Pa­uk iz­ner­vi­ra­no Pe­tri­ni: Ne­moj da te ples­nem!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sti­pe Pe­tri­na za­po­sjeo je go­vor­ni­cu i ni­je do­pu­štao da se sjed­ni­ca nas­ta­vi tvr­de­ći da je Skup­šti­na ile­gal­na. Žu­pa­na je ome­tao u nje­go­vu go­vo­ru Sjed­ni­ca Žu­pa­nij­ske skup­šti­ne Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je ju­čer je za­po­če­la bur­no – Sti­pe Pe­tri­na za­po­sjeo je go­vor­ni­cu in­zis­ti­ra­ju­ći na tvrd­nja­ma da je kons­ti­tu­ira­ju­ća sjed­ni­ca bi­la ne­le­gal­na, a u bur­noj ras­pra­vi s pred­sjed­ni­kom skup­šti­ne Ne­dilj­kom Du­ji­ćem sjeo je na stol ma­šu­ći pa­pi­ri­ma i ne do­pu­šta­ju­ći da sjed­ni­ca za­poč­ne. Na­kon pa­uze i ut­vr­đe­nog kvo­ru­ma, Pe­tri­na se od­bi­jao mak­nu­ti s go­vor­ni­ce, a nje­go­vi vi­jeć­ni­ci sta­ja­li su iza nje­ga te je on nas­ta­vio go­vo­ri­ti uglas s pred­sjed­ni­kom skup­šti­ne i ome­ta­ti sjed­ni­cu, a doš­lo je i do ver­bal­nog okr­ša­ja sa žu­pa­nom Go­ra­nom Pa­ukom ko­ji je po­ku­šao ri­je­ši­ti si­tu­aci­ju ka­ko bi Skup­šti­na nor­mal­no nas­ta­vi­la s ra­dom. – Ovo je si­lo­va­nje Skup­šti­ne, Pe­tri­na nas tje­ra da ga iz­ba­ci­mo i da idu­ći put do­ve­de­mo za­šti­ta­re. Mo­lim vas, gos­po­do iz opor­be, re­ci­te jas­no i glas­no, ne­moj­te kal­ku­li­ra­ti, ovo ni­je red. Mi­nis­tar­stvo ko­je od­lu­ču­je da­lo je svoje miš­lje­nje i jas­no je da je skup­šti­na le­gal­na. Slje­de­ća ins­tan­ci­ja je sud. Ne­će nas sve mal­tre­ti­ra­ti čo­vjek ko­ji je ma­nji­na i ome­ta­ti rad ove žu­pa­ni­je – vid­no iz­ner­vi­ran re­kao je žu­pan Pa­uk ko­ji je ta­ko­đer, na­kon što se Pe­tri­na ni­je že­lio po­mak­nu­ti s go­vor­ni­ce re­kao: “Ne­moj da te ples­nem”, na što ga je Pe­tri­na za­suo uvre­da­ma.

Sti­pe Pe­tri­na i žu­pan Goran Pa­uk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.