Ne­ma­te TV sig­nal? Mo­žda vam sme­ta­ju baz­ne sta­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Teh­no@ve­cer­nji.net Ta­nja Ivan­čić

Ti­je­kom četiri tes­t­ne go­di­ne smet­nje u prij­mu di­gi­tal­nog TV sig­na­la ot­klo­nje­ne su na 140 lo­ka­ci­ja u Hr­vat­skoj Prij­mu di­gi­tal­nog TV sig­na­la po­ne­kad sme­ta­ju i baz­ne sta­ni­ce mo­bil­nih ope­ra­to­ra. Ra­di se o baz­nim sta­ni­ca­ma naj­vi­ših br­zi­na, ta­ko­zva­nim LTE baz­nim pos­ta­ja­ma. Na­ime, s ob­zi­rom na to da su te­le­vi­zij­ski pri­jam­ni­ci i an­ten­ski sus­ta­vi pri­la­go­đe­ni za pri­jam sig­na­la iz ci­je­log frek­ven­cij­skog po­ja­sa 470-862 MHz, rad baz­nih pos­ta­ja u odre­đe­nim si­tu­aci­ja­ma uz­ro­ku­je smet­nje. Do sa­da se, četiri go­di­ne, o ot­kla­nja­nju tih po­te­ško­ća bri­nuo re­gu­la­tor te­le­ko­ma HAKOM u su­rad­nji s ope­ra­to­ri­ma i Oda­ši­lja­či­ma i ve­za­ma. Bilo je to tes­t­no raz­dob­lje zbog pri­la­god­be mo­der­nih teh­no­lo­gi­ja. Ka­ko ka­žu u HAKOM-u, sa­da je to tes­t­no raz­dob­lje za­vr­še­no i sto­ga su do­ni­je­li i rje­še­nje ko­je pred­stav­lja ko­nač­nu pro­ce­du­ru uk­la­nja­nja smet­nji zbog LTE baz­ne pos­ta­je. Ti­je­kom tes­t­ne četiri go­di­ne u HAKOMU-u su, ka­žu, go­diš­nje bi­li re­zer­vi­ra­li dva mi­li­ju­na ku­na za ot­kla­nja­nje smet­nji. Ri­je­ši­li su smet­nje na 140 lo­ka­ci­ja, od­nos­no adre­sa u su­rad­nji s OiV-om. U pr­voj go­di­ni, dok i ni­je bilo LTE baz­nih sta­ni­ca, ni­su po­tro­šen sav no­vac, no s vre­me­nom se iz­nos po­ve­ća­vao. U tro­ško­ve spa­da­ju i iz­las­ci na te­ren i ka­da ni­su bi­le kri­ve baz­ne sta­ni­ce, ka­zao nam je Dra­žen Lu­čić, pred­sjed­nik Vi­je­ća HAKOM-a. Gra­đa­ni, sum­nja­ju li da ima­ju smet­nje s TV prij­mom, to mo­gu pri­ja­vi­ti tvrt­ki Oda­ši­lja­či i ve­ze. U slu­ča­ju da su do­is­ta baz­ne sta­ni­ce kri­ve za loš TV sig­nal, rje­ša­va­nje se pre­ba­cu­je na ope­ra­to­re mo­bil­nih mre­ža ko­ji su duž­ni is­klju­či­ti baz­nu pos­ta­ju do rje­ša­va­nja smet­nji. HAKOM će sa­da ima­ti sa­mo nad­zor­nu ulo­gu.

Gra­đa­ni ko­ji ima­ju smet­nje s TV prij­mom to mo­gu pri­ja­vi­ti tvrt­ki Oda­ši­lja­či i ve­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.