De­žur­ni stu­pac

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ro­đe­ni

KBC Ses­tre Mi­lo­srd­ni­ce: Ne­va Fresl, Pav­lin­ka Be­lu­ško­va, Iva Pe­te­la, Me­li­ta Me­da­ić Ra­dić, Pe­tra La­zić, Ema Ba­la­go­vić, Su­za­na Zec, Ama­li­ja Kon­dor, Do­ro­tea Bo­žić Pa­la­šek, Ivana Ko­vač, Ne­la Mi­lo­vac Ha­dži­ja i Ana Man­zim ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Ani­ca Ra­dić Mi­si­rić, Mar­ti­na Sa­lo­pek, San­dra Ko­ma­rac Bar­be­rić, An­tea Ma­ti­je­vić, Marija Ši­mu­no­vić, Jelena Ke­le­man, Ta­nja Vu­ičić, Mar­ti­na Ko­žul Ko­la­rić, Ve­dra­na Do­dik, Želj­ka Kun­štek, Ber­nar­da Var­ni­ca, Ivana Lik­tar, Mar­ti­na Dok­ma­nić Per­ko­vić, Kris­ti­na Ja­go­dić i Ma­ri­ja­na Fu­rir dje­ča­ke. Ire­na Do­še­vić ro­di­la je dje­ča­ka i dje­voj­či­cu. KB Mer­kur: Ma­tea Ćor­lu­ka, Ma­ja Ko­ma­no­vić, Marija Vra­bec i Ivana La­co ro­di­le su dje­voj­či­ce, a Ivana Pav­lić, Mar­ti­na Igrc, Zrin­ka Kor­po­na­ić i Ta­nja Ka­lo­gje­ra dje­ča­ke.

Umr­li

Spro­vo­di i is­pra­ća­ji u uto­rak, 8. ko­lo­vo­za Mi­ro­goj: Marta Pin­ko (86) u 10.50, Ru­ži­ca Po­po­vić (76) u 11.40, Ro­ko Du­da (93) u 15.50 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ve­li­ka dvo­ra­na: Sla­vi­ca Ke­lenc (93) u 11.20, Đur­đi­ca Ke­čak (75) u 13.35, Želj­ko Crn­ko­vić (73) u 14.30 sa­ti. Kre­ma­to­rij, Ma­la dvo­ra­na: Da­ni­ca Sti­pe­tić (93) u 10.55, Rad­mi­la Ilin­čić (75) u 11.35, Amon Za­jo­vić (19) u 12.15, Mi­ljen­ko Ha­buš (48) u 12.55, Pe­tar Ha­lić (74) u 13.40, Fa­bi­ja Zem­ljić (90) u 14.20 sa­ti. Mi­ro­še­vac: An­te Mi­le­tić (96) u 10.50, Ni­ko­la Lam­bert (85) u 11.40, Viš­nja Le­va­nić (71) u 12.30, Marija Ha­ra­mi­na (90) u 13.20, Ani­ca Su­šić (83) u 14.10. Mar­ko­vo Po­lje: Zu­ba­ir AlBaya­ti (80) u 12.30, Ivi­ca Lan­de­ka (54) u 13.20, Marija Pe­ri­škić (89) u 14.10 sa­ti. Ste­nje­vec: Mi­lan Anić (87) u 13, Dalibor Ma­ti­je­vić (34) u 15 sa­ti. Ja­ku­še­vec: Marija Ga­špa­rec (57) u 11. Sve­ta Kla­ra: Ivan Ko­rit­nik (77) u 13 sa­ti. Luč­ko: Da­ni­ca Ra­do­še­vić (92) u 15 sa­ti.

Bez stru­je

sri­je­da, 9. ko­lo­vo­za Elek­tra Za­greb 8-14: Ko­bi­ljak, Kram­ber­ge­ro­va 6-31, Hek­to­ro­vi­će­va 1-18, Zo­ra­ni­će­va 1-45, Gun­du­li­će­va 11-31 Elek­tra Ve­li­ka Go­ri­ca 8-14.30: Čič­ka Po­lja­na, Že­lin, Ma­re­ko­vi­ći, Ku­če, Lu­či­će­va 1-129, 2-82, Pu­ce­ko­vi­ći 40-84, 59-167, Še­no­ina, Gup­če­va, M. Fa­bi­jan­či­ća Mi­ški­na

Ra­dar

Kon­tro­la br­zi­ne 8. ko­lo­vo­za: He­in­ze­lo­va, Ksa­ver, Pan­tov­čak, Sla­von­ska, Dr­ži­će­va, Ili­ca, Ave­ni­ja Du­brov­nik, Ljub­ljan­ska, AC A-1, A-2, A-3

Pro­laz­ni­ci su po­mo­gli vo­za­ču ko­ji je autom za­lu­tao u ra­do­ve u cen­tru da na­đe pra­vi put.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.