Skra­din­ski buk pr­vi put u jed­nom da­nu po­sje­ti­lo 10 ti­su­ća lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

To je mak­si­mal­na broj­ka ko­li­ko lju­di mo­že bi­ti u jed­nom tre­nut­ku na tom mjes­tu. No br­zo se os­lo­bo­di­lo ne­ko­li­ko mjes­ta Pr­vi pu­ta ovog lje­ta, ju­čer oko 13 sa­ti broj po­sje­ti­te­lja na Skra­din­skom bu­ku u Na­ci­onal­nom par­ku Kr­ka do­se­gao je broj­ku od 10 ti­su­ća, ko­li­ko mak­si­mal­no lju­di u jed­nom tre­nut­ku mo­že bi­ti na tom mjes­tu, doz­na­je­mo u Jav­noj us­ta­no­vi Na­ci­onal­nog par­ka Kr­ka. – Broj je do­se­gao 10 ti­su­ća što zna­či da u tom tre­nut­ku vi­še ni­je bilo ulaz­ni­ca za Skra­din­ski buk. No re­la­tiv­no br­zo, na­kon ot­pri­li­ke 20 mi­nu­ta, po­nov­no je bilo dos­tup­no oko 80 ulaz­ni­ca, jer po­sje­ti­te­lji ci­je­lo vri­je­me cir­ku­li­ra­ju, ne­ki ula­ze, a ne­ki iz­la­ze te se broj po­sje­ti­te­lja stal­no mi­je­nja – po­jas­ni­la je ru­ko­vo­di­te­lji­ca Od­sje­ka za od­no­se s jav­noš­ću JU NP Kr­ka Ka­tia Žu­pan. Svi po­sje­ti­te­lji ko­ji ku­pe ulaz­ni­cu za Skra­din­ski buk u tre­nut­ku ka­da broj na ekra­nu do­seg­ne 10 ti­su­ća mo­gu, umjes­to ta­mo, oti­ći na Ro­ški slap. – Svi­ma nji­ma po­nu­đen je iz­let au­to­bu­som na Ro­ški slap, što je uklju­če­no u ci­je­nu ulaz­ni­ce, ta­ko da nit­ko od gos­ti­ju ne­će os­ta­ti za­ki­nut, a na Skra­din­ski buk mo­gu ka­da se broj po­sje­ti­te­lja sma­nji – ka­že Žu­pan. Ogra­ni­če­nje bro­ja po­sje­ti­te­lja na Skra­din­skom bu­ku u Na­ci­onal­nom par­ku Kr­ka uve­li su u lip­nju ove go­di­ne, pr­vens­tve­no zbog oču­va­nja pri­ro­de i po­seb­nos­ti tog na­ci­onal­nog par­ka. Skra­din­ski buk je po­s­ljed­nja, sed­ma, naj­du­ža se­dre­na ba­ri­je­ra na ri­je­ci Kr­ki, a rast se­dre­ne ba­ri­je­re pro­uz­ro­čio je uje­ze­re­nje vo­de ri­je­ke Kr­ke do Ro­škog sla­pa i tri ki­lo­me­tra do­njeg to­ka ri­je­ke Či­ko­le, tvo­re­ći ta­ko je­dan od naj­ne­obič­ni­jih i naj­ljep­ših kra­jo­bra­za Na­ci­onal­nog par­ka Kr­ka.

Ulaz u Na­ci­onal­ni park Kr­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.