Spri­je­čen voj­ni udar u Ve­ne­zu­eli – Ma­du­ro že­li osve­tu “ti­pa Er­doğan”

Po­ku­šaj za­uzi­ma­nja voj­ne ba­ze u Va­len­ci­ji mo­gao bi bi­ti is­ko­ri­šten za čis­t­ku svih ne­po­dob­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ZA­GREB

Ma­du­ro je us­t­vr­dio ka­ko je po­ku­šaj pu­ča is­pla­ni­ran u stra­nim cen­tri­ma mo­ći ka­ko bi se sru­ši­la bo­li­var­ska re­vo­lu­ci­ja Hu­ga Cha­ve­za

Ve­ne­zu­ela je ko­rak bli­že pu­nom gra­đan­skom ra­tu na­kon što je dva­de­set na­pa­da­ča po­ku­ša­lo osvo­ji­ti voj­nu ba­zu u Va­len­ci­ji, gra­du na sje­ve­ro­is­to­ku zem­lje. Dvo­ji­ca na­pa­da­ča su ubi­je­na, je­dan je te­ško ra­njen i na­la­zi se u bol­ni­ci, sed­me­ro ih je uhi­će­no, a os­ta­lih je de­set na­pa­da­ča u bi­je­gu i za nji­ma ve­ne­zu­elan­ska voj­ska in­ten­ziv­no tra­ga. Ne­du­go pri­je napada na druš­tve­nim mre­ža­ma po­ja­vio se vi­deo u ko­je­mu na­oru­ža­ni i uni­for­mi­ra­ni na­pa­da­či po­ru­ču­ju ka­ko se di­žu pro­tiv ubi­lač­ke ti­ra­ni­je ka­ko bi po­no­vo us­pos­ta­vi­li de­mo­kra­ci­ju u zem­lji.

Bri­ga­da 41

– Ovo što će­mo uči­ni­ti ni­je voj­ni udar, već ci­vil­na i voj­na ak­ci­ja ka­ko bi se po­no­vo us­pos­ta­vio us­tav­ni po­re­dak u zem­lji – us­t­vr­dio je na snim­ci vo­đa po­bu­nje­ni­ka, ka­ko je kas­ni­je iden­ti­fi­ci­ra­no, Ju­an Ca­gu­ari­pa­no, od­bje­gli čas­nik ve­ne­zu­elan­skih voj­nih sna­ga. Na­pad ko­ji je ne­du­go po objav­lji­va­nju vi­de­os­nim­ke po­čeo bio je ne­us­pje­šan. Ia­ko su pri­pad­ni­ci 41. bri­ga­de, ka­ko su na­pa­da­či na­zva­li svo­ju gru­pu, vje­ro­va­li da će voj­ni­ci po­lo­ži­ti oruž­je, a dio njih pri­klju­či­ti se us­tan­ku, to se ni­je do­go­di­lo. Na­pa­da­či su raz­bi­je­ni, dje­lo­mič­no po­hva­ta­ni, dok se os­ta­tak, još uvi­jek s oruž­jem u ru­ka­ma, ras­pr­šio po oko­li­ci gra­da. Pri­lič­no je iz­gled­no da će oni sa­da ofor­mi­ti no­vu po­bu­nje­nič­ku pos­troj­bu. – Čes­ti­tam voj­s­ci ko­ja je slo­mi­la te­ro­ris­te i raz­bi­la nji­hov na­pad. To su pla­će­ni­ci stra­nih si­la ko­ji su htje­li ote­ti oruž­je iz ba­ze, ali to im ni­je us­pje­lo – us­t­vr­dio je ve­ne­zu­elan­ski pred­sjed­nik Ni­co­las Ma­du­ro. Duž­nos­nik nje­go­ve So-

ci­ja­lis­tič­ke par­ti­je oti­šao je ko­rak da­lje po­ru­čiv­ši na Twit­te­ru ka­ko je sve or­ga­ni­zi­ra­no u Mi­ami­ju te ka­ko je cilj bio sru­ši­ti bo­li­var­sku re­vo­lu­ci­ju ko­ju je pri­je dva­de­set go­di­na za­po­čeo Hu­go Cha­vez.

