Pro­na­đi­te vr­li­ne hra­brog vi­te­za Pa­ve i vra­ti­te mu li­je­pu kne­gi­nju Ru­ži­cu

Isku­ša­li smo Unlock Za­greb, no­vu in­te­rak­tiv­nu igru sa za­go­net­ka­ma u cen­tru gra­da

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la.lec­h­pam­mer@ve­cer­nji.net

Tra­ga se po uzo­ru na kon­cept “es­ca­pe ro­oma”, sa­mo na otvo­re­nom pa je pri­ča još uz­bud­lji­vi­ja. Us­put se upoz­na­ju zna­me­ni­tos­ti Ste­la Lec­h­pam­mer Ru­ži­ca Gi­sing bi­la je mla­da za­gre­bač­ka kne­gi­nja či­je je sr­ce osvo­jio hra­bri vi­tez Pa­vo Sla­vi­nić. No nji­ho­voj je sre­ći na put stao zli knez Gr­dun ko­ji je od­lu­čio ote­ti li­je­pu Ru­ži­cu. Je­di­ni ko­ji je mo­gu spa­si­ti igra­či su no­ve in­te­rak­tiv­ne igre na otvo­re­nom – Unlock Za­greb. Kon­cept je to ko­ji je cen­tar gra­da vra­tio u 13. sto­lje­će te ga pre­tvo­rio u uz­bud­lji­vo igra­li­šte pu­no taj­ni, skri­ve­nih ko­do­va i moz­ga­li­ca.

Tre­ba sve ot­klju­ča­ti

Igra se u gru­pi od dvo­je do pet lju­di, a po­čet­na je toč­ka na Kr­va­vom mos­tu, gdje se na­la­zi tvrt­ka Enig­ma­ri­um, ko­ja je i osmis­li­la kon­cept. Ina­če se ba­vi or­ga­ni­za­ci­jom poz­na­te igre “es­ca­pe ro­om“, od­nos­no bje­ža­nja iz za­klju­ča­ne so­be u 60 mi­nu­ta rje­ša­va­njem raz­nih moz­ga­li­ca. – Ovo je ve­oma slič­no, sa­mo se igra va­ni. A zbog to­ga što tr­če po gra­du rje­ša­va­ju­ći za­go­net­ke, igra­či­ma je ci­je­la pri­ča uz­bud­lji­vi­ja – objaš­nja­va So­nja Kuz­ma­nić iz Enig­ma­ri­uma. Na po­čet­ku igre ona su­di­oni­ci­ma da­je ve­li­ku dr­ve­nu knji­gu sa za­go­net­ka­ma, mo­bi­tel ko­jim je mo­gu na­zva­ti ako “zap­nu“i što­pe­ri­cu. Igra­či, na­ime, ima­ju toč­no sat vre­me­na da pro­đu sve za­da­ne lo­ka­ci­je te na nji­ma pro­na­đu šest vi­te­ških vr­li­na ko­ji­ma će Pa­vo us­pje­ti vra­ti­ti Ru­ži­cu. Prva stra­ni­ca knji­ge s lo­ka­ci­jom i za­go­net­kom je ot­klju­ča­na, no na os­ta­lih pet su lo­ko­ti, a da bi se ot­klju­ča­li, po­treb­no je ići od lo­ka­ci­je do lo­ka­ci­je i sli­je­di­ti tra­go­ve. A sva­ki je trag sve te­ži. Lo­ka­ci­je su, na­rav­no, taj­na, no na­la­ze se u užem cen­tru Za­gre­ba, a igra­či do­bi­ju i kar­tu da se lak­še sna­đu. – Ona je pr­vens­tve­no na­mi­je­nje­na tu­ris­ti­ma da bi mo­gli rje­ša­va­ti za­go­net­ke jed­na­ko do­bro kao i do­ma­ći. Stranci kroz igru pu­no na­uče o gra­du, ali je i Za­grep­ča­ni­ma za­nim­lji­va jer uz nju vi­de de­ta­lje ko­je mo­žda do­sad ni­su pri­mi­je­ti­li – ka­že S. Kuz­ma­nić te is­ti­če ka­ko su je­di­na dva pra­vi­la u igri do­ni­je­ti na­trag sve što se pu­tem na­đe te po­što­va­ti pro­met­nu re­gu­la­ci­ju.

Kad pro­laz­ni­ci usko­če

Sta­ru jez­gru “pre­se­li­li” su u 13. sto­lje­će, a ne­moj­te se ču­di­ti ako u njoj vi­di­te lju­de ko­ji se zav­la­če po ku­to­vi­ma

Igra­či po­la­ko kre­ću u Unlock Za­greb, ali ka­ko vri­je­me cu­ri, pos­ta­ju sve užur­ba­ni­ji pa se ne tre­ba­te ču­di­ti vi­di­te li lju­de ko­ji tr­če s ve­li­kom knji­gom ili se zav­la­če po ku­to­vi­ma. Ni­je neo­bič­no i da im pro­laz­ni­ci že­le usko­či­ti u po­moć, a on­da se za­ču­de ka­da im igra­či ka­žu da tra­že vi­te­ške vr­li­ne ka­ko bi spa­si­li kne­gi­nju. Pa ia­ko vri­je­me le­ti, igra­či uz sva­ku atrak­ci­ju ko­ju po­sje­te, uz no­vu za­go­net­ku, do­bi­ju i krat­ku pri­ču o nje­zi­noj po­vi­jes­ti, za­nim­lji­vos­ti­ma... Jer, cilj je, osim za­ba­vi­ti se, i na­uči­ti ne­što no­vo o gra­du, zbog če­ga je igra pos­ta­la pra­va tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja.

Mjes­ta ko­ja mo­ra­te obi­ći da bis­te ome­li plan zlog kne­za su taj­na, ali zap­ne­te li, zo­vi­te

Moz­ga­li­ce su skri­ve­ne u ve­li­koj dr­ve­noj knji­zi, a su­di­oni­ci do­bi­ju i što­pe­ri­cu jer sve za­da­ne lo­ka­ci­je tre­ba pro­ći u 60 mi­nu­ta

Ve­čer­nja­ko­va no­vi­nar­ka sa So­njom Kuz­ma­nić iz Enig­ma­ri­uma: po­čet­na je toč­ka na Kr­va­vom mos­tu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.