan­ko­vić ZA­GREB

Ho­će li SDA za­oz­bi­lji­ti spor ti­me da od Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH ko­je­ga vo­di SDA-ov De­nis Zviz­dić za­tra­že da upu­ti pro­s­vjed­nu no­tu Hr­vat­skoj Ka­da pred­sjed­nik Glav­nog od­bo­ra SDA, glav­ne Boš­njač­ke po­li­tič­ke stran­ke Ha­lid Ge­njac sa­zo­ve u Sa­ra­je­vu u su­bo­tu iz­van­red­nu pre­si­cu ka­ko bi pro­veo iz­rav­ni po­li­tič­ki na­pad na Hr­vat­sku te za­pri­je­tio da će BiH ul­ti­ma­tiv­no za­tra­ži­ti da se za­us­ta­vi grad­nja Pe­lje­škog mos­ta, on­da se to zo­ve – na­mjer­na po­li­tič­ka eska­la­ci­ja u od­no­si­ma iz­me­đu RH i BiH. Sto­ji li iza nas­tu­pa Genj­ca i po­li­tič­ki šef Ba­kir Izet­be­go­vić, iz­liš­no je spe­ku­li­ra­ti, a do kuda su u SDA pri­prav­ni ići u eska­la­ci­ji vi­djet će se ja­ko br­zo. Ho­će li sve os­ta­ti na iz­van­red­noj pre­si­ci ili će pre­ma Bruxel­le­su kre­nu­ti pro­tes­t­na pi­sma još ne­iden­ti­fi­ci­ra­nih “bh par­la­men­ta­ra­ca”? A još vi­še – ho­će li SDA pri­je­ći Ru­bi­kon i “za­oz­bi­lji­ti” spor ti­me da i služ­be­no od Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH (vla­da) ko­je vo­di SDA-ov De­nis Zviz­dić za­tra­ži, suk­lad­no zah­tje­vi­ma Zas­tup­nič­kog do­ma par­la­men­ta BiH od 5. sr­p­nja, da upu­ti pro­s­vjed­nu no­tu Hr­vat­skoj te za­tra­ži pre­kid svih ra­do­va, te za­us­tav­lja­nje ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja za iz­vo­đa­ča, sve do rje­ša­va­nja spor­nih pi­ta­nja (!).

BiH “pri­ključ­ni ko­ri­dor”

Hrvatska i BiH već se de­se­tak go­di­na spo­re oko iz­grad­nje Pe­lje­škog mos­ta, no u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na či­ni­lo se da je nas­tu­pio “sta­tus quo” te da je most “iz­vu­čen” iz­van spo­re­nja dvi­ju dr­ža­va oko raz­gra­ni­če­nja na kop­nu i mo­ru oko Ne­uma. U ti­je­ku spo­re­nja sas­ta­ja­le su se me­đu­dr­žav­ne ko­mi­si­je ko­je su, na­po­kon i do­go­vo­ri­le rje­še­nje s ko­jim je, či­ni­lo se i BiH, za­do­vo­lje­na. Most je, na­ime, od pr­vog pro­jek­ta u vi­si­ni na­ras­tao s 35 na 45 me­ta­ra, da bi na kra­ju hrvatska stra­na pris­ta­la do­tje­ra­ti ga na 55 me­ta­ra vi­si­ne te 200 me­ta­ra ši­ri­ne pro­la­za iz­me­đu glav­nih stu­po­va mos­ta. I on­da je 7. lip­nja Eu­rop­ska ko­mi­si­ja do­di­je­li­la Hr­vat­skoj 357 mi­li­ju­na eura za grad­nju mos­ta. BiH ni­je re­agi­ra­la. No, on­da do­la­zi 29. lip­nja, ka­da se u Ha­agu či­ta ar­bi­traž­no rje­še­nje za raz­gra­ni­če­nje Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je i tu su opet na­ras­li po­li­tič­ki ape­ti­ti SDA, a mo­gu­će i sr­p­skog vod­stva u BiH. To otvo­re­no priznaje i SDA-ov Ge­njac jer grad­nju mos­ta opet iz­rav­no ve­že uz pi­ta­nje ko­nač­nog raz­gra­ni­če­nja. De­fi­ni­ra da BiH ima pravo na pri­ključ­ni ko­ri­dor od svo­jih te­ri­to­ri­jal­nih vo­da do otvo­re­nog mo­ra te da taj ko­ri­dor pod­li­je­že is­tom prin­ci­pu ka­kav je do­di­je­ljen Slo­ve­ni­ji.

Mo­gu nas tu­ži­ti, ali...

Čak se spo­mi­nje i “jun­c­ti­on”, dak­le onaj “dim­njak” ko­ji su Slo­ven­ci tra­ži­li do otvo­re­nog mo­ra. Što mo­že do­is­ta tu BiH na­pra­vi­ti, tu­ži­ti Hr­vat­sku? – Mo­gu, pred Me­đu­na­rod­nim su­dom u Ha­agu, pri­mje­ri­ce, no ne­ma me­đu­na­rod­nog su­da pred ko­ji tu­že­na dr­ža­va mo­ra iz­a­ći. Dak­le Hrvatska bi tre­ba­la da­ti pris­ta­nak da iz­a­đe pred sud, pred ko­jim je even­tu­al­no tu­ži BiH. Oni mo­gu di­ći tuž­bu, a Hrvatska oglu­ši­ti se – ka­že naš struč­njak i biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Da­vo­rin Ru­dolf. Sma­tra ka­ko RH i BiH ima­ju to­li­ko za­jed­nič­kih in­te­re­sa za su­rad­nju i do­bro­su­sjed­stvo ta­ko da je ova po­li­tič­ka eska­la­ci­ja pot­pu­no ne­po­treb­na i bes­pred­met­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.