Tur­ska čis­t­ka

Ovaj ne­us­pio na­pad, bio to po­ku­šaj voj­nog uda­ra ili ne, do­šao je u ovim vre­me­ni­ma Ni­co­la­su Ma­du­ru kao na­ru­čen. Baš kao što je to uči­nio Er­doğan pri­je go­di­nu da­na, Ma­du­ru ne­us­pje­li po­ku­šaj us­tan­ka otva­ra mo­guć­nost or­ga­ni­zi­ra­nja čis­t­ke u druš­tvu ko­jom će vje­ro­jat­no po­ku­ša­ti si­lom uč­vr­sti­ti svo­ju sa­da vr­lo kli­ma­vu vlast. Pri­lič­no je iz­gled­no da će Ma­du­ro­ve si­gur­nos­ne služ­be sa­da, baš kao što je bio slu­čaj u Tur­skoj, po­če­ti s uhi­će­nji­ma, ali i ot­pu­šta­nji­ma s pos­la ci­je­log ni­za “ne­po­ćud­nih ele­me­na­ta” bez prav­ne os­no­ve, sve pod op­tuž­bom za ru­še­nje bo­li­var­ske re­vo­lu­ci­je. No si­tu­aci­ja u Ve­ne­zu­eli i Tur­skoj znat­no se raz­li­ku­je. Su­ko­bi u Tur­skoj ras­plam­sa­li su se zbog ide­olo­ških pi­ta­nja i ja­ča­nja ulo­ge vje­re u druš­tvu. S dru­ge stra­ne, os­nov­ni pro­blem zbog ko­je­ga se sa­da pro­s­vjed­ni­ci, opo­zi­ci­ja i Ma­du­ro su­kob­lja­va­ju u Ve­ne­zu­eli jest ka­tas­tro­fal­na gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja. In­fla­ci­ja je na­ras­la na oko 700 pos­to, ne­dos­ta­je hra­ne, li­je­ko­va i os­nov­nih na­mir­ni­ca. Ne­ma čak ni to­alet­nog pa­pi­ra, a lju­di se bo­re da si sva­ko­ga da­na osi­gu­ra­ju do­volj­nu ko­li­či­nu hra­ne. I ne­ri­jet­ko ne us­pi­je­va­ju u to­me. Voj­ne i po­li­cij­ske pos­troj­be do sa­da su bi­le vjer­ne Ma­du­ru i nje­go­voj vla­di, no vr­lo je upit­no do ka­da će se ta­kav stav nas­ta­vi­ti. Na­ime, i voj­ni­ci su sa­mo lju­di, nji­ho­ve obi­te­lji di­je­le sud­bi­nu os­ta­lih sta­nov­ni­ka Ve­ne­zu­ele i pi­ta­nje je ko­li­ko će još si­gur­nos­ne sna­ge pris­ta­ja­ti na pat­nju čla­no­va svo­jih obi­te­lji. Po­ku­šaj za­uzi­ma­nja voj­ne ba­ze do­šao je sa­mo dan na­kon pr­vog za­sje­da­nja no­vo­iza­bra­nog par­la­men­ta ko­ji bi Ma­du­ru tre­bao zna­čaj­no pro­ši­ri­ti us­tav­ne ov­las­ti i osi­gu­ra­ti mu go­to­vo ap­so­lut­nu moć u zem­lji. Go­to­vo sve zem­lje svi­je­ta osu­di­le su Ma­du­rov po­ku­šaj kon­cen­tra­ci­je mo­ći. Eu­rop­ska uni­ja pro­gla­si­la je iz­bo­re ne­de­mo­krat­skim, a SAD je Ve­ne­zu­eli uveo sank­ci­je te za­bra­nio pu­to­va­nja na svoje tlo ci­je­lom ni­zu Ma­du­ro­vih duž­nos­ni­ka. Ve­ne­zu­elan­ski re­žim sve je glas­ni­ji u svo­jim osu­da­ma pro­tiv­ni­ka, ali i sve žeš­ći u svo­jim pos­tup­ci­ma. Pri­je ne­ko­li­ko da­na dvo­ji­ca is­tak­nu­ti­jih li­de­ra opo­zi­ci­je odve­de­na su u voj­ne za­tvo­re, ner­vo­za me­đu vla­da­ju­ći­ma u Ca­ra­ca­su sve je ve­ća. I sa­mo je pi­ta­nje ka­da će ne­mi­ri ko­ji na uli­ca­ma Ca­ra­ca­sa tra­ju od trav­nja do­is­ta eska­li­ra­ti u pu­ni gra­đan­ski rat.

Pi­ta­nje je do ka­da će voj­ska i po­li­ci­ja bi­ti vjer­ne re­ži­mu jer i nji­ho­ve obi­te­lji tr­pe glad

DEMONSTRACIJE su do sa­da od­ni­je­le vi­še od sto­ti­nu žr­ta­va, a lju­di su stra­da­li od uda­ra gu­me­nih me­ta­ka ili od uda­ra­ca me­ta­ka sa su­zav­cem

Bor­be oko ba­ze u Va­len­ci­ji tra­ja­le su ne­ko­li­ko sa­ti, a na­pa­da­či su raz­bi­je­ni u okr­ša­ji­ma

REUTERS

Ne­ko­li­ko sa­ti pri­je napada na ba­zu po­ja­vi­la se snim­ka na ko­joj pri­pad­ni­ci 41. bri­ga­de naj­av­lju­ju ru­še­nje Ma­du­ra (do­lje). Pro­s­vjed­nik s Mo­lo­tov­lje­vim kok­te­lom i kru­ni­com (gore)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.