Le­žalj­ke ne­će smje­ti bi­ti na vi­še od 40 pos­to pla­že

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Marija Crnjak/PD marija.crnjak@pos­lov­ni.hr ZA­GREB

Split­sko-dal­ma­tin­ski žu­pan Bla­žen­ko Bo­ban u ruj­nu do­no­si no­vi Pra­vil­nik o kon­ce­si­ja­ma i os­ni­va po­vje­rens­tvo za do­dje­lu

Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja u ruj­nu do­no­si no­va, stro­ža i jas­ni­ja pra­vi­la za do­dje­lu koncesija na pla­ža­ma, a naj­av­lju­ju i uki­da­nja ne­kih koncesija kod ko­jih su in­s­pek­to­ri ut­vr­di­li kr­še­nje ugo­vo­ra. Iz­mje­ne će re­gu­li­ra­ti dvi­je od­lu­ke, ona o os­ni­va­nju Struč­nog ti­je­la za ocje­nu po­nu­da za kon­ce­si­je na po­mor­skom do­bru te do­no­še­nje Pra­vil­ni­ka o gos­po­dar­skom ko­ri­šte­nju pla­ža na po­dru­čju žu­pa­ni­je. Uvo­đe­nje re­da na pla­že za n žu­pa­na Bla­žen­ka Bo­ba­na pred­stav­lja iz­a­zov, jer je upra­vo afe­ra s kon­ce­si­jom na pla­ži Zlat­ni rat na Bra­ču ko­šta­la fo­te­lje nje­go­va pret­hod­ni­ka Zlat­ka Že­vr­nju. Po pri­jed­lo­gu Pra­vil­ni­ka, kon­ce­si­onar ne smi­je ogra­ni­ča­va­ti pris­tup pla­ži kao jav­nom do­bru, le­žalj­ke i sun­co­bra­ni ne smi­ju za­uzi­ma­ti vi­še od 40 pos­to po­vr­ši­ne pla­že i mo­ra­ju bi­ti slo­že­ni na jed­nom mjes­tu do zah­tje­va gos­ta za ko­ri­šte­njem, osim u slu­ča­ju ako to ni­je mo­gu­će i ka­da Po­vje­rens­tvo za pra­će­nje iz­vr­ša­va­nja od­lu­ka i ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji na po­mor­skom do­bru od­lu­či da je ras­po­red praz­nih le­žalj­ki po pla­ži oprav­dan. Kon­ce­si­ona­ri u ro­ku od 60 da­na mo­ra­ju iz­ra­di­ti Plan ko­ri­šte­nja po­dru­čja u ko­jem će de­talj­no na­ves­ti či­me se sve pla­ni­ra­ju ba­vi­ti, gdje će se na­la­zi­ti le­žalj­ke, gdje ko­ri­dor za pje­ša­ke i slič­ni sa­dr­ža­ji, a znat­no ve­ća ov­last u pro­ved­bi da­je se ko­mu­nal­nim re­da­ri­ma. – Po­dr­ža­va­mo uvo­đe­nje re­da u sus­tav da­va­nja koncesija na pla­ža­ma i ja­ko smo za­do­volj­ni što se žu­pa­ni­ja ovog pu­ta po­tru­di­la do­ni­je­ti re­gu­la­ti­vu ko­ja će svi­ma da­ti jed­na­ke mo­guć­nos­ti i obve­ze. Ta­ko­đer smo predložili da se objavljuju re­zul­ta­ti inspekcija ko­ji će pokazati tko redovito krši ugovore – ka­že Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra.

Ivana Marković su­pe­tar­ska se gradonačelnica za­la­že za jav­nost ra­da in­s­pek­ci­je kon­ce­si­ona­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.