Iz Wa­le­sa je do­šao u Osi­jek i za­pos­lio se kao pro­gra­mer

Svi ga pi­ta­ju za­što se do­se­lio u grad iz ko­jeg se svi is­e­lja­va­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Nic­ho­las Joh­ns-Da­vi­es (20) pla­ni­rao je pr­vo tu­ris­tič­ki po­sjet, ali že­lio je is­ku­ša­ti ne­što no­vo i ubr­zo se za­pos­lio u IT tvrt­ki su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Nic­ho­las Joh­ns-Da­vi­es, 20-go­diš­njak iz Wa­le­sa, igrao je onli­ne vi­de­oigre i ta­ko upoz­nao pri­ja­te­lje iz Hr­vat­ske. Pla­ni­rao ih je po­sje­ti­ti na dva tjed­na, no pri­je ne­go što je lje­to uop­će i sti­glo – Nic se za­pos­lio kao pro­gra­mer u poz­na­toj osječ­koj tvrt­ki In­c­hoo i iz svog Swan­se­aja pre­se­lio u Osi­jek. Ni­ka­da ra­ni­je, ina­če, ni­je ni čuo za Osi­jek ni­ti je pre­šao gra­ni­cu na­še zem­lje. – Že­lio sam po­ku­ša­ti ne­što no­vo i uz­bud­lji­vo u ži­vo­tu i ta­ko sam od­lu­čio pre­se­li­ti se u Hr­vat­sku. Pri­ja­te­lji ko­je sam upoz­nao u igri­ci “Te­am For­tress 2” po­mo­gli su mi pro­na­ći po­sao pro­gra­me­ra – za­po­či­nje mla­di Vel­ša­nin.

Problemi oko do­zvo­la

Saz­nao je od njih za Osi­jek Sof­twa­re City, plat­for­mu ko­ja okup­lja tri­de­se­tak IT tvrt­ki, a me­đu nji­ma je i In­c­hoo. Ni­je ok­li­je­vao, pos­lao im je u svib­nju otvo­re­nu mol­bu za po­sao. Ta je pri­ja­va za­in­tri­gi­ra­la Osje­ča­ne, in­ter­v­ju­ira­li su ga ubr­zo pu­tem Skypea, a po ra­zi­ni zna­nja bio im je to je­dan od naj­bo­ljih raz­go­vo­ra s po­ten­ci­jal­nim za­pos­le­ni­ci­ma u ovoj go­di­ni. No ni­je sve tek­lo ta­ko glat­ko. Zbog prav­nih po­te­ško­ća oko za­poš­lja­va­nja stra­na­ca tri su tjed­na “tap­ka­li u mra­ku”. Ve­li­ka Britanija jed­na je, na­ime, od pet čla­ni­ca EU ko­je su pro­du­ži­le mo­ra­to­rij – ogra­ni­če­nje za­poš­lja­va­nja rad­ni­ka iz Hr­vat­ske do 1. sr­p­nja 2018. Is­ta pra­vi­la sto­ga vri­je­de i za nji­ho­ve sta­nov­ni­ke ko­ji bi htje­li ra­di­ti u na­šoj zem­lji. – Odjel za stran­ce osječ­kog MUP-a ni­je se još su­sreo s tak­vim slu­ča­jem i ni­su bi­li upoz­na­ti s pro­ce­du­rom pa je to odu­ži­lo či­tav pro­ces. U ne­ko­li­ko smo na­vra­ta jav­lja­li Ni­cu ka­ko su iz­gle­di da do­bi­je do­zvo­lu za bo­ra­vak i rad go­to­vo ni­kak­vi i da se ne na­da pre­vi­še – ka­že nam Nan­di­no Lon­čar, vo­di­telj ure­da u In­c­ho­ou. Na pra­vi put iz­ve­la ih je tek za­gre­bač­ka po­li­ci­ja, no us­li­je­di­la su no­va četiri tjed­na ne­iz­vjes­nos­ti, ko­li­ko je tre­ba­lo da do­zvo­la za rad ko­nač­no i stig­ne u nji­ho­ve ru­ke. Bi­ro­kra­ci­ja im je, dak­le, pri­ušti­la ukup­no se­dam tje­da­na mu­ke.

Br­zo se pri­la­go­dio, uči hr­vat­ski, ku­len mu je za sa­da omi­lje­ni do­ma­ći spe­ci­ja­li­tet

20-go­diš­nji Nic­ho­las John-Da­vi­es naj­te­že će se, ka­že, pri­vik­nu­ti na sla­von­ske vru­ći­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.